ˆ

ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż pojazdu usuniętego z terenu Powiatu Giżyckiego - VW Golf NWEH737

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-29 10:10:17 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, 28.05.2019 r.
Nasz znak: WK.7135.1.2019
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm..) Starosta Giżycki podaje do publicznej wiadomości, że dnia 5 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja publiczna pojazdu usuniętego z terenu Powiatu Giżyckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.) stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego:
 
Cena oszacowania:
1.Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym NWE H737, nr VIN WVWZZZ1HZNW176100  kwota 1.500,00 zł.
 
Cena wywołania stanowi 3/4 wartości szacunkowej tj.:  kwota 1.125,00 zł, postąpienie co 100,00 zł,
 
Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Giżycku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050 lub w kasie pok. nr 8.
Wadium zwraca się po 3 dniach po zakończeniu (rozstrzygnięciu) licytacji z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez uczestnika, który licytację wygrał jest zaliczone na poczet płatności za przedmiot licytacji. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Giżyckiego w razie uchylenia się uczestnika, który licytację wygrał, od uregulowania należności.
 
Można dokonać oględzin samochodu na parkingu strzeżonym na ul. Białostockiej 34 w Giżycku po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Markiem Fedio właścicielem firmy TOP-CARS, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko.
 
Nabywca pojazdu będzie zobowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia cenę wylicytowaną w kasie Starostwa pok. nr 8. Jeżeli cena nie zostanie niezwłocznie uiszczona nabywca traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.
 
Nabywca jest zobowiązany do odebrania pojazdu najpóźniej następnego dnia po zapłaceniu ceny nabycia. W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie nabywca zostanie obciążony kosztami przechowywania pojazdu. W celu odbioru pojazdu należy przedstawić zezwolenie na odbiór pojazdu, wystawiane przez Wydział Komunikacji po otrzymaniu należności za wylicytowany pojazd. Powiat Giżycki wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne  sprzedanej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
 
            Jeżeli pierwsza licytacja nie dojdzie do skutku, druga licytacja odbędzie się w terminie ustalonym w kolejnym obwieszczeniu a cena wywołania w drugiej licytacji stanowić będzie 1/2 wartości szacunkowej.
 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się jest – Karol Obolewicz  tel. (87) 428 59 58 wew. 50 i Agnieszka Bielak tel. (87) 428 59 58 wew. 34.
 
Wicestarosta
Mateusz Sieroński
 
 
 
Giżycko, dnia 05.06.2019 r.
Nasz znak: WK.7135.1.2019
 
Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Informuję, że w I licytacji publicznej z dnia 05.06.2019 r. przeprowadzonej na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 t.j.) dot. pojazdu:
- samochodu osobowego marki Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym NWE H737, nr VIN WVWZZZ1HZNW176100 
pojazd nie został sprzedany z uwagi na brak osób zainteresowanych jego zakupem.
 
 
Giżycko, 05.06.2019 r.
Nasz znak: WK.7135.1.2019
 
OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI PUBLICZNEJ
 Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 t.j.) Starosta Giżycki podaje do publicznej wiadomości, że dnia 13 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja publiczna pojazdu usuniętego z terenu Powiatu Giżyckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. t. j. z 2019 r., poz. 730) stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego:
 
Cena oszacowania:
 
1. - samochodu osobowego marki Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym NWE H737, nr VIN WVWZZZ1HZNW176100  kwota 1.500,00 zł.
 
Cena wywołania stanowi 1/2 wartości szacunkowej tj.: kwota 750,00 zł, postąpienie co 100,00 zł,
 
Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Giżycku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050.
 
Wadium zwraca się po 3 dniach po zakończeniu (rozstrzygnięciu) licytacji z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez uczestnika, który licytację wygrał jest zaliczone na poczet płatności za przedmiot licytacji. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Giżyckiego w razie uchylenia się uczestnika, który licytację wygrał, od uregulowania należności.
 
Można dokonać oględzin samochodu na parkingu strzeżonym na ul. Białostockiej 34 w Giżycku po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Markiem Fedio właścicielem firmy TOP-CARS, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko.
 
Nabywca pojazdu będzie zobowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia cenę wylicytowaną w kasie Starostwa pok. nr 8. Jeżeli cena nie zostanie niezwłocznie uiszczona nabywca traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.
 
Nabywca jest zobowiązany do odebrania pojazdu najpóźniej następnego dnia po zapłaceniu ceny nabycia. W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie nabywca zostanie obciążony kosztami przechowywania pojazdu. W celu odbioru pojazdu należy przedstawić zezwolenie na odbiór pojazdu, wystawiane przez Wydział Komunikacji po otrzymaniu należności za wylicytowany pojazd. Powiat Giżycki wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne  sprzedanej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
 
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się jest – Karol Obolewicz i Agnieszka Bielak tel. (87) 428 59 58 wew. 50 lub 34.
 
 
 
 
Giżycko, dnia 13.06.2019 r.
Nasz znak: WK.7135.1.2019
 
Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Informuję, że II licytacja publiczna z dnia 13.06.2019 r. przeprowadzona na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) dot. pojazdu:
- samochodu osobowego marki Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym NWE H737, nr VIN WVWZZZ1HZNW176100
nie doszła do skutku z uwagi na brak osób zainteresowanych zakupem w/w pojazdu.
 
 
Giżycko, dnia 13.06.2019 r.
 WK.7135.1.2019
 
Ogłoszenie
Starosty Giżyckiego w sprawie przeprowadzenia procedury sprzedaży pojazdu w trybie z wolnej ręki.
 
Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) Starosta Powiatu Giżyckiego podaje do publicznej wiadomości, iż posiada do sprzedaży z wolnej ręki niżej wymieniony pojazd usunięty z terenu Powiatu Giżyckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990- ze zm.) stanowiący własność Powiatu Giżyckiego po cenie wywoławczej jak niżej:
 
- samochodu osobowego marki Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym NWE H737, nr VIN WVWZZZ1HZNW176100  kwota 1.500,00 zł.
 
Można dokonać oględzin samochodu na parkingu strzeżonym na ul. Białostockiej 34 w Giżycku po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Markiem Fedio właścicielem firmy TOP-CARS, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko.
 
Wnioski o wzięcie udziału w negocjacjach wraz z zaproponowaną ceną należy składać w formie pisemnej do dnia 24.06.2019 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój nr 13. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „sprzedaż pojazdu z wolnej ręki”(z podaniem marki pojazdu). W ofercie należy podać imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy oferenta oraz oferowaną cenę brutto.
 
Nabywcą pojazdu będzie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż 1/3 ceny wywoławczej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zostaną zaproszone osoby, które złożyły wnioski aplikacyjne. Otwarcie złożonych wniosków z propozycją cenową zakupu pojazdu nastąpi w chwili rozpoczęcia negocjacji.
 
Nabywca jest zobowiązany do odebrania pojazdu najpóźniej następnego dnia po zapłaceniu ceny nabycia w kasie starostwa pokój nr 8 (czynna od godz. 8.00 do 14.30). W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie nabywca zostanie obciążony kosztami przechowywania pojazdu. W celu odbioru pojazdu należy przedstawić zezwolenie na odbiór pojazdu, wystawiane przez Wydział Komunikacji po otrzymaniu należności za wylicytowany pojazd. Powiat Giżycki wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne sprzedanej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny.
 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się jest – Karol Obolewicz i Agnieszka Bielak, tel. (87) 428 59 58 wew. 50.
 
 
Giżycko, dnia 24.06.2019 r.
WK.7135.1.2019
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu z wolnej ręki z dnia 24 czerwca 2019 r.
 
Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 t.j.) informuję, iż wszczęta procedura sprzedaży z wolnej ręki pojazdu:
- samochodu osobowego marki Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym NWE H737, nr VIN WVWZZZ1HZNW17610
nie doszła do skutku z uwagi na brak osób zainteresowanych zakupem pojazdu.
 
Giżycko 24.06.2019 r.
WK.7135.1.2019
Ogłoszenie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
o sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 ustawy o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 
Starostwo Powiatowe w Giżycku działając na podstawie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 t.j.), składa jednostkom organizacyjnym ochrony zdrowia i pomocy społecznej, placówkom oświatowym, instytucjom kultury oraz organizacjom charytatywnym ofertę kupna samochodu osobowego, który może być przez te podmioty wykorzystany przy realizacji ich zadań statutowych :
L.p.
Marka pojazdu
Cena oszacowana
Proponowana cena sprzedaży
1.
samochód osobowy marki Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym NWE H737, nr VIN WVWZZZ1HZNW176100  
        1500 zł
        350 zł
 
 
Można dokonać oględzin samochodu na parkingu strzeżonym na ul. Białostockiej 34 w Giżycku po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Markiem Fedio właścicielem firmy TOP-CARS, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 03.07.2019 r. do godziny 9.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój nr 13.
Wyżej wymieniony pojazd został przejęty na własność Powiatu w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 t.j.).
Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanego pojazdu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Wydział Komunikacji 11-500 Giżycko, 1Maja 14. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się jest – Karol Obolewicz i Agnieszka Bielak tel. 874285958 wew. 50 i 34.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-29
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Bielak Data wprowadzenia do BIP 2019-05-29 10:04:27
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-29 10:10:17
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-06-25 15:26:32
Artykuł był wyświetlony: 95 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu