ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVI.231.2017 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-06 12:14:05 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-06 12:15:06 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXVI.231.2017
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2017, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI.166.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2017 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2017 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 79.650.990 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 71.771.087 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 7.879.903 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 81.242.768 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 71.685.772 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 9.556.996 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.591.778 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 900.830 zł,
   2. wolne środki: 690.948 zł;
  4. 4) przychody budżetu w wysokości 5.077.316 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.600.000 zł,
   2. wolne środki: 1.477.316 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 3.485.538 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2017 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 7  do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI.231.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
 
 
Dochody:
Dokonuje się następującego zwiększenia planu dochodów:
Rozdz.75020 – o kwotę 5.000 zł tytułem darowizny pieniężnej dla Starostwa Powiatowego z Nadleśnictwa Borki na zadania związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.   
Rozdz.75801 – o kwotę 63.699 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę odpraw dla nauczycieli.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.80140, rozdz.85407 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane przez następujące jednostki organizacyjne:
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – w kwocie 8.210 zł,
 2. Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych – w kwocie 1.908 zł.
Środki te przeznacza się na wydatki w tych jednostkach.
Rozdz.80195 – dotyczy przyjęcia do realizacji projektu pn. „Praktyka jakościowa - krok na drodze do sukcesu kariery”. Projekt przewidziany jest do realizacji w  2017 przez PZOSiPO we współpracy z liderem – Alytus Profesino Rengimo Cetras i polega na organizacji praktyk w zawodzie pielęgniarz i kucharz.
Wydatki:
Rozdz.71015 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w celu   sfinansowania wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.
Rozdz.75020 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe celu zapłaty podatku od środków transportowych (za samochód ciężarowy, którego pierwotnym właścicielem był Szpital Giżycki).
Rozdz.75405 – dotyczy wsparcia działań Komendy Policji w Giżycku poprzez   przeznaczenie kwoty 5.000 zł na dofinansowane zakupu samochodu. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.
Rozdz.75411 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Komendę Powiatową PSP celu sfinansowania odprawy emerytalnej funkcjonariusza oraz zakup opon zimowych do samochody i przeglądy użytkowanego sprzętu.
Rozdz.80130, 80146, 85410 – dokonuje się przesunięć środków w planach wydatków realizowanych przez: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Szkołę Policealną celu sfinansowania zakupu energii, delegacji zagranicznych, odzieży ochronnej i szkoleń pracowników.
Rozdz.85202 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w celu sfinansowania jednorazowej premii uznaniowej dla pracowników.
Rozdz.85218 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie celu opłacenia usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii.
Rozdz.85407, 85417 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych celu sfinansowania wynagrodzeń pracowników sezonowych.
Dz.801 i dz.854 – dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń  wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie. Łączna kwota zwiększeń wynosi per saldo 114.523 zł. Na ten przeznacza się dochody pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (63.699 zł) oraz nadwyżkę środków powstałą w planie wydatków dotyczących potencjalnej spłaty zobowiązania wynikającego z poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Giżycki (50.824 zł).
Ponadto w związku z niedoszacowaniem planu dokonuje się przesunięć nadwyżek środków w planie wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych i szkolne schroniska młodzieżowe:
 1. Szkoły prowadzone przez PSOzUU:
  1. rozdz.80102 zwiększa się o 4.575 zł,
  2. rozdz.80111 zwiększa się o 4.592 zł;
 2. Centrum Edukacji:
  1. rozdz.80120 zwiększa się o 6.988 zł,
  2. rozdz.80130 zwiększa się o 1 zł;
 3. Zakład Doskonalenia Zawodowego:
  1. rozdz.80120 zwiększa się o 12.059 zł,
  2. rozdz.80130 zmniejsza się o 10.913 zł;
 4. Centrum Edukacji Niepublicznej: rozdz.80130 zwiększa się o 820 zł,
 5. dotacja na prowadzenie schronisk szkolnych: zmniejsza się o 18.122 zł.  
 
W zakresie planu wydzielonego rachunku dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków I Liceum Ogólnokształcącego (80120).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 12:14:05
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 12:15:06
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-06 12:15:06
Artykuł był wyświetlony: 154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu