ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WO.210.4.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.210.4.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Geodeta Powiatowy

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Data udostępnienia: 2018-06-11

Ogłoszono dnia: 2018-06-11 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2018-07-05 10:00:00

Nr ogłoszenia: WO.210.4.2018

Zlecający: Starosta Giżycki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym;
 4. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 - zakres 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne) oraz zakres 2 (rozgraniczanie i podziały nieruchomości, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 5. doświadczenie – co najmniej 5 letni staż pracy(lub prowadzenie działalności  gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisko objęte naborem), w tym 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  1. nieposzlakowana opinia
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi programów EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 3. umiejętność dobrej organizacji pracy;
 4. umiejętność kreatywnego myślenia;
 5. komunikatywność i otwartość,
 6. znajomość m.in. przepisów:
 7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawa geodezyjnego i kartograficznego i aktów wykonawczych, w szczególności, w zakresie: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji  przestrzennej, zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r,
  • ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r.,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań geodety powiatowego przewidzianych prawem geodezyjnym i kartograficznym.
 2. Koordynowanie wykonywania zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Giżyckiego oraz ochroną gruntów rolnych.
 3. Kontrola przyjmowanych materiałów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Wnioskowanie do Starosty propozycji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z wpływów z udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 5. Wnioskowanie do Starosty propozycji w zakresie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na prace geodezyjne i kartograficzne (dział 710, rozdziały:71012, dział 010, rozdział 010005) oraz związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005).
 6. Przygotowywanie i prowadzenie przetargów na prace geodezyjne i kartograficzne oraz związane z gospodarką nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Dokonywanie podziału pracy pracowników Wydziału w ramach zadań rzeczowych wykonywanych przez Wydział.
 8. Ustalanie indywidualnych zakresów czynności pracownikom i zasad zastępstwa.
 9. Organizowanie i koordynowanie pracy na poszczególnych stanowiskach w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zadań.
 10. Nadzorowanie postępowań administracyjnych i wydawanych decyzji.
 11. Przygotowywanie informacji, analiz i materiałów niezbędnych dla Starosty, Zarządu Powiatu lub Rady Powiatu.
 12. Sporządzanie planów kontroli wewnętrznej.
 13. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Wydziale wg planu kontroli.
 14. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu z zakresu rzeczowego kierowanego Wydziału.
 15. Rozpatrywanie skarg ,wniosków i petycji kierowanych do Starosty w zakresie przedmiotowym Wydziału, badanie ich zasadności oraz podejmowanie działań zmierzających do ich terminowego załatwienia, a także do opracowywania niezbędnych informacji o załatwianiu skarg, wniosków i petycji.
 16. Zgłaszanie wniosków o aktualizację Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w zakresie właściwości rzeczowej kierowanego Wydziału w związku ze zmianami w przepisach.
 17. Zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych w kierowanym Wydziale stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na pierwszym piętrze 5 kondygnacyjnego budynku. Pokój przeznaczony do pracy na 1 stanowisko pracy, posiada powierzchnię 17 m2. Obiekt nie posiada windy.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz dokumenty potwierdzające posiadane certyfikatu( w zakresie 1 i 2),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe *),
 6. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) -„RODO”.
*)  Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-05 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja 14, pokój 13 do 5 lipca 2018 r. do godziny 10.00 z dopiskiem "nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Geodety powiatowego/Naczelnika Wydziału".
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja 14, pokój 13 do 5 lipca 2018 r. do godziny 10.00 z dopiskiem "nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Geodety powiatowego/Naczelnika Wydziału".

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl).
O dalszym toku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po ogłoszeniu wyników naboru.
Po tym terminie dokumenty będą do odebrania w Starostwie Powiatowym – pokój 208.Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 
Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…), zwanej dalej RODO informuje się co następuje:
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych (ADO) jest Starosta Giżycki, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
 2. Inspektorem danych osobowych jest: Andrzej Milczarski, biuro@elitpartner.pl;
 3. Dane kandydatów zbierane będą wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji;
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a RODO;
 5. Dane kandydatów nie będą dalej udostępniane;
 6. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku naruszania przepisów RODO:
 7. Kandydaci mają prawo dostępu do danych, ich prostowania, ograniczenia zakresu, usunięcia zakresu, w którym są przetwarzane;
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla potrzeb rekrutacji (spełnienie warunków) w związku z art. 6, art.13 ustawy o pracownikach samorządowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-06-11
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 12:53:37
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 12:55:07
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 10:48:52
Artykuł był wyświetlony: 708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu