ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXV.227.2017 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-30 14:08:51 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-30 14:18:12 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXV.227.2017
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2017, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI.166.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2017 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2017 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 79.325.230 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 71.543.327 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 7.781.903 zł;
  2. 2)    plan wydatków ogółem w wysokości 80.917.008 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 71.463.012 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 9.453.996 zł;
  3. 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.591.778 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 900.830 zł,
   2. wolne środki: 690.948 zł;
  4. 4) przychody budżetu w wysokości 5.077.316 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.600.000 zł,
   2. wolne środki: 1.477.316 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 3.485.538 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2017 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2017 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 8  do niniejszej uchwały.
 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
W uchwale Nr XXVI.166.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2017 zmienia się zapisy § 5, który otrzymuje następujące brzmienie:
Limity na 2017 r. zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 5.000.000 zł,
2)    emisji obligacji na pokrycie planowanego na rok 2017 deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 900.830 zł,
3)    emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów: w wysokości: 2.699.170 zł.
4)    udzielanych poręczeń i gwarancji w wysokości: 2.000.000 zł.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV.227.2017 z dnia 26 października 2017 r.
 
 
Dochody:
Dokonuje się następującego zwiększenia planu dochodów:
Rozdz.70005 – o kwotę 352.000 zł tytułem przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Rozdz.75020 – o łączną kwotę 698.700 zł uzyskaną m.in. z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych, opłat za wydanie kart wędkarskich, spłat przez dłużników należności z lat ubiegłych, wpłat jednostek z tytułu wzajemnych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz zwrotu podatku zapłaconego w latach ubiegłych.
Rozdz.75814 – o kwotę 41.300 zł z tytułu planowanych do uzyskania odsetek od środków zgormadzonych na rachunkach bankowych.  
Rozdz.85417 – o łączną kwotę 51.000 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Schronisko Młodzieżowe w Rynie.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.80140, rozdz.85407 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane przez następujące jednostki organizacyjne:
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – w kwocie 35.335 zł,
 2. Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych – w kwocie 24.395 zł.
Środki te przeznacza się na wydatki w tych jednostkach.
 
Wydatki:
Dokonuje się następującego zmniejszenia planu wydatków:
Rozdz.75020 – środki przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług – o kwotę 212.216 zł.
Rozdz.75802 – środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów -o kwotę 288.000 zł.
§ 2540 w rozdz.80102, 80111,80120, 80130 - środki przeznaczone na dotacje dla szkół niepublicznych – o łączną kwotę 136.784 zł.
Rozdz.85220 – środki przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych – o łączną kwotę 25.200 zł.
Rozdz.85508 - środki przeznaczone na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych – o kwotę 110.000 zł.
Rozdz.85510 - środki przeznaczone na:
 1. dotację dla Caritas Diecezji Ełckiej na prowadzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego – o kwotę 40.000 zł,
 2. prowadzenie Placówki Rodzinnej w Zelkach – o łączną kwotę 54.500 zł.
Rozdz.85417 – środki przeznaczone na Schronisko Młodzieżowe w Rynie zmniejsza się o kwotę 150.000 zł.
 
Pozostałe zmiany w planie wydatków:
Rozdz.60014 – środki w kwocie 67.168 zł stanowiące nadwyżkę planu zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania i chodników dr. pow. nr 1736N z dr. gminną w m. Sulimy” przeznacza się na zadania bieżące polegające na remoncie ul. Białostockiej.
Rozdz.80102, 80105, 80111, 85401, 85404  - dokonuje się przesunięć środków między rozdziałami  celu zabezpieczenia wydatków realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Rozdz.80150 i 85410 -  dokonuje się przesunięć środków między rozdziałami  celu zabezpieczenia wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.
Rozdz.85202 – dokonuje się przesunięć środków w celu sfinansowania w Domu Pomocy Społecznej odpraw: pośmiertnej i emerytalnej oraz zakupów inwestycyjnych tj. zmywarki i suszarki bębnowej.
Rozdz.85508 i 85510 – dokonuje się przesunięć środków przeznaczonych na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji zawartych porozumień.  
Ponadto w związku z niedoszacowaniem planu dotacji na prowadzenie przez podmiot niepubliczny schroniska szkolnego dokonuje się przesunięć nadwyżki środków przeznaczonej na dotacje dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez Centrum Edukacji:
 1. rozdz.80120, § 2540 - zmniejsza się o 31.215 zł,
 2. rozdz.85417, § 2830 – zwiększa się o 31.215 zł.
 
 
W zakresie planu wydzielonego rachunku dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2017 dokonuje się następujących zwiększeń planu dochodów i wydatków:
 1. rozdz.85410 – o 9.500 zł (dotyczy Szkoły Policealnej)
 2. rozdz.85417 – o 3.191 zł (dotyczy Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.
 
 
W zakresie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów o łączną kwotę 90.000 zł pochodzących ze sprzedaży świadczonych usług (75.000 zł) oraz ze środków pochodzących z PFRON (system SODiR).  
 
 
Zmiana brzmienia § 5 wynika ze zmiany planowanego wyniku finansowego (deficytu) oraz planu przychodów (w miejsce kredytu wyemitowane zostaną obligacje).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2017-10-30 14:08:51
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-30 14:18:12
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-30 14:18:12
Artykuł był wyświetlony: 182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu