ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WO.210.7.2019 Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.210.7.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: urzędnik ds. rejestracji pojazdów

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku

Data udostępnienia: 2019-09-27

Ogłoszono dnia: 2019-09-27 przez

Termin składania dokumentów: 2019-10-14 10:00:00

Nr ogłoszenia: WO.210.7.2019

Zlecający: Starosta Giżycki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe
 4. doświadczenie - co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz sprzętu biurowego (fax, ksero itp.),
 2. komunikatywność i otwartość,
 3. rzetelność, sumienność, skrupulatność,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. znajomość m.in. przepisów:
  1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  3. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,
  6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów,  pozwoleń czasowych, wydawanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i tymczasowych tablic rejestracyjnych,
 2. Przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, o zmianie swego adresu (siedziby), o dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe,
 3. Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
 4. Zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
 5. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych tymczasowych po upływie terminu czasowej rejestracji,
 6. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
 7. Dokonywanie wpisów w karcie pojazdu, wynikających ze zmian danych w  dowodzie rejestracyjnym,
 8. Wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,
 9. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
 10. Wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,
 11. Zamawianie druków komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,
 12. Kontrolowanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 13. Prowadzenie spraw związanych z okresowym rozliczaniem druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych,
 14. Wykonywanie zadań zleconych przez Starostę i Naczelnika Wydziału Komunikacji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na niskim parterze 4 kondygnacyjnego budynku. Pokój przeznaczony do pracy posiada powierzchnię 30 m2. Obiekt posiada windę.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”,
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  5. możliwość awansowania.   

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniejszy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z kwestionariuszem osobowym, wzór którego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*),
 6. oświadczenie - klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”*).
 7. oświadczenie - klauzula o treści „Udostępniam swój numer telefonu ……………………….. w celu ułatwienia kontaktu w mojej sprawie i wyrażam zgodę na jego przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”.
 8. oświadczenie - klauzula o treści „W przypadku załączenia do dokumentacji aplikacyjnej dokumentów określonych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”, zawierające dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.”*)
  Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.*) 
*)  Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-14 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1 Maja 14, pokój 13 do dnia 14 października 2019 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1 Maja 14, pokój 13 do dnia 14 października 2019 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. O dalszym toku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl).
 4. Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W tym terminie dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Starostwie Powiatowym w pokoju 208. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-27
Osoba, która odpowiada za treść: Karol Obolewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-09-27 15:24:54
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-09-27 15:32:07
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-10-18 13:40:11
Artykuł był wyświetlony: 318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu