ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr VIII.67.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-31 10:11:01 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr VIII.67.2019
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 95.692.080 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 73.338.145 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 22.353.935 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 100.277.865 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 73.995.417 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 26.282.448 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.585.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
   2. wolne środki: 3.162.950 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 10.162.950 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
   2. wolne środki: 3.162.950 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 5.577.165 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2019 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
W uchwale Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018 dokonuje się zmian w § 5 w ten sposób, że po pkt.3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
 1. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji: w wysokości: 3.600.000.”
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr VIII.67.2019 z dnia 30 maja 2019 r.   
 
Dochody:
Rozdz.75020 – zmiana formalna: dotyczy zapisania planowanych dochodów z tytułu złomowania pojazdów z przepadku na rzecz Starostwa w prawidłowym paragrafie (jest: 0530, winno być: 0870) 
Dochody i wydatki:
Rozdz.60014 – dotyczy zmniejszenia planowanej pomocy finansowej z gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami:
 1. o 1.000 zł z Gminy Miłki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1831N w m. Kleszczewo ,
 2. o 5.685 zł na przebudowę dr. pow. Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wlk.-Kruklin-Sucholaski na odcinku w m. Kożuchy Wlk.
Wydatki:
Rozdz.71015 – dotyczy zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego polegających na przesunięciu nadwyżki planu powstałej po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki związane z działalnością statutową. 
Rozdz.85410 i rozdz.85417 – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana drzwi na przeciwpożarowe w budynku internatu ZSEiI” oraz o kwotę (łącznie) 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup montaż certyfikowanych drabinek gimnastycznych do remontowanej sali gimnastycznej. Na ten cel przesuwa się nadwyżkę środków w kwocie 152.000 zł z planu dotacji dla schronisk szkolnych   
 
Ponadto w Załączniku Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach (w zł) doprecyzowuje się nazwy zadań wymienionych w poz.: 1, 2,4,11,12, 16,17.
 
Poz. zał.
Nazwa zadania
Nazwa po zmianach
 
12.
Remont dr. pow. 1728N Sterławki Wlk. – Jeziorko w m. Jeziorko
Remont drogi powiatowej nr 1728N w msc. Jeziorko
1.
Przebudowa ul. 1-go Maja
Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską
 
2.
Przebudowa drogi 1823N Giżycko – Kożuchy – Kruklin
Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wielkie - Kruklin - Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie
16.
Dokumentacja: przebudowa dr. 1706N Ranty - Wydminy na odcinku Wydminy – Cebulki
 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wielkie - Talki - Ranty - Wydminy na odcinku Cybulki -Wydminy
 
17.
Dokumentacja: budowa chodnika dr.1831N w m. Kleszczewo
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1831N w miejscowości Kleszczewo
4.
Przebudowa drogi nr 1720N od skrzyż. z dr. gm. nr 133002N do msc. Marcinowa Wola
Przebudowa drogi pow. nr 1720N, na odcinku  od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola
11.
 
Przebudowa dr. 1714N Wydminy -Wężówka w m. Wężówka
Przebudowa drogi powiatowej  nr 1714N Wydminy -Wężówka – gr. pow. w miejscowości Wężówka
 
 
W załączniku Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach (w zł) dokonuje się zmiany kwot dotacji w poz. D1(dz.750, rozdz.75095, § 2360) i D2 (dz.754, rozdz.75415, § 2360):
było odpowiednio: 7.000 zł i 5.000 zł – winno być odpowiednio: 5.000 zł i 7.000 zł)
 
 
Zmiana brzmienia § 5 poprzez dodanie pkt.4 związana jest z refinansowaniem obligacji wyemitowanych w 2017 r. w celu zamiany dotychczasowego zadłużenia na tańsze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-31
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2019-05-31 10:09:57
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-31 10:11:01
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-31 10:11:01
Artykuł był wyświetlony: 18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu