ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: SF.1102.2.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: specjalista ds. utrzymania dróg i mostów

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

Data udostępnienia: 2017-10-06

Ogłoszono dnia: 2017-10-06 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2017-10-20 09:00:00

Nr ogłoszenia: SF.1102.2.2017

Zlecający: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność za przestępstwa popełnione  umyślne,
 3. wykształcenie wyższe techniczne – preferowane budownictwo, transport, inżynieria ruchu,
 4. minimum 5 lat stażu pracy  na stanowisku związanym z drogami,
 5. uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej,
 6. znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych,
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
 9. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi programu Corel lub AutoCAD,
 2. umiejętność wykonywania projektów organizacji ruchu,
 3.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. umiejętność komunikacji społecznej,
 5. dobra organizacja pracy,
 6. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 7. kreatywność,
 8. systematyczność, 
 9. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad robotami drogowymi,
 2. sporządzanie przedmiarów na roboty drogowe,
 3. sporządzanie i analiza projektów organizacji ruchu,
 4. sporządzanie oceny stanu technicznego dróg i mostów,
 5. obsługa interesantów w zakresie utrzymania dróg i mostów,
 6. współdziałanie z funkcjonariuszami KPP do spraw ruchu drogowego, w zakresie bezpieczeństwa ruchu,
 7. kierowanie pojazdem służbowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na parterze budynku przy ul. Węgorzewskiej 4.
 2. Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 28 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 4. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenie odbytych kursach,  szkoleniach),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 6. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-20 09:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4 (pok. nr 2) lub pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko z dopiskiem: „Nabór  na stanowisko specjalisty ds. utrzymania dróg i mostów” w terminie do 20.10.2017 do godz. 900.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4 (pok. nr 2) lub pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko z dopiskiem: „Nabór  na stanowisko specjalisty ds. utrzymania dróg i mostów” w terminie do 20.10.2017 do godz. 900.

VII. Informacje dodatkowe:

Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty:
- które wpłyną po ww. terminie,
- nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu,
- które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów,
- nie zawierające własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i oświadczeniami.
 
      Proces naboru przewiduje dwa etapy:
 1. ocena formalna złożonych dokumentów,
 2. rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno na  rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.spgizycko.warmia.mazury.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, ul. Węgorzewska 4.
 
Osoba udzielająca informacji: Jolanta Nowak tel. 087 429 34 26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-06 14:44:29
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-06 14:47:45
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-23 14:46:29
Artykuł był wyświetlony: 370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu