ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: WF.210.1.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent ds. księgowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2018-01-15

Ogłoszono dnia: 2018-01-15 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2018-02-05 12:00:00

Nr ogłoszenia: WF.210.1.2018

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne (finanse, rachunkowość itp),
 4. co najmniej 4 letni staż pracy w księgowości samorządowych jednostek organizacyjnych (związany z prowadzeniem urządzeń księgowych),
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość przepisów z zakresu księgowości obowiązujących w sferze budżetowej: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o samorządzie powiatowym;
 2. praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dokumentów księgowych;
 3. bardzo dobra znajomość obsługi  komputera i podstawowych programów komputerowych (m.in. WORD, EXCEL);
 4. komunikatywność i otwartość;
 5. rzetelność, sumienność, skrupulatność;
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy;
 7. umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie urządzeń księgowych w oparciu o zakładowy plan kont i klasyfikację budżetową, zgodnie z obowiązującymi przepisami w obowiązującym w starostwie systemie informatycznym,
 2. przeprowadzanie kontroli wstępnej i bieżącej dokumentów księgowych przyjmowanych do księgowania,
 3. dekretowanie dokumentów księgowych,
 4.  prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji, prawidłowe i terminowe jej  archiwowanie,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych oraz wszelkich innych zestawień danych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. przeprowadzanie kontroli prawidłowości sporządzania i wykonywania planów finansowych jednostek powiatowych,
 7. perspektywa awansowania na stanowisko zastępcy głównej księgowej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na parterze 4 kondygnacyjnego budynku. Pokój przeznaczony do pracy posiada powierzchnię ok. 25 m2.   Obiekt posiada windę.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 4. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”,
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  5. możliwość awansowania.    

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe *),
 6. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r, poz. 922) *)
*)  Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-05 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja 14, pokój 13 do 5 lutego 2018 r. do godziny 12.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Finansowego w Starostwie  Powiatowym w Giżycku”.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja 14, pokój 13 do 5 lutego 2018 r. do godziny 12.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Finansowego w Starostwie  Powiatowym w Giżycku”.

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl.
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po ogłoszeniu wyników naboru. Po tym terminie dokumenty będą do odebrania w Starostwie Powiatowym – pokój 208. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone
 
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych, zwanej dalej UODO informuje się co następuje:
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych(ADO) jest Starosta Giżycki, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
 2. Cel zbierania danych – prowadzone postępowania rekrutacyjne na stanowisko urzędnicze do Starostwa Powiatowego w Giżycku; odbiorcy danych - Komisja Rekrutacyjna, ADO;
 3. Na podstawie art. 32 UODO kandydatom przysługuje m.in. prawo do kontrolowania przetwarzanymi danymi, dostęp do nich oraz ich poprawianie;
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla potrzeb rekrutacji (spełnienie warunków)  w związku z art. 6, art.13 ustawy o pracownikach samorządowych. 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu