ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

Data udostępnienia: 2017-08-22

Ogłoszono dnia: 2017-08-22 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2017-09-15 10:00:00

Nr ogłoszenia: WO.210.3.2017

Zlecający: Starosta Giżycki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw   publicznych;
 3. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane: w zakresie budownictwa, budownictwa drogowego, prawa, administracji, ekonomii lub pokrewne,
 4. co najmniej 5 letni staż pracy - preferowane: doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i powierzonym mieniem;
 2. umiejętność kreatywnego myślenia oraz podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny;
 3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, przepisów prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, prawa zamówień publicznych;
 4. przygotowanie wstępnej koncepcji kierowania jednostką - do przedłożenia  wraz ze składaną aplikacją (do zreferowania przed Komisją Rekrutacyjną).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W szczególności:
 1. kierowanie jednostką, zarządzanie mieniem i reprezentowanie jednostki na zewnątrz;
 2. wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pracowników;
 3. opracowywanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jej wykonania;
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą jednostki;
 5. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 6. nadzorowanie postępowań administracyjnych;
 7. zabezpieczanie mienia jednostki i nadzór nad rzetelnym i racjonalnym eksploatowaniem składników rzeczowych majątku ruchomego;
 8. koordynowanie zadań związanych z przygotowywaniem projektów na  dofinansowanie środków zewnętrznych na potrzeby zadań kierowanej jednostki;
 9. realizowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na parterze budynku. Pokój przeznaczony do pracy posiada  powierzchnię ok. 15,41 m2. Obiekt nie posiada windy.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę *)  na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie   pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 4. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  2. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
*)  Przez osobę podejmującą  po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w samorządowych jednostkach organizacyjnych gmin, powiatów, województw oraz związków j.s.t. na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

większy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki;
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;                 
 3. kopie świadectw pracy (lub zaświadczeń z obecnego miejsca pracy), dokumentujących wymagany staż pracy;
 4. wstępna koncepcja kierowania jednostką;
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *);
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe *);
 7. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,poz.922 )” *)
 
*Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-09-15 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. l-go Maja 14 ,pokój 13 do 15 września 2017 roku do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko dyrektora jednostki ".
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. l-go Maja 14 ,pokój 13 do 15 września 2017 roku do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko dyrektora jednostki ".

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną przekazane do osoby aplikującej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl.
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące po nawiązaniu stosunku pracy z wyłonioną osobą. Po tym terminie dokumenty będą do odebrania w Starostwie Powiatowym – pokój 208.Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2017-08-22 14:43:57
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-08-22 14:47:36
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-03 12:27:51
Artykuł był wyświetlony: 1650 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej