ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVII.236.2017 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-29 15:03:39 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-29 15:06:33 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXVII.236.2017
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 21 grudnia 2017 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2017, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI.166.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2017 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2017 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 79.804.843 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 71.890.569 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 7.914.274 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 81.396.621 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 71.751.783 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 9.644.838 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.591.778 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 900.830 zł,
   2. wolne środki: 690.948 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 5.077.316 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.600.000 zł,
   2. wolne środki: 1.477.316 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 3.485.538 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 4.
 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVII.236.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r.
 
Dochody:
Rozdz.75095, rozdz. 80105, rozdz.80130 – dotyczy zapisania planu dotacji celowych planowanych do uzyskania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (zamiast § 2007 i § 6207 winny być odpowiednio: § 2057 i § 6257).
Rozdz.75801 – dotyczy zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.699 zł (50.000 zł zamiast 63.699 zł). Zgodnie z komunikatem z dnia 30 listopada 2017 r. opublikowanym na stronie MEN „z uwagi na fakt, że łączna kwota wnioskowana przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach poszczególnych kryteriów przewyższa kwotę możliwą do przeznaczenia z 0,4% rezerwy, w przypadku dofinansowania odpraw jednostki samorządu terytorialnego wnioskujące o kwoty od 50.001 zł do 125.000 zł otrzymają kwotę 50.000 zł.”
Dochody i wydatki:
Rozdz.60014 – dotyczy pomocy finansowej z Gminy Ryn na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1728N w m. Tros. Zgodnie z zakresem robót przewidzianych do wykonania zadanie to należy zaklasyfikować jako zadanie inwestycyjne (§ 6300 zamiast § 2710).    
Rozdz.80140, rozdz.85218 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane przez następujące jednostki organizacyjne:
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – w łącznej kwocie 19.148 zł,
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w łącznej kwocie 5.170 zł.
Środki te przeznacza się na wydatki w tych jednostkach.
Rozdz.85395 – dokonuje się zmniejszenia planowanej dotacji w związku z przyznaniem przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dodatkowego dofinansowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku na wypłatę nagród i premii w kwocie 18.000 zł ze środków własnych Województwa zamiast wnioskowanej kwoty 30.206 zł ze środków PFRON.
Wydatki:
Rozdz.60014 – dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 62.942 zł z usług remontowych na zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych:
 1. Nr 1728N w m. Tros - w kwocie 18.942 zł,
 2. Nr 1823N na odc. w m. Kożuchy Wlk. – w kwocie 44.000 zł.
Zgodnie z zakresem robót przewidzianych do wykonania zadnia te należy zaklasyfikować jako zadania inwestycyjne (§ 6050 zamiast § 4270).    
Rozdz.75011 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe przez  w celu  sfinansowania wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Rozdz.80102, rozdz.80111, rozdz.85401, rozdz.85403, rozdz.85404 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy celu sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatków bieżących.
Rozdz.80114 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych celu sfinansowania wynagrodzeń.
Rozdz.80130, rozdz. 80150 – dokonuje się przesunięć środków w planach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych celu sfinansowania pochodnych od wynagrodzeń.
Rozdz.85202 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków nadwyżki środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w celu sfinansowania pozostałych wydatków bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej.
Rozdz.85407, 85417 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych celu sfinansowania wynagrodzeń.
Rozdz.85410 - dokonuje się przesunięć środków w planach wydatków realizowanych przez Szkołę Policealną celu sfinansowania pochodnych od wynagrodzeń oraz: zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych o kwotę 4.965 zł  w celu sfinansowania ekspertyzy technicznej dotyczącej dostosowania internatu do wymogów ochrony ppoż.
Ponadto:
 1. Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez:
  1. PSOzUU:
   1. rozdz.80102 - zmniejsza się o 4.575 zł,
   2. rozdz.80111 - zmniejsza się o 4.591 zł,
   3. rozdz.80134 – zmniejsza się o 476 zł,
   4. rozdz.85404 – zmniejsza się o 8.944 zł;
  2. Zakład Doskonalenia Zawodowego - rozdz.80130 zmniejsza się o 587 zł;
  3. Centrum Edukacji Niepublicznej w Wydminach: rozdz.80130 zwiększa się o 509 zł,
 2. Na wniosek Zarząd Dróg Powiatowych w dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe) dokonuje się następujących przesunięć środków między zadaniami inwestycyjnymi w związku niedoszacowaniem planów:
  1. dokumentacja na przebudowę dr.pow.nr 1720N-dr.kraj.63 (Miłki)-Marcinowa Wola – zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
  2. dokumentacja na przebudowę skrzyżowania i chodników dr.pow.1736N z dr.gm.w m. Sulimy – zwiększa się o kwotę 11.092 zł,
  3. wykonanie chodnika w m. Stara Rudówka dr.pow.1726N – zmniejsza się o kwotę 5.777 zł,
  4. dokumentacja na przebudowę dr.pow.1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy – zmniejsza się o kwotę 10.315 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 15:03:39
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 15:06:33
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-29 15:06:33
Artykuł był wyświetlony: 203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu