ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr V.48.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-04 09:54:05 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr V.48.2019
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 lutego 2019 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 95.348.397 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 73.708.166 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 21.640.231 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 99.934.182 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 73.742.627 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 26.191.555 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.585.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
   2. wolne środki: 3.162.950 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 6.562.950 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.400.000 zł,
   2. wolne środki: 3.162.950 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.977.165 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr V.48.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
 
Proponowana zmiana wynika z uzgodnienia z wójtami gmin Powiatu Giżyckiego planów realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych. W związku z tym dokonuje się następujących zmian:
 1. rezygnuje się z realizacji zadania pn.” Przebudowa wraz z rozbudową mostu na Kanale Kula”. Przyczyną rezygnacji z przebudowy mostu jest wydłużenie czasu wykonania dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność przejęcia gruntów Nadleśnictwa Giżycko na poszerzenie pasa drogowego oraz brak realnej możliwości uzyskania dofinansowania z innych źródeł.
 2. zmniejsza się zakres realizacji zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa” w zakresie wydatków niekwalifikowalnych poprzez odstąpienie od przebudowy drogi Nr 1622N Wyszembork.       
 3. wpisuje się nowe zadania inwestycyjne (poz.4-9 i 11 Załącznika Nr 3 – Zadania inwestycyjne):
  1. Przebudowa dr. Nr 1720N od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola;
  2. Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc. od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej);
  3. Wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn- Stara Rudówka;
  4. Wzmocnienie nawierzchni dr. pow. Nr 1857N na odc. Orłowo – Gajrowskie;
  5. Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi);
  6. Utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w msc. Lipińskie;
  7. Przebudowa dr. 1714N Wydminy- Wężówka m. Wężówka.
 4. w ramach wydatków bieżących planuje się remont drogi Skop-Stara Rudówka na odc. Skop-Monetki z dofinansowaniem z Gminy Ryn w kwocie 126.000 zł.
Źródłem sfinansowania ww. zadań są dotacje z budżetu państwa, dotacje z gmin oraz dochody własne powiatu, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Szczegółowe finansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 3 (Zadania inwestycyjne).
 
W układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:
Dochody:
Rozdz.60014 § 2710 – dotyczy pomocy finansowej z Gminy Ryn w kwocie 126.000 zł na remont drogi Skop-Stara Rudówka na odc. Skop-Monetki.
Rozdz.75618 § 0490 – zwiększa się dochody planowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego o kwotę 100.000 zł.
Rozdz.60014 § 6290 – zmniejszenie o 50.000 zł środków planowanych do uzyskania z Nadleśnictwa w związku z rezygnacją przebudowy mostu na Kanale Kula.
Rozdz.60014 § 6300 i § 6430 – zwiększenie planowanego dofinansowania z budżetu państwa i z gmin w związku z przyjęciem nowych zadań inwestycyjnych.    
Wydatki:
Rozdz.60014 § 4270 i  6050 – zwiększenia odzwierciedlają zmiany w planie remontowym i inwestycyjnym dróg powiatowych.
Rozdz.60095 – zmiana dotyczy zmniejszenia planu realizacji Mazurskiej Pętli Rowerowej o inwestycję na drodze w Wyszemborku.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2019-03-04
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2019-03-04 09:49:24
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-03-04 09:54:05
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-03-04 09:54:05
Artykuł był wyświetlony: 55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu