ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Organizacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-09-08 15:09:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zajmuje się sprawami organizacyjnymi  funkcjonowania Starostwa, sprawami kadrowymi, administracyjno-gospodarczymi, obsługą sekretariatu.  
 
Telefon ->
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Do podstawowych zadań Wydziału należy załatwianie następujących spraw:
 
W zakresie obsługi sekretariatu i punktu informacyjnego Starostwa:
 
 1. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
 2. prenumerata fachowych czasopism;
 3. ewidencjonowanie korespondencji  przychodzącej i wychodzącej oraz faktur;
 4. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rejestracją skarg, wniosków, petycji;
 5. prowadzenie postępowań w sprawie odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy;
 6. zamawianie pieczęci, w tym pieczęci urzędowych oraz ich ewidencjonowanie;
 7. zamawianie druków i formularzy na potrzeby Starostwa;
 8. obsługa centrali telefonicznej, faksu;
 9. obsługa punktu informacyjnego Starostwa.
W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
 
 1. przygotowywanie założeń do planu finansowego Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału;
 2. bieżące administrowanie pomieszczeniami, w których ma siedzibę Starostwo, ustalanie planów remontów i napraw w tych obiektach oraz zlecanie wykonania remontów, napraw i konserwacji;
 3. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - gospodarczym oraz nabywaniem rzeczowych aktywów trwałych;
 5. prowadzenie spisu rzeczowych aktywów trwałych (meble, sprzęt komputerowy, urządzenia itp.) według ich usytuowania w pomieszczeniach Starostwa, aktualizowanie tych danych, oznakowywanie oraz w razie potrzeby zbywanie lub likwidowanie;
 6. ewidencjonowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz składanie sprawozdań z realizacji zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych,
 7. prowadzenie spraw związanych z estetyką, stroną wizualną i informacyjną urzędu(gabloty, tablice urzędowe, tablice informacyjne);
 8. ubezpieczanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych Starostwa,
 9. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem samochodów służbowych Starostwa.
W zakresie obsługi Zarządu Powiatu
 
 1. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Powiatu;
 2. protokółowanie posiedzeń Zarządu;
 3. przekazywanie wyciągów z protokołów, dokumentów, ustaleń podmiotom zobowiązanym do ich realizacji;
 4. obsługiwanie Zarządu w zakresie wykonywanych przez niego zadań i gromadzenie w tym zakresie wytworzonej dokumentacji;
W zakresie spraw kadrowych:
 
 1. prowadzenie akt spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników  jednostek organizacyjnych  z wyjątkiem akt kierowników jednostek oświatowych;
 2. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych ewidencji;
 3. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy  oraz odznaczeń;
 4. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;
 5. sporządzanie sprawozdań z zakresu kadr;
 6. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 7. kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;
 8. wyrażanie zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę;
 9. prowadzenie spraw dotyczących szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;
 10. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu;
 11. organizowanie badań lekarskich pracowników (wstępnych, kontrolnych, okresowych) w określonych prawem  terminach;
 12. prowadzenie dokumentacji związanej z delegacjami służbowymi pracowników Starostwa i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych;
 13. rozliczanie zużycia paliwa do samochodu służbowego;
 14. prowadzenie teczek organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych;
 15. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie;
 16. sporządzanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, w tym do zbiorów danych i prowadzenie ewidencji tych upoważnień;
 17. kompletowanie w aktach metryczek komputerów i zainstalowanych programów przekazanych pracownikom na stanowiska pracy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Maciejczuk Data wytworzenia informacji: 2008-09-08 15:09:26
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2008-09-08 15:09:26
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2008-09-08 15:09:29
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Maciejczuk Data ostatniej zmiany: 2015-12-11 11:18:53
Artykuł był wyświetlony: 2397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu