ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLV.279.2018 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-05 11:25:37 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-05 11:26:30 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLV.279.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2018, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2018 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 88.453.574 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 73.294.347 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 15.159.227 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 93.582.158 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 76.024.712 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 17.557.446 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.128.584 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
   2. wolne środki: 2.600.896 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.105.725 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
   2. wolne środki: 3.605.725 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.977.141 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XLV.279.2018 z dnia 27 września 2018 r.
 
Dochody:
Rozdz.75095, § 2057 i § 6257 – dotyczy aktualizacji planu dochodów bieżących i majątkowych planowanych do pozyskania w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej”.  
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.85218 – zwiększa się planu dochodów o środki w kwocie 3.759 zł uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Powiatowego Urzędu Pracy  z tytułu organizacji prac interwencyjnych. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce.
Wydatki:
Rozdz.60014 i rozdz.70005: dotyczy przesunięć nadwyżki środków w kwocie 159.836 zł z zadania pn. „Przebudowa dr.pow.1736N w m.Sulimy”         na zadanie pn. „Zakup gruntów” w celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości przy ul. Kombatantów.
Rozdz.75020: dokonuje się przesunięć środków w kwocie 20.000 zł z zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń do transmitowania  i utrwalania obrad sesji oraz sporządzania i utrwalania imiennego głosowania” na wydatki bieżące (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia) w związku z tym, iż wartości jednostkowe poszczególnych urządzeń nie przekraczają kwoty 10 tys. zł.  
Rozdz.75411: dotyczy przesunięć kwoty 23.000 zł stanowiącej nadwyżkę w planie przeznaczonym na uposażenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w celu sfinansowania kosztów delegacji, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, wydatków szkoleniowych oraz  ubezpieczenia samochodu.
Rozdz.80153: dokonuje się przesunięć nadwyżki środków w kwocie 197 zł pochodzących z dotacji na zakup podręczników z powiatowych jednostek organizacyjnych do szkól niepublicznych. 
 
Ponadto:
Rozdz. 80102: dotyczy zwiększenia planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i zakup usług pozostałych.
Rozdz.80120: dotyczy zwiększenia planu wydatków w II LO w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych związanych z remontem budynku sali gimnastycznej (m.in. wymiana rynien  oraz pokrycie kosztów wycinki drzewa, którego korzenie zagrażają fundamentom).
Rozdz.80115: dotyczy przeznaczenia kwoty 20.000 zł na zakup i montaż central wentylacyjnych w budynku siłowni Zespołu Szkól Elektronicznych i Informatycznych.
Rozdz. 85403: dotyczy zwiększenia planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za media, za wstęp uczniów na pływalnię oraz zakup środków czystości.
Powyższe środki w łącznej kwocie 50.000 zł pochodzą z nadwyżki planu dotacji dla schronisk młodzieżowych – Rozdz.85417, § 2830.
 
Rozdz.80140 i rozdz.85421: dokonuje się przesunięć środków z planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z przejęciem przezeń zarządzania nieruchomością.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 11:25:37
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 11:26:30
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 11:26:30
Artykuł był wyświetlony: 74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu