ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVII.238.2017 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-29 15:22:33 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-29 15:24:00 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXVII.238.2017
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 21 grudnia 2017 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018
 
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 85.631.956 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 70.189.858 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 15.442.098 zł.
§ 2
 1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 90.654.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 73.436.815 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 17.218.000 zł.
 2. Wydatki na zadania inwestycyjne nr rok 2018 w wysokości 17.218.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki na rok 2018 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 4. Dochody i wydatki na rok 2018:
  1. na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
  2. na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Deficyt budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 5.022.859 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 1. emisja papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
 2. wolne środki: 2.495.171 zł.
 
§ 4
Przychody budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 7.000.000 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 1.977.141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
Limity na 2018 r. zobowiązań z tytułu:
 1. kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 5.000.000 zł,
 2. emisji obligacji na pokrycie planowanego na rok 2018 deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 2.527.688 zł,
 3. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów: w wysokości: 972.312 zł,
 4. udzielanych poręczeń i gwarancji w wysokości: 2.000.000 zł.
 
§ 6
Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2018 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.402 ust.4 i 6 oraz art.403 ust. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):
 1. dochody w wysokości 200.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 200.000 zł.
§ 7
Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2018 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101):
 1. dochody w wysokości 520.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 520.000 zł.
§ 8
Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 5.159.069 zł, zgodnie z załącznikiem na 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 9
 1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na rok 2018  w łącznej wysokości:
  1. dochody: 1.994.200 zł,
  2. wydatki: 1.994.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
 2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018 w łącznej wysokości:
  1. przychody: 1.914.254 zł,
  2. koszty: 1.914.254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 10
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 188.618 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 998.416 zł, z tego:
  1. 160.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 638.416 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  3. 200.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750).
 
§ 11
Uchwala się wykaz dochodów budżetu państwa na rok 2018 związanych z realizacjąprzez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
 
§ 12
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
  3. finansowanie planowanego na rok 2018 deficytu budżetu Powiatu.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a płatności z nich wyni­kające wykraczają poza rok budżetowy,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień w ramach działu,
  3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
 
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 15:22:33
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 15:24:00
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-29 15:24:00
Artykuł był wyświetlony: 268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu