ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIX.249.2018 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-28 10:17:06 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-28 10:17:18 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIX.249.2018
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 22 lutego 2018 r.
 
w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania  
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2.
 
§ 2
Źródłami dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów są:
 1. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
 2. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
 3. wpływy z tytułu umów najmu sal, pomieszczeń i innych powierzchni;
 4. opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, zaświadczeń i innych dokumentów;
 5. wpłaty z fundacji i stowarzyszeń z tytułu realizacji wspólnych zadań;
 6. opłaty za posiłki wydawane w szkołach i internatach;
 7. prowizje za ubezpieczenie uczniów, wychowanków i słuchaczy;
 8. opłaty z tytułu organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 9. usługi ksero, opłaty za kopiowanie materiałów;
 10. wpłaty z tytułu umieszczanych reklam;
 11. sprzedaż środków trwałych, złomu i makulatury;
 12. opłaty za organizowanie narad, konferencji, szkoleń, kursów i sympozjum, konkursów i olimpiad;
 13. opłata za udostepnienie informacji publicznej przetworzonej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 14. opłaty za wykonanie na zlecenie sądu badan psychologiczno – pedagogicznych;
 15. odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonego rachunku dochodów;
 16. wpłaty za zakwaterowanie uczniów szkoły i innych osób;
 17. dochody ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
 18. wpłaty mieszkańców internatu jako częściowy zwrot kosztów zakwaterowania i utrzymania w internacie;
 19. opłaty rekrutacyjne kandydatów do szkoły;
 20. refundacja badań kandydatów do szkoły;
 21. opłaty za korzystanie z siłowni i sprzętu komputerowego;
 22. wynajem pomieszczeń, łodzi i dzierżawa mienia;
 23. czynsze za mieszkania służbowe;
 24. wpłaty za żywienie;
 25. dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 26. opłaty za usługi świadczone przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe Nr 1, Nr 2 i Nr 3;
 27. opłaty za usługi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie świadczone z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie w ramach projektu ,,Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie” – Program PO Ryby 2007- 2013 Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007 – 2013”;
 28. opłaty z tytułu organizacji praktyk zawodowych;
 29. wpłaty za uszkodzony, zniszczony, niezwrócony lub zagubiony podręcznik lub materiał edukacyjny;
 30. opłaty z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego wypożyczonego innej szkole.
 
§ 3
Dochody gromadzone przez jednostkę budżetową na wydzielonym rachunku mogą być przeznaczone na:
 1. sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów z tytułów wymienionych w § 2, w tym na wydatki bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi;
 2. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki;
 3. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne;
 4. cele wskazane przez darczyńcę;
 5. remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów, o których mowa w § 2 pkt 2;
 6. wydatki związane z przygotowywaniem posiłków;
 7. wydatki związane z obsługą bankową wydzielonego rachunku dochodów;
 8. wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i pracowników szkoły na wycieczkach oraz imprezach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania;
 9. wydatki związane z uczestnictwem pracowników, uczniów i słuchaczy w zawodach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych na rzecz lokalnych społeczności powiatu giżyckiego;
 10. wydatki z tytułu wyżywienia i zakwaterowania uczniów w internacie;
 11. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów wymienionych w § 1;
 12. wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników praktyk zawodowych;
 13. zakup upominków z okazji uroczystości szkolnych.
 
§ 4
 1. Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, opracowują, łącznie z projektem planu finansowego jednostki, projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nimi związanych.
 2. Projekty planów, o który mowa w ust. 1 przekazywane są Zarządowi Powiatu w Giżycku w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu w Giżycku w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu powiatu.
 3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zatwierdzone przez kierowników jednostek, stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej, nie dłużej niż do 31 stycznia danego roku budżetowego.
 4. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, stanowią prognozę tych dochodów, a w zakresie wydatków – nieprzekraczalny limit.
 5. Podstawę gospodarki finansowej wydzielonego rachunku dochodów w danym roku budżetowym stanowią plany, o których mowa w ust. 4.
 6. Kierownicy jednostek budżetowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej, zatwierdzają plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.
 7. Zmiany planów finansowych w trakcie roku budżetowego, o których mowa w ust. 4, polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych, następują na wniosek kierownika jednostki budżetowej skierowany do Zarządu Powiatu w Giżycku, który podejmuje decyzję o przygotowaniu projektu zmiany stosownego załącznika do uchwały budżetowej, a po jego uchwaleniu informuje kierowników jednostek o dokonanych zmianach.
 8. Kierownicy jednostek budżetowych w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o dokonaniu zmian, o który mowa w ust. 7, sporządzają zaktualizowane plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych i przekazują je Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 9. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach, o których mowa w ust. 4, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami dochodów lub paragrafami wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej.
 10. Kierownicy jednostek budżetowych powiadamiają Zarząd Powiatu w Giżycku o zmianach, o których mowa w ust. 9 w ciągu 14 dni od ich dokonania.
 
§ 5
 1. Traci moc Uchwała nr XLVI/277/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Koniuszewska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 10:17:06
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 10:17:18
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 10:17:18
Artykuł był wyświetlony: 301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu