ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: PZOSiPO.1100.3.1.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: PZOSiPO.1100.3.1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Księgowy

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Data udostępnienia: 2019-10-31

Ogłoszono dnia: 2019-10-31 przez

Termin składania dokumentów: 2019-11-12 12:00:00

Nr ogłoszenia: PZOSiPO.1100.3.1.2019

Zlecający: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub wyższe (preferowane ekonomiczne),
 4. co najmniej 2 letni staż pracy w księgowości (preferowany staż pracy w księgowości budżetowej),
 5. znajomość przepisów regulujących zasady finansowania jednostek budżetowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 8. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła obsługa komputera,
 2. komunikatywność i otwartość,
 3. rzetelność, skrupulatność i sumienność,
 4. umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie urządzeń księgowych w oparciu o zakładowy plan kont i klasyfikację budżetową zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 2. kompletowanie dokumentów księgowych i ich należyte przechowywanie;
 3. kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 4. dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z decyzją dyrektora jednostki;
 5. dokonywanie zapłaty faktur z tytułu zakupu towarów lub usług po uprzednim zatwierdzeniu wydatku przez dyrektora jednostki oraz głównego księgowego;
 6. sporządzenie wewnętrznych dokumentów: polecenie księgowania PK, zestawienia faktur lub rachunków;
 7. kontrola wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym;
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
 9. sporządzenie rocznych wydruków urządzeń księgowych w celach archiwizacyjnych;
 10. sporządzanie listy płac;
 11. naliczanie i przekazywanie do ZUS należnych składek zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 12. naliczanie i przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 13. sporządzenie wszelkich sprawozdań dotyczących wypłat wynagrodzeń – sprawozdania GUS, rozliczenia podatku PIT-4, PIT-11, PIT-8, PIT-40;
 14. sporządzenie zaświadczeń o dochodach pracowników;
 15. sporządzenie zaświadczeń Rp-7 dla celów emerytalnych i rentowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na parterze, przy komputerze powyżej 4 godzin. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Ma charakter indywidualny, wymaga umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praca wymaga znajomości przepisów prawa, dobrej obsługi komputera oraz podstawowych urządzeń biurowych tj. kserokopiarka, fax.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie zasadnicze stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji;
  2. dodatek za wieloletnią pracę;
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne;
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  5. możliwość awansowania.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem – zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach;
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 8. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku osoby niepełnosprawnej przystępującej do konkursu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-11-12 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku z dopiskiem: "Nabór na stanowiska urzędnicze - księgowego”.
c. Miejsce:
Siedziba Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku przy ul. Smętka 7 11-500 Giżycko – pokój 21 lub 22.

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/ zakładka: Nabór na wolne stanowiska).
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-31
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Koniuszewska Data wprowadzenia do BIP 2019-10-31 11:42:01
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-10-31 11:44:37
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-11-14 11:36:04
Artykuł był wyświetlony: 167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu