ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: SF.1102.4.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: specjalista do spraw finansowych

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

Data udostępnienia: 2017-11-10

Ogłoszono dnia: 2017-11-10 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2017-11-24 09:00:00

Nr ogłoszenia: SF.1102.4.2017

Zlecający: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność za przestępstwa popełnione  umyślne,
 3. wykształcenie wyższe –finanse, ekonomia, rachunkowość
 4. minimum 12 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 5. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Ochrony danych osobowych,
 6. biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz pakietu oprogramowania biurowego,
 7. umiejętność obsługi programu PŁATNIK,
 8. znajomość obsługi programów księgowych oraz kadrowo-płacowych,
 9. umiejętność obsługi sekretariatu (m.in. ewidencja korespondencji wpływającej i wychodzącej),
 10. umiejętność redagowania pism,
 11. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej,
 3. dobra organizacja pracy,
 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 6. posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsługa programu finansowo-księgowego.
 2. sprawdzanie faktur/rachunków pod względem formalno-rachunkowym, przygotowywanie faktur/rachunków do wypłaty,
 3. przygotowywanie dokumentów finansowo-księgowych z tytułu sprzedaży materiałów, odsprzedaży mediów, pozostałej sprzedaży,
 4. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. przygotowywanie i wprowadzanie danych do programu ewidencjonującego środki trwałe,
 6. prowadzenie spraw kadrowych pracowników zgodnie z instrukcją kancelaryjną i obowiązującymi przepisami,
 7. prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 8. prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej osób i mienia,
 9. sporządzanie dokumentów i sprawozdań do ZUS, GUS, PFRON i Urzędu Skarbowego,
 10. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
 11. prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,
 12. prowadzenie sekretariatu (w zastępstwie),
 13. uczestnictwo w procedurach udzielania zamówień publicznych,
 14. sprawozdawczość w zakresie prowadzonych zadań,
 15. wykonywanie innych zadań zbliżonych do wymienionych powyżej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na parterze budynku przy ul. Węgorzewskiej 4,
 2. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%,
 3. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenie odbytych kursach,  szkoleniach),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 6. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-24 09:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4 (pok. nr 2) lub pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko z dopiskiem: „Nabór  na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. finansowych” w terminie do 24.11.2017 r. do godz. 900.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4 (pok. nr 2) lub pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko z dopiskiem: „Nabór  na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. finansowych” w terminie do 24.11.2017 r. do godz. 900.

VII. Informacje dodatkowe:

Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty:
 • które wpłyną po w/w terminie,
 • nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu,
 • które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów,
 • nie zawierające własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i oświadczeniami.
Proces naboru przewiduje dwa etapy:
 • ocena formalna złożonych dokumentów,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, ul. Węgorzewska 4.
Osoba udzielająca informacji: Iwona Bałtulis tel. 087 429 34 26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-10 12:46:18
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-10 12:52:37
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-04 09:40:57
Artykuł był wyświetlony: 799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu