ˆ

ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

II przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Giżycko, ul. Wodociągowa

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-27 14:23:48 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-27 14:24:08 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko,  dnia 27  lutego 2018 r. 
WG. 6840.3.2.2017.2018
 
O g ł o s z e n i e
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) oraz rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., 1490  ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku  ogłasza II  przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 stycznia 2018 r.
 
Wykaz zawiera 1  pozycję.
 1. położenie: Giżycko, ulica Wodociągowa,
 2. numery działek i powierzchnia nieruchomości: 2-255/26 i 2-255/28 o łącznej powierzchni 0,2314 ha oraz służebność drogi koniecznej, która zostanie ustanowiona na działce 2‑225/23,
 3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00049313/7,
 4. opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,
 5. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren oznaczony symbolem M.U.02 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa nieuciążliwa związana z ochrona zdrowia i opieką społeczną; przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszkalna realizowana łącznie lub w osobnych budynkach; maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne,
 6. forma zbycia:  sprzedaż
 7. cena wywoławcza: 490 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł) plus VAT  w wysokości 23%,
 8. wadium: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł),
 9. postąpienie:  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset zł).
 
Uwagi:
 1. Przetarg odbędzie się w dniu  15 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko, ul. Gen. Józefa Zajączka 2 (poprzednio ul. Wyzwolenia 2),  pokój numer 109A.
 2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wnieść wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Giżycku  w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050.
 3. Ustala się termin wniesienia wadium na dzień 09 maja 2018 r.
 4. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego, o którym mowa  w pkt.2.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 6. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym w formie aktu notarialnego.
 7. Wylicytowaną cenę nieruchomości plus VAT w wysokości 23%, po odliczeniu wadium, należy wpłacić przed podpisaniem umowy notarialnej. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca, w tym również koszt sporządzenia umowy warunkowej.
  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu w Giżycku odstąpi  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Cudzoziemcy przystępujący do przetargu powinni spełniać warunki określone ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1061).
 9. Do sprzedawanej nieruchomości zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej na działce 2-255/23 w celu zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej.
 10. Dla zbywanych działek nie ma aktualnych badań geologicznych, w związku z tym przy projektowaniu obiektów kubaturowych może wystąpić potrzeba wykonania badań geologicznych. Na działkach występują pokłady gruntów nienośnych (torf), które mogą utrudnić posadowienie budowli, należy wziąć  pod uwagę, że może wystąpić konieczność wybudowania fundamentów pośrednich.
 11. Na nieruchomości występuje uzbrojenie podziemne: kolektor deszczowy, gaz i linia kablowa energii elektrycznej, które gdyby utrudniało zabudowę terenu, nabywca przebuduje na własny koszt.
 12. Na nieruchomości ustanowiona jest  służebność polegająca na posadowieniu  linii kablowej energii elektrycznej oraz na prawie wstępu i przechodu  oraz swobodnego dostępu do tych urządzeń.  
 13. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 14. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami – tel. (87) 429 17 57 w. 31.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Bruździak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 14:23:48
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 14:24:08
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 07:53:14
Artykuł był wyświetlony: 276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu