ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLII.261.2018 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-30 11:30:59 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-30 11:35:06 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLII.261.2018
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia  29 maja 2018 r.
 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
  1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:
 
Lp.
Stanowisko
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
1.
Pedagodzy, doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych
22
2.
Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek pedagogicznych
30
3.
Psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni zatrudnieni w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych
22
4.
Nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej
18
 
 
  1. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 lp. 1,3 , należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.
§ 2
  1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych.
  2. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.
  3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze – w okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować wymiar godzin zajęć określonych w arkuszu organizacyjnym oraz ramowym rozkładzie zajęć, z tym, że za podstawę rozliczenia przyjmuje się zapisy w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
§ 3
Traci moc Uchwała nr XXXIII.201.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Koniuszewska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 11:30:59
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 11:35:06
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 11:35:06
Artykuł był wyświetlony: 92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu