ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr IV.44.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-07 11:39:18 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr IV.44.2019
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 31 stycznia 2019 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 93.605.600 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 73.310.566 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 20.295.034 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 98.191.385 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 73.403.030 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 24.788.355 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.585.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
   2. wolne środki: 3.162.950 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 6.562.950 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.400.000 zł,
   2. wolne środki: 3.162.950 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.977.165 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Wydatki w 2019 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  po zmianach zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2019 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr IV.44.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
 
Wydatki:
Rozdz.85311 – dotyczy zwiększenia planu dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Giżycku o kwotę 2.400 zł (do kwoty 59.400 zł) oraz w Rynie o kwotę 1.600 zł (do kwoty 39.600 zł). Minimalną wysokość dotacji określają zapisy art. 10b ust.2a. Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz.511 z późn.zm.) w myśl których „Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.”
Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków przyjętych do realizacji projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków unijnych. Są to projekty wieloletnie (przynajmniej dwuletnie) a okres ich realizacji  rozpoczął się w 2018 r. Podział na lata realizacji jest w zasadzie umowny bowiem wydatki w danym harmonogramie ujmowane są wg określonych kategorii wydatków w całym okresie realizacji bez przypisywania ich do poszczególnych miesięcy. Datą graniczną jest data zakończenia realizacji danego projektu co wiąże się z uznaniem wydatków za kwalifikowalne. Stąd też wydatki niezrealizowane w 2018 r. powinny być dokonane w 2019 r. (lub później jeśli okres realizacji projektu jest jeszcze dłuższy), co wymaga stosownych zmian w budżecie Powiatu:
Rozdz.80115 – plan wydatków  projektu pn. „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” zwiększa się o kwotę 367.876 zł. Projekt polega na przeprowadzeniu w latach 2018-2019 staży zawodowych uczniów, wsparciu nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji oraz doposażeniu pracowni gastronomicznej w specjalistyczny sprzęt.
Rozdz.80120 – zwiększenie planu wydatków dotyczy trzech projektów:
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego. Projektowi polegającemu głównie na wszechstronnej modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, termomodernizacji budynku sali gimnastycznej towarzyszą także wydatki bieżące – m.in.: zakup mierników do badania powietrza w pomieszczeniach, zakup specjalistycznego programu powiększającego i klawiatur dla osób niedowidzących, szkolenia dla nauczycieli wf w zakresie metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz szkolenia dla administracji i obsługi w zakresie obsługi zakupionych mierników. Wydatki te nie zostały zrealizowane w 2018 r. z uwagi na przedłużające się prace inwestycyjne.     Dlatego też w 2019 r. konieczne jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.028 zł. (Projekt realizuje Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych).
„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM”. Projekt polega na przeprowadzeniu w latach 2018-2020 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i obejmie 102 uczniów II LO. Plan wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę 36.036 zł.
„GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji” - celem projektu realizowanego w II LO w latach 2018-2020 jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawanie i wykorzystywanie narzędzi Google w edukacji szkolnej. Plan wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę 5.043 zł.
Rozdz.80140 – plan wydatków projektu pn.Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody” na rok 2019 zwiększa się o 181.592 zł. Celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej  dla uczniów, słuchaczy oraz pracowników  branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperatorów. Realizatorem jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Rozdz.80146 – projekt pn. ”Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń” realizowany jest w I LO. Celem projektu jest przeprowadzenie kursów językowych dla nauczycieli. Plan wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę 14.096 zł.
 
Źródłem pokrycia w/w wydatków są głownie środki na finansowanie tych projektów, które wpłynęły z instytucji wdrażających jeszcze w 2018 r. i w danym roku nie zostały wydatkowane  – formalnie zaś są to wolne środki.
 
Ponadto dokonuje się przesunięć środków na nowe zadania bieżące (tworzy się nowe paragrafy wydatków):  
w rozdz.80148 § 4270 w kwocie 12.000 zł w celu zabezpieczenia środków na remont stołówki w Zespole Szkól Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu (środki na ten cel przesuwa się z rozdz.80115 § 4270 w kwocie 8.000 zł oraz z rozdz.85410 § 4270 w kwocie 4.000 zł)
w rozdz.85421 § 4480 w kwocie 53 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (środki na ten cel przesuwa się z § 4300).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2019-02-07
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2019-02-07 11:35:54
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-02-07 11:39:18
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 12:09:32
Artykuł był wyświetlony: 38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu