ˆ

ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

II przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego w formie przetargu ustnego ograniczonego - Giżycko ulica Kombatantów

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-10 15:05:15 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko,  dnia  10 maja 2019 r. 
WG. 6840.3.1.2019
 
O g ł o s z e n i e
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490  ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku  ogłasza II przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego w formie przetargu ustnego ograniczonego.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22 marca 2019 r.
Wykaz zawiera 1 pozycję.
 1.  
  1. położenie: Giżycko  ulica Kombatantów,
  2. numer działki i powierzchnia nieruchomości: 2-205/5 o powierzchni 0,0286  ha, 
  3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00050578/2
  4. opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,
  5. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy Aleją 1 Maja i ulicami Królowej Jadwigi i Kombatantów w Giżycku działka opisana jest symbolem 2MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
  6. forma zbycia:  sprzedaż
  7. cena wywoławcza:  19 900,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset zł) plus VAT obowiązujący w dniu przetargu,
  8. wadium: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł),
  9. postąpienie:  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej  tj. 200,00 zł (słownie: dwieście zł).
 
Uwagi:
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko, ul. Gen. Józefa Zajączka 2 (poprzednio ul. Wyzwolenia 2),  pokój numer 109A.
 2. Przetarg ograniczony do podmiotów będących właścicielami nieruchomości  przyległych do przedmiotowej nieruchomości; zbywana nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej a sprzedający nie ma możliwości zapewnienia dostępu do drogi publicznej  w żadnej formie.
 3. Na zbywanej nieruchomości znajdują się budowle stanowiące własność Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Giżycku o wartości 21 310,00 zł. W przypadku nabycia zbywanej nieruchomości przez podmiot inny niż  Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Giżycku, nabywca  zobowiązany będzie do wpłaty wymienionej kwoty na rzecz właściciela budowli.
 4. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wnieść wadium w pieniądzu w wysokości podanej  w ogłoszeniu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Giżycku  w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050.
 5. Ustala się termin wniesienia wadium na dzień  18 czerwca 2019 r.
 6. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego, o którym mowa w pkt.4.
 7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym w formie aktu notarialnego.
 9. Wylicytowaną cenę nieruchomości, po odliczeniu wadium, należy wpłacić przed podpisaniem umowy notarialnej. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca, w tym również koszt sporządzenia umowy warunkowej.
  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu w Giżycku może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Cudzoziemcy przystępujący do przetargu powinni spełniać warunki określone ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz.1061).
 11. Na zbywanej działce nie ma aktualnych badań geologicznych.
 12. Na działce  występuje uzbrojenie podziemne, które gdyby utrudniało zabudowę terenu, nabywca przebuduje na własny koszt.   
 13. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 14. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami – tel. (87) 429 17 57 w.31.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-10
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Bruździak Data wprowadzenia do BIP 2019-05-10 15:05:10
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 15:05:15
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-13 10:18:19
Artykuł był wyświetlony: 86 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu