ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIII.208.2017 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-06 10:00:04 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-06 10:01:00 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIII.208.2017
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2017, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI.166.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2017 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2017 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 76.668.415 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 70.935.812 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 5.732.603 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 77.882.047 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 70.352.583 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 7.529.464 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.213.632 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 1.213.632 zł pochodzącymi z zaciągniętego kredytu;
  4. przychody budżetu w wysokości 4.699.170 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.699.170 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 3.485.538 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2017 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII.208.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 
Dochody:
Rozdz.80102 – dotyczy zmniejszenia dofinansowania przez PFRON zadania inwestycyjnego polegającego na budowie windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (pierwotnie planowano 81.000 zł, ostatecznie przyznano 45.730 zł – w związku z tym na wydatki przeznaczy się dodatkowe środki własne Powiatu pochodzące z niewykorzystanej nadwyżki, powstałej po likwidacji Placówki Rodzinnej w Zelkach).
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.60014  – dotyczy pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miłki: środki w kwocie 15.000 zł  przeznaczone pierwotnie na remont skrzyżowania w Kleszczewie Gmina przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie dr.pow. Nr 1708N gr. pow.-Danowo”. W związku z tym na ten cel przesuwa się także środki własne Powiatu w kwocie 42.000 zł,
Rozdz.80130 - dotyczy:
 1. przyjęcia do realizacji nowego projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego”. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w latach 2017-2018 (po 155.172 zł w każdym roku),
 2. zwiększenia planu dochodów o środki w kwocie 23.595 zł uzyskane przez Szkołę Policealną z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce.
Rozdz.80140 – zwiększa się plan dochodów o środki w kwocie 20.628 zł uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z tytułu najmu pomieszczeń i opłat wnoszonych przez innych użytkowników budynku oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce.
Rozdz.85202zwiększenia planu dochodów o kwotę 94.400 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (dec. FK 179/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.) przeznaczonej na dofinansowanie (80%) zakupów inwestycyjnych w DPS w Giżycku (instalacja przyzywowo-alarmowa i monitoring). W celu zapewnienia wkładu własnego (20%) na przedmiotowe zakupy dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 23.600 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).
Rozdz.85218 – zwiększa się plan dochodów o środki w kwocie 5.729 zł uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce.
Rozdz.85410 – zwiększa się plan dochodów o środki w kwocie 4.727 zł uzyskane przez zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce.
 
Wydatki:
Rozdz.60014 – w związku z rezygnacją Gminy Miejskiej Giżycko z dofinansowania remontu ul. Traugutta na rzecz remontu ul. Kolejowej dokonuje się przesunięcia środków własnych Powiatu w kwocie 163.900 zł na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania i chodników dr. pow. Nr 1736N z dr.gminną w m. Sulimy”.
Rozdz.71015 - dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w związku ze zmianami kadrowymi w tej jednostce.
Rozdz.75020 – dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków w Starostwie Powiatowym na zapłatę odsetek po dokonanej korekcie podatku VAT (utworzenie nowego paragrafu).
Rozdz.75411 - dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku zadaniowego i nagrody uznaniowej dla pracownika cywilnego oraz zakup wyposażenia i usług.
Rozdz.75515 - dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej .
Rozdz.80114 i 80130 - dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków realizowanych przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych  w celu zabezpieczenia środków na opłacanie zaświadczeń o niekaralności (utworzenie nowego paragrafu) oraz składek ZUS od umowy zlecenia w projekcie pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami”.
Rozdz.80120 - dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” realizowanego przez II LO w celu zakupu pomocy dydaktycznych.
Rozdz.80130 i 85410 - dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków realizowanych przez Szkołę Policealną  w celu zabezpieczenia środków na opłacanie  składek ZUS.
Rozdz.80146 – dotyczy zwiększenia planu wydatków projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus” o kwotę 3.500 zł w związku ze zmianą kursu euro.
Rozdz.85202 – dotyczy zabezpieczenia środków w domu Pomocy Społecznej na zapłatę kosztów postepowania sądowego (utworzenie nowego paragrafu).
Rozdz.85218 - dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie 60.000 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (środki finansowanego pochodzą z nadwyżki, powstałej po likwidacji Placówki Rodzinnej w Zelkach).  
 
Ponadto:
Doprecyzowuje się nazwę zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie ramienia hydraulicznego do ciągnika, które po zmianach otrzymuje następujące brzmienie: „Dostawa i zakup ramienia hydraulicznego i kosiarki bijakowej wysięgnikowej (głowica do koszenia traw  krzewów)”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 10:00:04
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 10:01:00
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 10:01:00
Artykuł był wyświetlony: 159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu