ˆ

ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

II przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Giżycko, al. 1 Maja

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-04 09:16:48 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-04 09:16:53 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko,  dnia 03 stycznia 2018 r.  
WG.6840.3.5.2017.2018
 
O g ł o s z e n i e
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490) Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza II przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego  w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19 grudnia 2017 r.
 
Wykaz zawiera jedną pozycję.
 1. położenie: Giżycko, Aleja 1 Maja,
 2. numery działek i powierzchnia nieruchomości: 2-204/3 o powierzchni 0,6910 ha, 2-204/4 o powierzchni 0,5636 ha i 2-205/1 o powierzchni 0,3011 ha - o łącznej powierzchni 1,5557 ha,
 3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00022797/8,
 4. opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,
 5. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość posiada opracowany plan zagospodarowania przestrzennego: 2.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; a) dopuszcza się funkcje usługowe, b) obowiązuje zakaz sytuowania funkcji usługowych związanych z obsługą pojazdów,
 6. forma zbycia:  sprzedaż,
 7. cena wywoławcza: 5 200 000,00 zł  (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy  zł) plus VAT  w wysokości 23%,
 8. wadium: 750 000,00  zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł),
 9. postąpienie:  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące zł).
 
Uwagi:
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Geodezji  i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko, ul. Gen. J. Zajączka 2 (poprzednio ul. Wyzwolenia),  pokój numer 109A.
 2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu, w terminie  do dnia 06 marca 2018 r.  na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  w Giżycku w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym w formie aktu notarialnego.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 5. Wylicytowaną cenę nieruchomości plus VAT, po odliczeniu wadium, należy wpłacić przed podpisaniem umowy notarialnej. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  Wszelkie koszty związane z poniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi Nabywca, w tym również ewentualnie koszty umowy warunkowej.  
  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu w Giżycku  odstąpi  od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Cudzoziemcy przystępujący do przetargu powinni spełniać warunki określone ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz.1061 ze zm.).
 7. Zbywana nieruchomość nie ma aktualnych badań geologicznych.
 8. Na zbywanej nieruchomości występuje uzbrojenie podziemne, które gdyby utrudniało zabudowę terenu, nabywca przebuduje na własny koszt.
 9. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 10. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami – tel. (87) 429 17 57 w. 31.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Bruździak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 09:16:48
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 09:16:53
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 09:16:53
Artykuł był wyświetlony: 264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu