ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XI.86.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-01 11:36:17 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr XI.86.2019
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 88.066.543 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 74.402.545 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 13.663.998 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 94.932.328 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 75.054.416 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 19.877.912 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.865.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
   2. wolne środki: 5.442.950 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 16.162.950 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
   2. wolne środki: 6.362.950 zł,
   3. nadwyżka z lat ubiegłych: 2.800.000 zł ;
  5. rozchody budżetu w wysokości 9.297.165 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 1.977.165 zł,
   2. wykup obligacji: 3.600.000 zł,
   3. pożyczki udzielone: 3.720.000 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki na rok 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XI.86.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 września 2019 r.
 
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.80140 – zmiany związane są z uzyskaniem przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dochodów w kwocie 50.000 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uczestników kursów i przeznaczenia ich na wydatki z tym związane.  
Rozdz.60014 – dotyczy zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. :
 1. Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka;
 2. Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka;
 3. Remont dr.pow.1728N  w m.Jeziorko;
 4. Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola
W/w zadania uzyskały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 4.891.369 zł (50% wartości kosztorysowej) z terminem realizacji do 12 miesięcy od podpisania umowy, co oznacza ich przesunięcie na rok 2020 r. Dlatego też konieczne jest dokonanie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019 poprzez zmniejszenie zarówno planu dochodów (w tym także planowanego udziału  gmin) oraz planu wydatków.
Wydatki:
Rozdz.60014 – zmiany dotyczą nowych zadań:
 1. Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1742N w m. Boćwinka – z 50% dofinansowaniem Gminy Kruklanki (30.000 zł). Środki własne Powiatu przesuwa się z nadwyżki pozostałej na zadaniu polegającym na przebudowie Al. 1 Maja;
 2. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 120.000 zł – ciągnik ten jest niezbędny do wykonywania prac drogowych własnymi siłami.  
Rozdz.60095 – zmiana dotyczy nowego zadanie polegającego na wprowadzeniu w Zarządzie Dróg Powiatowych elektronicznego zarządzania infrastrukturą  drogową z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych (85%). Łączne wydatki w latach 2019-2020 szacowane są na kwotę 904.191 zł (w tym udział własny Powiatu 158.212 zł) z tego rok 2019 - 91.784 zł.
Rozdz.75085 § 4270 i rozdz. 80115 § 4210 i § 4270 - zmiana dotyczy konieczności wykonania zaleceń sanitarnych wydanych przy odbiorze sali gimnastycznej ZSEiI polegających na wykonaniu wentylacji w pokoju nauczycielskim oraz zamontowania w łazienkach m.in. siedziska dla osób niepełnosprawnych.
Rozdz.75085 § 6050 i rozdz.80120 § 6050 -  zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych do przeprowadzenia na terenie budowy Otwartej Strefy Aktywności (małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej) badań archeologicznych  zaleconych przez konserwatora zabytków. Doprecyzowuje się także nazwę zadania.
Rozdz.75411 i rozdz.75495 – zmiana formalna: zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP ze  środków Powiatu oraz gmin (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP) winien być ujęty w rozdz.75495 zamiast w rozdz.75411.
Rozdz.80115 – dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków na zadanie pn. „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w celu zabezpieczenia na pokrycie kosztów związanych z odbywaniem przez uczniów staży.
Ponadto zwiększa się plan wydatków na projekt pn. „Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” o kwotę 13.500 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na uiszczenie depozytu na opłacenie rezerwacji biletów lotniczych do Walencji w celu odbycia praktyk zawodowych przez uczniów. Środki na ten cel przesuwa się z:
 1. rozdz.80115, § 4210 w kwocie 1.201 zł;
 2. rozdz.80117, § 4040 w kwocie 7.299 zł;
 3. rozdz.80195, § 4240 w kwocie 5.000 zł.
Rozdz.80195 § 4309 i § 4439 – dokonuje się przesunięć w planie projektu pn. „Poznajemy się przez sztukę” w celu ubezpieczenia uczestników projektu.
Rozdz.85111 – dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy Gminie Miejskiej Giżycko  w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki „Giżycka Ochrona Zdrowia”  sp. z o.o. w celu realizacji wniosku o przygotowaną likwidację „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o.
Rozdz.85595 – zmiana dotyczy planu wydatków na realizację programu Rodzina 500+ i dokonywana jest w celu zabezpieczenia dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie.
Ponadto w związku z niewystarczającym planem dotacji dla szkoły podstawowej specjalnej dokonuje się następujących zmian w planach dla szkół niepublicznych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (§2540):
 1. rozdz.80102 – zwiększa się o kwotę 174.918 zł;
 2. rozdz.80111 – zmniejsza się o kwotę 46.918 zł;
 3. rozdz.80134 – zmniejsza się o kwotę 128.000 zł.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-01
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2019-10-01 11:35:30
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-10-01 11:36:17
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-10-01 11:41:43
Artykuł był wyświetlony: 29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu