ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr VIII.68.2019 Rady Powiatu Giżyckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-31 10:16:02 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr VIII.68.2019
Rady Powiatu Giżyckiego
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483) uchwala się co następuje:
 
 
§ 1
 1. Powiat Giżycki wyemituje 3.600 (słownie: trzy tysiące sześcset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).
 2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
 
§ 2
Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 3.600.000 zł.
 
 §3
 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  1. seria J19 o wartości 200.000 zł,
  2. seria K19 o wartości 300.000 zł,
  3. seria L19 o wartości 300.000 zł,
  4. seria M19 o wartości 300.000 zł,
  5. seria N19 o wartości 400.000 zł,
  6. seria O19 o wartości 700.000 zł,
  7. seria P19 o wartości 700.000 zł,
  8. seria R19 o wartości 700.000 zł.
 2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.       
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki i rozchody związane z:
  1. przeprowadzeniem emisji,
  2. wykupem obligacji,
  3. wypłatą oprocentowania
  zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu w latach 2019-2032.
 
§ 4
 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  1. w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii J19,
  2. w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii K19,
  3. w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii L19,
  4. w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii M19,
  5. w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii N19,
  6. w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii O19,
  7. w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii P19,
  8. w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii R19,
 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Giżycki obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
 4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
§ 5
 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
 
§ 6
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 2. zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
 3. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 4. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Giżyckiego.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr VIII.68.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
 
26 października 2017 r. Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr XXXV.225.2017 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie).
 
W w/w uchwale określono m.in., iż w 2017 roku  celem emisji obligacji na łączną kwotę 3.600.000 zł jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.699.170 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.830 zł.
 
Emisję obligacji określono na 8 serii:
 1. seria A17 o wartości 200.000 zł,
 2. seria B17 o wartości 300.000 zł,
 3. seria C17 o wartości 300.000 zł,
 4. seria D17 o wartości 300.000 zł,
 5. seria E17 o wartości 400.000 zł,
 6. seria F17 o wartości 700.000 zł,
 7. seria G17 o wartości 700.000 zł,
 8. seria H17 o wartości 700.000 zł,
 
 z wykupem  w następujących terminach:
 1. seria A17 - w 2025 r.
 2. seria B17 – w 2026 r.
 3. seria C17 – w 2027 r.
 4. seria D17 – w 2028 r.
 5. seria E17 – w 2029 r.
 6. seria F17 – w 2030 r.
 7. seria G17 – w 2031 r.
 8. seria H17 – w 2032 r.
  
W wyniku przeprowadzonego w 2017 r. postępowania obligacje zostały wyemitowane przy oprocentowaniu liczonym jako suma stawki WIBOR6M i marży 3,06 p.p. Obecnie obserwuje się iż na rynku - przy podobnych transakcjach - marże są niższe niż ta, którą wówczas zaoferowano Powiatowi. W związku z tym, działając w interesie ekonomicznym Powiatu zasadne jest przeprowadzić działania w celu możliwości obniżenia kosztów odsetkowych.
Dokonana z dniem 1 stycznia 2019 r. zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych  (art. 243 ust. 3b) umożliwia dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia Powiatu Giżyckiego poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia w wysokości 3,6 mln zł (o droższym koszcie obsługi) i zastąpienia go nowym długiem (także w wysokości 3,6 mln zł) o takim samym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży).
Niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania takiej emisji.
Po uwzględnieniu sytuacji finansowej Powiatu oraz obecnie stosowanych na rynku wysokości marż przyjęto, że Powiatowi uda się uzyskać ofertę nowej emisji z marżą na poziomie 1,9% (p.p). Jest to marża szacowana, natomiast ostateczna wartość marży zostanie ustalona na podstawie ofert otrzymanych w drodze postępowania na wybór agenta emisji obligacji.
Przy w/w założeniach dzięki uzyskaniu niższej marży oprocentowania obligacji, po uwzględnieniu prowizji od emisji, Powiat Giżycki może uzyskać ok. 382 tys. zł oszczędności z tytułu niższych odsetek od obligacji.
 
Reasumując:
Dzięki niniejszej uchwale Powiat będzie mógł zamienić dotychczasowe zadłużenie na tańsze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-31
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2019-05-31 10:15:29
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-31 10:16:02
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-31 10:16:02
Artykuł był wyświetlony: 40 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu