ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXII.198.2017 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-04 11:33:13 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-04 11:36:25 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr XXXII.198.2017
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2017, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI.166.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2017 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2017 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 76.283.250 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 70.844.777 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 5.438.473 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 77.496.882 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 70.586.318 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 6.910.564 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.213.632 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 1.213.632 zł pochodzącymi z zaciągniętego kredytu;
  4. przychody budżetu w wysokości 4.699.170 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.699.170 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 3.485.538 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 7  do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII.198.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
 
Dochody:
Rozdz.60014  – dotyczy:
 1. ujęcia w budżecie dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonych na remont drogi powiatowej nr 1733N Ryn – Knis w m. Knis w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (jest: par.2120, winno być: par.2130).  
 2. zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 1734N: gr.pow.-Jeziorowskie-Kruklanki -(Sołdany) dr.kraj.63” (zmniejsza się udział Gminy Kruklanki z kwoty 100.000 zł do kwoty 60.000 zł oraz wprowadza się udział Nadleśnictwa Borki w kwocie 40.000 zł)
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.80140 – zwiększa się planu dochodów o środki w kwocie 14.238 zł uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z tytułu opłat wnoszonych przez innych użytkowników budynku za media. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce.
Rozdz.85333 - dotyczy zwiększenia planu dochodów o kwotę 102.108 zł pochodzące ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Wydatki:
Rozdz.60014 – dotyczy przesunięć środków między paragrafami w celu wypłaty świadczeń w związku ze śmiercią pracownika Zarządu Dróg Powiatowych.
Rozdz.75411 - dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zmianą naliczania uposażeń funkcjonariuszy za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz sfinansowaniem szkoleń dla płetwonurków i  stermotorzystów.
§ 2540 w rozdz.80102, 80111,80120,80130,80134, 85404 – dotyczy zwiększenia planu dotacji na szkoły niepubliczne. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – rozdz.75818.
Rozdz.80120 – dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia wypłat umów zlecenia dla osób uczestniczących w projekcie realizowanym w II LO pn.  „Nauczanie i uczenie się z ITC”.
Rozdz.85218 – dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty ponoszone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu zapytania o karalność (utworzenie nowego paragrafu).
Rozdz.85407 – dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację w umowy zlecenia zawartej w związku z długotrwała chorobą pracownika Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych. 
 
Ponadto:
zwiększa się plan wydzielonego rachunku dochodów własnych w rozdz. 80146 o kwotę 30.000 zł i w rodz. 85406 o kwotę 20.000 t.j o środki pozyskane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2017-07-04 11:33:13
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-07-04 11:36:25
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-07-04 11:36:25
Artykuł był wyświetlony: 263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu