ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WO.210.2.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.210.2.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: urzędnik ds. ewidencji gruntów i budynków

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Data udostępnienia: 2018-05-30

Ogłoszono dnia: 2018-05-30 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2018-06-14 10:00:00

Nr ogłoszenia: WO.210.2.2018

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe: geodezyjne i kartograficzne, gospodarka przestrzenna,
 4. doświadczenie – co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w wykonawstwie geodezyjnym lub służbie geodezyjnej i kartograficznej lub w branżach pokrewnych (projektowanie),
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowana - praktyczna umiejętność obsługi programów EWMAPA i EWOPIS w wersjach dla WINDOWS oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz sprzętu biurowego (fax, ksero itp.),
 3. komunikatywność i otwartość,
 4. rzetelność, sumienność, skrupulatność,
 5. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. znajomość m.in. przepisów:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawa geodezyjnego i kartograficznego i aktów wykonawczych, w szczególności, w zakresie: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji  przestrzennej, zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
  • ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r.,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie osobom uprawnionym wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Wydawanie kopii map ewidencyjnych, zbiorów danych oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Załatwianie interesantów w sprawach dotyczących ewidencji gruntów i budynków, w tym udzielanie informacji z prowadzonych baz danych ewidencyjnych.
 3. Wydawanie zaświadczeń z danych operatu ewidencji gruntów i budynków.
 4. Obsługa rzeczoznawców majątkowych.
 5. Naliczanie i egzekwowanie opłat za udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, w tym wydawanie wypisów i wyrysów oraz innych materiałów zasobu (wystawianie dokumentu obliczenia opłaty oraz licencji).
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji, w przypadku sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.
 7. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 8. Aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, na podstawie  przekazanych  staroście dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.
 9. Przygotowywanie i przesyłanie zawiadomień o zmianach danych w ewidencji gruntów i budynków do odpowiednich osób i organów.
 10. Weryfikowanie pod względem kompletności i poprawności przyjmowanej do zasobu dokumentacji geodezyjnej, stanowiącej podstawę do aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
 11. Weryfikowanie i doprowadzanie do zgodności stwierdzonych rozbieżności pomiędzy częścią opisową i częścią graficzną baz danych, w oparciu o materiały i zbiory danych znajdujące się w zasobie oraz materiały i zbiory danych pozyskane do zasobu w wyniku współdziałania i współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne.
 12. Gromadzenie danych w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
 13. Badanie i aktualizacja wpisów w dziale I ksiąg wieczystych zgodnie z danymi ewidencji gruntów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na pierwszym piętrze 5 kondygnacyjnego budynku. Pokój przeznaczony do pracy na 2 stanowiska pracy, posiada powierzchnię 38 m2. Obiekt nie posiada windy.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  5. możliwość awansowania.   
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe *),
 6. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…) -„ RODO”.
*)  Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.
Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po ogłoszeniu wyników naboru.
Po tym terminie dokumenty będą do odebrania w Starostwie Powiatowym – pokój 208.Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-14 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja 14, pokój 13 do 14 czerwca 2018 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja 14, pokój 13 do 14 czerwca 2018 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl).
O dalszym toku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
.
Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…), zwanej dalej „RODO” informuje się co następuje:
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych (ADO) jest Starosta Giżycki, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
 2. Inspektorem danych osobowych jest: Andrzej Milczarski, biuro@elitpartner.pl;
 3. Dane kandydatów zbierane będą wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji;
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a RODO;
 5. Dane kandydatów nie będą dalej udostępniane;
 6. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:
 7. Kandydaci mają prawo dostępu do danych, ich prostowania, ograniczenia zakresu, usunięcia zakresu, w którym są przetwarzane;
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla potrzeb rekrutacji(spełnienie warunków)  w związku z art. 6, art.13 ustawy o pracownikach samorządowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 14:11:54
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 14:13:03
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 09:02:52
Artykuł był wyświetlony: 708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu