ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: PZOSiPO.1100.1.3.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: ˙

Data udostępnienia: 2017-04-03

Ogłoszono dnia: 2017-04-03 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2017-04-25 14:00:00

Nr ogłoszenia: PZOSiPO.1100.1.3.2017

Zlecający: Zarząd Powiatu w Giżycku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;
  2. posiada studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. w okresie ostatnich 5 lat pracy uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
  7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).
 2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować również nauczyciel mianowany  lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne, spełnia wymagania określone w pkt 1 podpunkt 2-9 oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce.
 3. Do konkursu może przystąpić również osoba spełniająca wymagania określone w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) oraz osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. ukończyła studia wyższe magisterskie;
  2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  6. spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).

V. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
 2. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata – poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela, stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy – oryginały lub kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą – oryginały lub kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. w przypadku nauczyciela akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – oryginał lub kopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego karta oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – oryginał lub kopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 9. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn.zm.);
 12. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.);
 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-04-25 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku” w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r. do godziny 14.00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko  (pok. 21).
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku” w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r. do godziny 14.00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko  (pok. 21).

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Giżycku. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Koniuszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-03 12:48:01
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-04-03 12:50:55
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-05-18 20:15:04
Artykuł był wyświetlony: 801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu