ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2019 roku (ogłoszenie, ocena formalna, wyniki konkursu)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-29 14:40:22 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-29 15:05:05 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 29 października  2018 roku
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r., poz. 2030 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2019 roku.
 
I . ADRESACI KONKURSU
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”.
 
II. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie w formie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji w zakresie:
Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Giżyckiego (zlokalizowanego w czterech miejscach tj.:
w poniedziałek w Miłkach w Ośrodku Kultury w godz. od 10.00 do 14.00,
w środę w Kruklankach w Urzędzie Gminy w godz. od 9.00 do 13.00,
w czwartek w Wydminach w Urzędzie Gminy w godz. od 8.00 do 12.00,
we wtorek i piątek w Rynie w Urzędzie Miasta i Gminy w godz. od 9.00 do 13.00)
a także edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r., poz. 2030 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Jednocześnie zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany liczba lokalizacji punktu oraz godzin działania punktu.
Dotacja na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, ustalona w trybie art. 19 ust. 2 w/w ustawy, z przeznaczeniem na finansowanie tego zadania w 2019r., przeznaczana jest na finansowanie w 2019r. zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
W 2019r. kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania wynosi 5500 zł miesięcznie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018r., Dz.U. z 11.09.2018r., poz. 1755). 
Kwota dotacji na zadanie zostanie wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 ust. 1 ustawy, według ustalonej kwoty bazowej na 2019 rok  i ustalonego wskaźnika procentowego wymienionego w art. 20 ust. 1.
Powiat w 2018 roku według planu przeznaczył kwotę 60.726,00 zł dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Warunki minimalne realizacji zadania:
 1. Zadanie będzie realizowane we wskazanych przez Powiat lokalach znajdujących się na terenie Powiatu Giżyckiego. 
 2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w punkcie (zlokalizowanym w 4 miejscach) w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 90).
 3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym punkcie odbywać się w zakresie czasowym wskazanym w umowie.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać  się będzie poza kolejnością.
 5. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, o którym mowa nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem przez organizację pozarządową nie powoduje zwiększenia dla organizacji środków przeznaczonych na realizację zadania.
 7. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wykonywanie zadań wymienionych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, według stanu prawnego na 01.01.2019 rok:
  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 8. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 9. Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwanej dalej „kartą pomocy”, która powinna zawierać dane określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej.
 10. Kartę pomocy, z wyjątkiem części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej według stanu prawnego na 01.01.2019r., organizacja przekazuje Staroście lub podmiotowi upoważnionemu do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, w sposób uniemożliwiający powiązanie oświadczenia osoby uprawnionej z kartą pomocy. Karta pomocy może zostać przekazana drogą elektroniczną.
 11. Dokumentacja sprawy, niezbędna do udzielenia pomocy, może być przechowywana w punkcie na czas udzielania pomocy. Dokumentacja sprawy przedłożona przez osobę uprawnioną oraz dokumentacja dotycząca udzielonej pomocy, może być po usunięciu z jej treści danych osobowych dołączona do karty pomocy.
 12. Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji,  zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.
 13. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej  jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 14. Organizacja zapewnieni materiały biurowe i odpowiednie druki oświadczenia do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Informacje dodatkowe dot. realizacji zadania
 1. W 2019r. nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie mogą obejmować również nieodpłatną mediację, pod warunkiem że:
  1. osoba mająca prowadzić nieodpłatną mediację jest wpisana na listę, o której mowa w art. 4a ust. 6 ustawy, w brzmieniu od 01.01.2019r.
   /Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz U. z 2018r. poz. 23, z późn. zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego./
  2. organizacja pozarządowa przedstawi umowę zawartą z osobą, o której mowa w pkt 1, oraz udokumentuje spełnianie przez nią warunku, o którym mowa w pkt 1;
 2. Powiat na podstawie wniosku organizacji pozarządowej, rozszerzy powierzenie prowadzenia punktu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przez tę organizację w drodze zmiany umowy – rozszerzając zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o nieodpłatną mediację.
 3. Prowadzenie nieodpłatnej mediacji w 2019 odbywać się będzie w ramach dyżurów, o których mowa wyżej.
 4. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmiany umowy.
 5. Podmiot zainteresowany rozszerzeniem zakresu udzielanej pomocy w 2019r. o nieodpłatną mediację powinien w ofercie zaznaczyć ten fakt. 
 6. Rozszerzenie w 2019r. zakresu udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o nieodpłatną mediację nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku.
 7. W przypadku, o którym mowa kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji.
 
Warunki jakie musi spełnić organizacja:
 1. O powierzenie prowadzenia w 2019r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, 650, 723 i 1365), która:
  1.  w przypadku przeznaczenia punktu na udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:
   1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
   2. posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ze zm.,
   3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
    • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
    • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
    • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
   4. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2.  w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:
   1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
   2. posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą,
   3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
    • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
    • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
    • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
   4. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. O powierzenie prowadzenia w 2019r. punktu, o którym mowa, nie mogą ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
  W związku z tym, że w/w akt prawnych zostaje uchylony z dniem 29.10.2018r. po opublikowaniu nowego  rozporządzenia oferty należy składać zgodnie ze wzorem ofert określonym w nowym rozporządzeniu. W przypadku nieopublikowania nowego rozporządzenia oferty należy składać według starego wzoru.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), potwierdzającego posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
  2. kopię dokumentów (statut itp.) potwierdzających prowadzenie działalności pozarządowej m.in. w zakresie zadań, będących przedmiotem niniejszego konkursu;
  3. w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;
  4. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
  5. w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
   1. dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
   2. posiadane umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą /kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/;
   3. pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, w sposób, który daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
    • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
    • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
    • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów
   4. dokument opisujący standard obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej
  6. w przypadku świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
   1. dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
   2. posiadaną umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą /kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
   3. pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w sposób, który daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
    • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
    • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
    • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
   4. dokument opisujący standard obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
   5. zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą
    /tj. zaświadczenie o ukończeniu z oceną pozytywną szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo o posiadaniu doświadczenia w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy/, albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, z oceną pozytywną, przez osobę, która będzie miała świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 3. Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 4. Składana oferta i dokumenty poświadczające spełnianie warunków ogłoszenia powinny być podpisane przez osobę/osoby reprezentujące organizację pozarządową, kopie dokumentów powinny być podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
 5. Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście do dnia 22 listopada 2018 r. do godz. 11:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko; sekretariat pokój Nr 1.
 6. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
 
IV. TERMINY REALIZACJI ZADANIA
Termin realizacji zadania określonego w ofercie nie może przekraczać 31 grudnia 2019 roku. Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 
V. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
 1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
 2. Oceny formalnej dokonuje komisja konkursowa.
 3. Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są zgodnie z ust. 16.
 4. W skład komisji konkursowej, o której mowa, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
 5. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości, co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu osobowego i/lub rzeczowego. Wkład własny osobowy stanowić może m.in.  świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej. Wartość pracy, z uwzględnieniem standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy powinna być udokumentowana:
  1. na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
  2. na podstawie karty pracy wolontariusza,
  3. na podstawie pisemnego oświadczenia członka organizacji pozarządowej wskazującego: termin wykonanej nieodpłatnie pracy, nazwę zadania i jego tytuł, w ramach którego praca była wykonana, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy.
 6. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 7. Ocena merytoryczna:
  1. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w „Wieloletnim programie współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018”, w uchwale Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu konkursowym. W skład komisji konkursowej, o której mowa, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
  2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 8. Dokonanie wyboru ofert:
  1. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty składania ofert.
 9. Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
 10. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 11. Konkurs ofert rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
 12. W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 13. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w niższej kwocie niż wskazano w ofercie. W przypadku, gdy organizacji zostanie przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.
 14. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 15. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące m.in. koszty:
  1. noclegów i dojazdów,
  2. usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności koszty leczenia,
  3. budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali,
  4. zakupu środków trwałych,
  5. prowadzenia działalności gospodarczej, oraz finansowanie działań, których głównym celem jest osiągniecie zysku,
  6. pokrycia deficytu działalności organizacji,
  7. utrzymania biura,
  8. działalności politycznej i wyznaniowej,
  9. innych zadań statutowych,
  10. kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,
  11. przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
 16. Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
  • w siedzibie organu administracji publicznej; wywieszone na tablicy ogłoszeń w  Starostwie Powiatowym w Giżycku, przy Al. 1 Maja 14.
  • na stronie internetowej organu administracji publicznej www.powiatgizycki.pl
 17. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Zbigniew Piestrzyński – tel. (087) 429-10-89
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko

Akapit nr 2 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OCENA FORMALNA OFERT
 
Na otwarty konkurs ofert na realizację zadania Zadanie publiczne zlecone organizacji pozarządowej –Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku u wpłynęło sześć ofert:
1. Oferta nr 1 - Fundacja Młodzi Ludziom, Borysław 49, 96-130 Głuchów
2. Oferta nr 2 - Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy
3. Oferta nr 3 - Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Kajki 128, 11-730 Mikołajki
4. Oferta nr 4 - Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz Praw i Ochrony Obywateli”, ul. Adama Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn
5. Oferta nr 5 - Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
6. Oferta nr 6 - Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków
Wszystkie oferty wpłynęły w terminie.

Spełniają wymogi oceny formalnej następujące oferty:
1. Oferta nr 1 - Fundacja Młodzi Ludziom, Borysław 49, 96-130 Głuchów
2. Oferta nr 6 - Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków
 
 
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Ostateczna ocena formalna
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Fundacja Młodzi Ludziom, Borysław 49, 96-130 Głuchów
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku.
TAK NIE nie dotyczy Oferta spełnia wymogi formalne.
2.
Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku.
NIE NIE
- zadanie nie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu
- oferent nie zapewnia min. 10% wkładu własnego
- wnioskowana wysokość dotacji przekracza max. kwotę dofinansowania na zadanie
Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
3. Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Kajki 128, 11-730 Mikołajki
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku.
NIE NIE zadanie nie mieści się w działalności statutowej oferenta Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
4. „Inicjatywa na rzecz Praw i Ochrony Obywateli”, ul. Adama Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku.
NIE NIE zadanie nie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
5. Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku.
NIE NIE zadanie nie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
6.
Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku.
NIE TAK pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób, który daje gwarancję należytego wykonania zadania
Oferta została uzupełniona.
Oferta spełnia wymogi formalne.
 
Sprostowanie do oceny formalnej ofert z dnia 10.12.2018 r.
 
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Ostateczna ocena formalna
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
3. Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Kajki 128, 11-730 Mikołajki
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku.
NIE NIE zadanie nie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu (oferta przewiduje realizację tylko nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej) Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
 
 
 
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
WYNIKI KONKURSU
 
L.p. Oferent Nazwa  zadania Całkowita wartość zadania Wnioskowana kwota dotacji Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
1. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku 97 420,00 zł. 64 020,00 zł.
64 020,00 zł.
 
 
 
 

Akapit nr 4 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
INFORMACJA
 
W drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Giżycku dnia 29.10.2018r. na Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2019 roku wybrano ofertę organizacji pozarządowej  tj. Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego ul. Szlak 77/222, 31 – 153 Kraków. Organizacja ta nie podpisała umowy na realizację zadania określonego w konkursie.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-10-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Piestrzyński Data wprowadzenia do BIP 2018-10-29 14:40:22
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-29 15:05:05
Osoba, która zmieniła informację: Kamila Gaińska-Wójcik Data ostatniej zmiany: 2019-01-04 11:41:06
Artykuł był wyświetlony: 544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu