ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.210.9.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: urzędnik

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku

Data udostępnienia: 2018-08-01

Ogłoszono dnia: 2018-08-01 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2018-08-20 10:00:00

Nr ogłoszenia: WO.210.9.2018

Zlecający: Starosta Giżycki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne,
 4. doświadczenie – co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz sprzętu biurowego (fax, ksero itp.)
 2. komunikatywność i otwartość,
 3. rzetelność, sumienność, skrupulatność,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. znajomość m.in. przepisów:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
  • ustawy z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
 2. Wydawanie osobom zamierzającym przystąpić do szkolenia na prawo jazdy Profilu kandydata na kierowcę (PKK).
 3. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 4. Przyjmowanie od kierowców wniosków o wydanie wtórnika i wymianę prawa jazdy.
 5. Wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów.
 6. Wydawanie decyzji administracyjnej o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji.
 7. Wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierowcy w przypadkach gdy istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia.
 8. Wydawanie decyzji o kierowaniu na badania psychologiczne kierowcy
  w przypadkach przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia   przepisów ruchu drogowego.
 9. Przyjmowanie od policji zatrzymanego prawa jazdy.
 10. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy oraz zawiadomień o skazaniu przez uprawnione organy.
 11. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
 12. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie.
 13. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców ośrodków szkolenia kierowców.
 14. Wpisywanie i skreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
 15. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz skreślanie z listy instruktorów, wydawanie legitymacji instruktorów.
 16. Sprawowanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.
 17. Wprowadzanie danych o kierowcach do systemu informatycznego.
 18. Zgłaszanie reklamacji do PWPW o przesłanych drukach.
 19. Prowadzenie korespondencji z PWPW i Help Desk  z zakresu wydanych uprawnień.
 20. Udzielanie informacji i odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
 21. Zamawianie druków komunikacyjnych dotyczących praw jazdy w PWPW.
 22. Wykonywanie zadań zleconych przez Starostę, Naczelnika i Zastępcę Naczelnika Wydziału Komunikacji.
 23. Prowadzenie spraw związanych z holowaniem pojazdów i prowadzeniem parkingu strzeżonego określonych w ustawie prawo o ruchu drogowy, w tym prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie tych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na niskim parterze. Pokój przeznaczony do pracy na 2 stanowiska pracy, posiada powierzchnię ok. 26 m2. Obiekt posiada windę.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”,
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  5. możliwość awansowania.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe *),
 6. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…) -„ RODO”.
*)  Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-20 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja 14, pokój 13 do 20 sierpnia 2018 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja 14, pokój 13 do 20 sierpnia 2018 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl).
O dalszym toku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po ogłoszeniu wyników naboru.
Po tym terminie dokumenty będą do odebrania w Starostwie Powiatowym – pokój 208. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 
Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…), zwanej dalej „ RODO” informuje się co następuje:
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych(ADO) jest Starosta Giżycki, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
 2. Inspektorem danych osobowych jest: Andrzej Milczarski, biuro@elitpartner.pl;
 3. Dane kandydatów zbierane będą wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji;
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a RODO;
 5. Dane kandydatów nie będą dalej udostępniane;
 6. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:
 7. Kandydaci mają prawo dostępu do danych, ich prostowania, ograniczenia zakresu, usunięcia zakresu, w którym są przetwarzane;
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla potrzeb rekrutacji(spełnienie warunków)  w związku z art. 6, art.13 ustawy o pracownikach samorządowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2018-08-01 17:48:46
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 17:50:25
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-24 13:36:32
Artykuł był wyświetlony: 686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu