ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLV.277.2018 RADY POWIATU w Giżycku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Giżyckiego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-05 11:12:49 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-05 11:16:27 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLV.277.2018
RADY POWIATU w Giżycku
z dnia 27 września 2018 r.
 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Giżyckiego
 
Na podstawie art. 3d ust. 2, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Giżyckiego, zwanego dalej powiatem, w sprawach, w których ich przeprowadzenie nakazują przepisy prawa lub w innych sprawach ważnych dla powiatu.
 2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w ust.1 stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji nie został określony w przepisach odrębnych.
 
§ 2
 1. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców powiatu, w ważnych dla powiatu zamierzeniach, planach działania i programach strategicznych powiatu.
 2. Konsultacje przeprowadzane są w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu.
 3. Konsultacje mogą być przeprowadzane, w szczególności, w sprawach dotyczących:
  1. strategii rozwoju powiatu;
  2. programów i innych działań, dla których przeprowadzenie konsultacji jest wymagane przepisami prawa;
  3. wieloletnich planów i programów inwestycyjnych;
  4. innych istotnych spraw wymagających zasięgnięcia opinii mieszkańców powiatu.
 4. Konsultacje przeprowadza się:
  1. w sposób stwarzający warunki dla powszechnego uczestnictwa w nich mieszkańców powiatu;
  2. przy zapewnieniu rzetelności i pełnej informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych zasadach i trybie.
§ 3
 
 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy powiatu.
 2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących mieszkańców.
§ 4
 1. Konsultacje przygotowuje i przeprowadza Zarząd Powiatu.
 2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:
  1. organy powiatu;
  2. grupa mieszkańców powiatu w liczbie co najmniej 100 osób;
  3. organizacje pozarządowe w liczbie co najmniej 4, w sprawach prowadzonej przez nie działalności statutowej.
 3. Grupa mieszkańców powiatu z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji występuje do Zarządu Powiatu, przy czym lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia;
  2. adres zamieszkania (ulica, nr domu, miejscowość);
  3. podpis.
 4. Grupę mieszkańców reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji.
 5. Podstawą do złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji przez organizacje pozarządowe są uchwały odpowiednich organów tych organizacji popierające ich przeprowadzenie wraz z podpisami osób reprezentujących organizacje.
 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać propozycje:
  1. przedmiotu konsultacji;
  2. terminu konsultacji, z zastrzeżeniem, że nie może być on krótszy niż 21 dni;
  3. zasięgu konsultacji;
  4. formę przeprowadzenia konsultacji;
  5. uzasadnienia celowości przeprowadzenia konsultacji.
 7. Zarząd Powiatu rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji uwzględniając koszty proponowanej konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla Powiatu oraz zasadność celu konsultacji, w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia do Starostwa. O sposobie rozpatrzenia wniosku informuje się wnioskodawcę i Radę Powiatu.
 8. W przypadku, gdy wniosek o przeprowadzenie konsultacji zawiera braki formalne, Zarząd Powiatu pisemnie informuje o tym wnioskodawcę i wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni.
 9. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni braków formalnych wniosek o przeprowadzenie konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 5
Procedurę konsultacji wszczyna Zarząd Powiatu i określa w szczególności:
 1. przedmiot konsultacji;
 2. czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
 3. zasięg konsultacji;
 4. formę konsultacji;
 5. podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach;
 6. komórkę organizacyjną Starostwa lub jednostkę organizacyjną powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji;
 7. sposób udostępnienia informacji o konsultacji.
§ 6
 1. Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem jednej lub kilku niżej wskazanych form:
  1. zbieranie ankiet, opinii, uwag, prowadzonych dla części powiatu lub całego powiatu w drodze komunikacji elektronicznej lub w drodze korespondencji tradycyjnej (np. składanie w wyznaczonych punktów);
  2. otwartych spotkań z mieszkańcami pozwalających zasięgnąć bezpośrednich opinii i propozycji rozwiązań złożonych do protokołu;
 2. O wyborze formy konsultacji decyduje Zarząd Powiatu, stosownie do przedmiotu planowanych konsultacji;
 3. Konsultacje trwają co najmniej 21 dni, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 
§ 7
 1. Zawiadomienie o konsultacjach zamieszcza się co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, poprzez poinformowanie mieszkańców na:
  1. stronie internetowej Starostwa;
  2. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku
 2. Dodatkowo zawiadomienie o konsultacjach może być zamieszczone:
  1. na stronach internetowych gmin Powiatu Giżyckiego;
  2. na tablicach ogłoszeń powiatowych jednostek organizacyjnych i gmin Powiatu Giżyckiego;
  3. w formie ulotek informacyjnych;
  4. w mediach lokalnych.
§ 8
 1. Spotkaniom przeprowadzanym w ramach konsultacji przewodniczy Starosta lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Ze spotkania sporządza się protokół.
 3. W protokole zamieszcza się informację o sposobie zawiadomienia, miejscu, terminie konsultacji, przedmiocie konsultacji oraz przebiegu dyskusji i uzyskanych opinii.
 
§ 9
Na stronie internetowej Starostwa w wyznaczonej zakładce na konsultacje zamieszcza się wszelkie informacje związane z prowadzonymi konsultacjami:
 1. zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji;
 2. wzory ankiet, formularzy, treść dokumentów, zamierzeń, programów itp. poddawanych konsultacjom;
 3. sprawozdania z konsultacji.
 
§ 10
 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie zawierające w szczególności:
  1. przedmiot i cel konsultacji;
  2. podmioty zaangażowane w konsultacje;
  3. przebieg konsultacji;
  4. zgłoszone opinie, uwagi, rekomendacje;
  5. wyniki konsultacji
 2. Sprawozdanie z konsultacji publikuje się na stronie internetowej Starostwa w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.
 3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie wiążą organów powiatu.
 
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Gaińska-Wójcik Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 11:12:49
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 11:16:27
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 11:16:27
Artykuł był wyświetlony: 72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu