ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIV.223.2017 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-05 14:33:52 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-05 14:35:37 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIV.223.2017
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2017, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI.166.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2017 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2017 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 78.225.734 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 70.443.831 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 7.781.903 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 81.977.212 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 72.481.548 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 9.495.664 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 3.751.478 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. kredyt w kwocie 1.213.632 zł,
   2. wolne środki: 2.537.846 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.237.016 zł, w tym:
   1. kredyty: 4.699.170 zł,
   2. wolne środki: 2.537.846 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 3.485.538 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2017 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV.223.2017 z 28 września 2017 r.
Dochody:
W związku z koniecznością dostosowania planu dochodów Powiatu do wielkości wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 dokonuje się następujących zmian:
 1. Rozdz.75622 – udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 3.961 zł,
 2. Rozdz.75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 694.792 zł.
Rozdz.85333 – zmniejsza się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o kwotę 4.008 zł, tj. do wysokości otrzymanych środków (343.300 zł).
Rozdz.70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu.  
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.60014 dotyczy:
 1. pomocy finansowej udzielonej przez:
  1. Gminę Miejską Giżycko na przebudowę ul. Kolejowej – zmniejsza się o kwotę 3.000 zł, tj. do wysokości określonej w porozumieniu (1.082.000 zł),
  2. Gminę Miłki na wykonanie dokumentacji na przebudowę dr.pow.nr 1720N-dr.kraj.63 (Miłki)-Marcinowa Wola – zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
  3. Gminę Ryn:
   • na wykonanie chodnika w m. Stara Rudówka – zwiększa się o kwotę 25.000 zł,
   • na wykonanie dokumentacji remontu dr.pow.1728N w m. Jeziorko i m. Tros – zwiększa się o kwotę 15.000 zł,
  4. Nadleśnictwo Borki na remont dr.pow.1774N na odcinku Jurkowo-Wolisko – zwiększa się o kwotę 30.000 zł,
  5. Gminę Giżycko, która zmienia przeznaczenie udzielonej pomocy w następujący sposób: 22.000 zł z zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania i chodników dr. pow. nr 1736N z dr. gminną w m. Sulimy” przeznacza się na dokumentację przebudowy dr.pow.1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy;
 2. przesunięcia środków własnych powiatu w łącznej kwocie 154.000 zł na następujące zadania inwestycyjne:
  1. dokumentacja przebudowy dr.pow.1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy – 22.000 zł,
  2. dokumentacja na przebudowę skrzyżowania dr.pow.1837N z dr.gm. w m. Kleszczewo – 7.000 zł,
  3. wykonanie chodnika w m. Stara Rudówka – 25.000 zł;
 3. przekwalifikowania zadania pn. „Wykonanie zatoki autobusowej przy dr.pow.nr 1738N k/m. Mazuchówka” z remontu na inwestycję.
 
Rozdz.75020, rozdz.80114, rozdz.85321 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki stanowiące refundację wynagrodzeń, otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy przez następujące jednostki organizacyjne:
 1. Starostwo Powiatowe – w kwocie 31.070 zł,
 2. Powiatowy Zespól Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – w kwocie 9.354 zł,
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w kwocie 9.814 zł.
Środki te przeznacza się na wydatki w tych jednostkach.
Zwiększa się plan dochodów uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 19.200 zł, z tego: 
 1. Rozdz.85218 – o kwotę 14.300 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dwa dotychczas użytkowane samochody). 
 2. Rozdz.85324 – o kwotę 4.900 zł z tytułu obsługi programu Aktywny Samorząd.
Uzyskane w ten sposób dochody przeznacza się na zakupy inwestycyjne w tej jednostce tj. zakup dwóch samochodów. W związku z powyższym w planie wydatków inwestycyjnych dotychczasowe zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby PCPR” (plan w kwocie 60.000 zł) zastępuje się dwoma zadaniami pn.:
 1. „Zakup samochodu osobowego typu hatchback na potrzeby PCPR” (plan w kwocie 24.000 zł),
 2. „Zakup samochodu osobowego typu combivan na potrzeby PCPR” (plan w kwocie 55.200 zł).  
 
 
Wydatki:
Rozdz.60014  – zmiana planu wydatków w tym zakresie dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie 20.000 zł w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.
Ponadto w planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 1. przebudowa skrzyżowania dr. pow. nr 1829N z drogą gminną w m. Paprotki – zmniejsza się o kwotę 342 zł,
 2. przebudowa skrzyżowania al.1Maja z ul. Wodociągową i ul. Hetmańską – zmniejsza się o kwotę 1.950 zł,
 3. utwardzenie dr.pow. nr 1708N gr.pow.-Danowo – zmniejsza się o kwotę 6.076 zł,
 4. wzmocnienie nawierzchni na dr.pow. nr 1726N Ryn-Stara Rudówka – zmniejsza się o kwotę 4.000 zł,
 5. dokumentacja na przebudowę dr.pow.nr 1720N-dr.kraj.63 (Miłki)-Marcinowa Wola – zwiększa się o kwotę 12.368 zł.  
Rozdz.70005 – zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów.
Rozdz.75411 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę funkcjonariuszom:  rekompensat za przedłużony czas służby w I półroczu 2017 r., nagród za pełnienie służby za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.
Dz.801 i dz.854 – dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń  wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych oraz na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie. Łączna kwota zwiększeń wynosi per saldo 1.815.085 zł. Na ten przeznacza się wolne środki.
Ponadto w związku z niedoszacowaniem planu dokonuje się przesunięć nadwyżek środków w planie wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych:
 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego:
  1. rozdz.80130 zmniejsza się o 7.000 zł,
  2. rozdz.80120 zwiększa się o 7.000 zł;
 2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Giżycku:
  1. rozdz.80111 zmniejsza się o 75.000 zł,
  2. rozdz.80134 zwiększa się o 75.000 zł.  
Rozdz.85508 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
Rozdz.85510 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków realizowanych przez Domy Dziecka: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek, w tym m.in. na remont samochodu oraz uiszczenie opłaty na rzecz Sanepid-u.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2017-10-05 14:33:52
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 14:35:37
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-05 14:35:37
Artykuł był wyświetlony: 199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu