ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: PORE.0112.1238.1.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Data udostępnienia: 2017-10-11

Ogłoszono dnia: 2017-10-11 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2017-10-25 10:00:00

Nr ogłoszenia: PORE.0112.1238.1.2017

Zlecający: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na stanowisku :
 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. wykształcenie wyższe administracyjne
 4. co najmniej półroczny staż pracy w administracji
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 7. nieposzlakowana opinia
 8. obsługa baz danych klientów PP-P: ZUZIAK, PROGMAN;
 9. obsługa programów do fakturowania PUMA ZETO;
 10. sprawozdawczość GUS,
 11. praca z programem ZUS.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku :
 1. biegła obsługa komputera,
 2. komunikatywność i otwartość,
 3. rzetelność, skrupulatność i sumienność,
 4. umiejętność pracy w zespole.
 5. umiejętność archiwizowania dokumentacji placówki zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa programów do fakturowania PUMA ZETO;
 2. Sprawozdawczość GUS,
 3. Praca z programem ZUS,
 4. Prowadzenie inwentaryzacji placówki,
 5. Obsługa interesantów zgodna z standardami pracy placówki,
 6. Obsługa baz danych klientów PP-P: ZUZIAK, PROGMAN;
 7. Obsługa programu do tworzenia arkuszy organizacyjnych placówki;
 8. Znajomość procedur i sporządzanie dokumentacji zamówień publicznych,
 9. Prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy placówki
 10. Inne zadania wynikające z aktualnych potrzeb.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na parterze, przy komputerze powyżej 4 godzin. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Ma charakter indywidualny, wymaga umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praca wymaga znajomości przepisów prawa, dobrej obsługi komputera oraz podstawowych urządzeń biurowych tj. kserokopiarka, fax.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie zasadnicze stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji;
  2. dodatek za wieloletnią pracę;
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne;
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  5. możliwość awansowania.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 922);
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy,
 5. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej przystępującej do konkursu).
 
Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i CV muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-25 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku ul. Smętka 5 (pok. Nr. 12) z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze - referent” w terminie do   25.10.2017 2017 r.  do godz. 10.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku ul. Smętka 5 (pok. Nr. 12) z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze - referent” w terminie do   25.10.2017 2017 r.  do godz. 10.

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną do Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/ zakładka: Nabór na wolne stanowiska).
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Giedziuszewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-10-11 14:27:47
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-11 14:29:54
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-26 10:59:23
Artykuł był wyświetlony: 839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu