ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: PZOSiPO.1100.1.3.2019.POREDrukuj informację Ogłoszenie numer: PZOSiPO.1100.1.3.2019.PORE

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Data udostępnienia: 2019-03-18

Ogłoszono dnia: 2019-03-18 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2019-04-02 00:00:00

Nr ogłoszenia: PZOSiPO.1100.1.3.2019.PORE

Zlecający: Zarząd Powiatu w Giżycku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597) tj.:
 1. osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;
  2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskała:
   • co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   • pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole  wyższej – w przypadku nauczyciela akademickiego, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7. nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
  8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.);
  11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931 z późn. zm.);
 2. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz konferencji Szwajcarskiej;
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  5. nie toczy się przeciwko niej postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;
  6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.);
  10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931 z późn. zm.);
 3. osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych jak również nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.).

V. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela, stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • data i miejsce urodzenia;
  • obywatelstwo;
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3 tj. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;
 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 9. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn.zm.);
 12. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 14. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca.
Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt V lit d - h i lit o ogłoszenia o konkursie. Ponadto, przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-04-02 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku” w terminie do dnia 02 kwietnia 2019 r. do godziny 14.00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko  (pok. 21) – w przypadku nadesłania oferty pocztą o dacie złożenia decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku” w terminie do dnia 02 kwietnia 2019 r. do godziny 14.00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko  (pok. 21) – w przypadku nadesłania oferty pocztą o dacie złożenia decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Giżycku.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną na podany adres zwrotny.
 
Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…), zwanej dalej „ RODO” informuje się co następuje:
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych (ADO) jest Starosta Giżycki, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, numer telefonu: +48 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD): Andrzej Milczarski, biuro@elitpartner.pl;
 3. Przetwarzanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu realizacji konkursu na stanowisko dyrektora na podstawie art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zw. z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO;
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym powołana komisja konkursowa;
 6. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. Kandydaci mają prawo dostępu do danych, ich prostowania, ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2019-03-18
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Koniuszewska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-18 13:25:28
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-03-18 13:36:26
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-27 08:02:14
Artykuł był wyświetlony: 522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu