ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WO.210.3.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.210.3.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: urzędnik

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku

Data udostępnienia: 2018-05-30

Ogłoszono dnia: 2018-05-30 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2018-06-14 10:00:00

Nr ogłoszenia: WO.210.3.2018

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa lub pokrewne ze sferą budownictwa,
 4. doświadczenie – co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji rządowej, samorządowej lub w działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku objętym naborem;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz sprzętu biurowego (fax, ksero itp.),
 2. komunikatywność i otwartość,
 3. rzetelność, sumienność, skrupulatność,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. znajomość m.in. przepisów:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych,  
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zachowanie ochrony przetwarzanych danych osobowych na zajmowanym stanowisku stosowanie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 2. Stosowanie w bieżącej pracy przy obiegu akt instrukcji kancelaryjnej.
 3. Przygotowanie projektów decyzji pozwoleń na budowę i rozbiórkę.
 4. Prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, rejestrów decyzji, rejestru korespondencji oraz spisów spraw wg rzeczowego wykazu akt.
 5. Przygotowanie projektów decyzji zmieniających.
 6. Przyjmowanie dokumentów wpływających do Wydziału
 7. Przygotowanie postępowania egzekucyjnego dla wzniesionych obiektów tymczasowych na okres 120 dni, a nie rozebranych w zgłoszonym terminie.
 8. Przygotowanie projektów decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
 9. Przygotowanie projektów zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu.
 10. Przygotowanie projektów zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym lokali i domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
 11. Współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.
 12. Przygotowanie projektów decyzji uchylających pozwolenia na budowę na wniosek nadzoru budowlanego.
 13. Zakładanie i prowadzenie teczek zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 14. Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonych.
 15. Rejestrowanie dzienników budowy wraz z przygotowanie ich do wydania. Wpisywanie adnotacji o sprawdzeniu kompletności formalnej i materialnej na wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz na zgłoszeniu budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na trzecim piętrze 5 kondygnacyjnego budynku. Pokój przeznaczony do pracy na 3 stanowiska pracy, posiada powierzchnię 37 m2. Obiekt nie posiada windy.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  5. możliwość awansowania.   
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe *),
 6. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…)-„ RODO”.
*)  Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.
Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po ogłoszeniu wyników naboru.
Po tym terminie dokumenty będą do odebrania w Starostwie Powiatowym – pokój 208.Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-14 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja pokój 13,do 14 czerwca 2018 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja pokój 13,do 14 czerwca 2018 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl).
O dalszym toku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…), zwanej dalej „ RODO” informuje się co następuje:
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych (ADO) jest Starosta Giżycki, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
 2. Inspektorem danych osobowych jest: Andrzej Milczarski, biuro@elitpartner.pl;
 3. Dane kandydatów zbierane będą wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji;
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a RODO;
 5. Dane kandydatów nie będą dalej udostępniane;
 6. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:
 7. Kandydaci mają prawo dostępu do danych, ich prostowania, ograniczenia zakresu, usunięcia zakresu, w którym są przetwarzane;
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla potrzeb rekrutacji(spełnienie warunków)  w związku z art. 6, art.13 ustawy o pracownikach samorządowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 14:21:01
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 14:21:56
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 09:07:49
Artykuł był wyświetlony: 549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu