ˆ

ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

III przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Wilkasy Zalesie

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-08 09:37:47 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko,  dnia 08 kwietnia 2019 r.  
WG.6840.2.3.2018.2019
 
 
O g ł o s z e n i e
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204  ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  ogłasza   III  przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 03 grudnia 2018 r., drugi przetarg został przeprowadzony  w dniu 03 kwietnia 2019 r.
Wykaz zawiera jedną pozycję.
 1. położenie: Wilkasy gmina Giżycko,
 2. numer działki i powierzchnia nieruchomości:  obręb 20-Wilkasy 20-24/2 o powierzchni 10,7993 ha,
 3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00022859/1,
 4. opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana z udokumentowanym złożem piasków kwarcowych pod nazwą „NIEGOCIN II”,
 5. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko: teren surowców mineralnych objęty koncesją;  na dzień ogłoszenia koncesja została wygaszona,
 6. forma zbycia:  sprzedaż,
 7. cena wywoławcza: 850 000,00 zł  (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy  zł) plus VAT  w wysokości 23%,
 8. wadium: 150 000,00  zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł),
 9. postąpienie:  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj.  8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset zł).
Uwagi:
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Geodezji  i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko, ul. Gen. J. Zajączka 2 (poprzednio ul. Wyzwolenia),  pokój numer 109A.
 2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  w Giżycku w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050.
 3. Ustala się termin wniesienia wadium na dzień 18  czerwca 2019 r..
 4. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego, o  którym mowa w pkt.2
 5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym w formie aktu notarialnego.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 7. Wylicytowaną cenę nieruchomości plus VAT, po odliczeniu wadium, należy wpłacić przed podpisaniem umowy notarialnej. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi Nabywca, w tym również ewentualnie koszty umowy warunkowej.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu w Giżycku  odstąpi  od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Cudzoziemcy przystępujący do przetargu powinni spełniać warunki określone ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz.2278).
 9. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 10. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami – tel. (87) 429 17 57 w. 31 oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa –  tel. (87) 428 59 58 w. 26
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2019-04-08
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Bruździak Data wprowadzenia do BIP 2019-04-08 09:37:38
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-04-08 09:37:47
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-04-08 09:37:47
Artykuł był wyświetlony: 106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu