ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych.

Szczegóły informacji

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: oferta publiczna z Kodeksu Cywilnego

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WK. 272.1.2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-05-31 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2017-05-17 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

Giżycko, 17.05.2017 r.
WK. 272.1.2017
 
 
Ogłoszenie
zamówienia nie przekraczającego równowartość 30 000 Euro
z dnia 17 maja 2017 r.
na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych
 
Na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych.
 1. Zamawiający:
  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 087 428 59 58 wew. 50, fax. 087 428 55 06, e-mail: komunikacja@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z własnych materiałów i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych oraz odbiór do złomowania zużytych tablic.
  2. Tablice Wykonawca wykona z własnych materiałów.
  3. Szacunkowa liczba zamawianych w okresie obowiązywania umowy tablic wynosi: ok. 13499 sztuk. Podana liczba nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jej wykorzystania w czasie realizacji umowy, powyższe dane posłużyły do określenia wartości przedmiotu zamówienia. Jednocześnie zamawiający w razie potrzeby zastrzega sobie ewentualne zwiększenie zamówienia na dostawę tablic do 20% wskazanej ilości.
  4. Rodzaje zamawianych tablic:
   1. Samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe – zwyczajne i indywidualne (w tym wtórniki)– 6000 kpl;
   2. Zwyczajne do przyczep – jednorzędowe i dwurzędowe – 450 sztuk;
   3. Motocyklowe, motorowerowe, ciągnikowe, w tym indywidualne – 800 szt;
   4. Samochodowe tymczasowe i badawcze – jednorzędowe i dwurzędowe – 75 kpl;
   5. Motocyklowe, motorowerowe i ciągnikowe – tymczasowe – 75 szt;
   6. Samochodowe zabytkowe – 9 kpl;
   7. Motocyklowe i motorowerowe – zabytkowe – 6 szt.
  5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona odbioru i utylizacji wycofanych tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.
  6. Tablice rejestracyjne muszą spełniać wymogi określone przepisami prawa i być wykonane zgodne z wzorami określonymi w załączniku Nr 8 do rozporządzenia Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t .j. Dz. u. z 2016 r. poz. 1038), a w przypadku zmiany wymienionych przepisów zgodne z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
  7. Tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.05.2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U.z 2012r. poz. 585), a w przypadku zmiany wymienionych przepisów zgodne z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Dostawy muszą spełniać wymogi zawarte w ww. przepisach.
  8. Dostawa realizowana będzie partiami w ilościach i typach określonych każdorazowo przez Zamawiającego w terminie 7 dni, a w przypadku wtórników tablic w ciągu 4 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia. Zamówienie będzie określało zapotrzebowanie na rodzaj i numerację.
  9. Dostarczane tablice będą opakowane w oznaczonych numerami kartonach. Materiał do opakowania i sposób  opakowania powinien zabezpieczać tablice przed uszkodzeniem. Koszt opakowań wliczony w cenę tablic.
  10. Wykonawca dostarcza tablice do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku na własny koszt.
  11. Wykonawca zaoferuje wszystkie typy tablic rejestracyjnych w jednej, takiej samej cenie jednostkowej brutto. Cena jednostkowa tablicy rejestracyjnej będzie stała w trakcie trwania umowy.
  12. Okres gwarancji na dostarczone tablice wynosi 5 lat od dnia ich dostarczenia.
  13. Wykonawca w czasie realizacji umowy winien posiadać aktualny certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
  14. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy.
 3. Termin wykonania:
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r.
 4. Opis warunków udziału:
  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
  1. powinni spełniać następujące, wg załącznika nr 2, warunki:
   1. posiadać kompetencje lub uprawnienia  do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
   2. posiadać zdolność  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
   3. posiadać zdolność w zakresie sytuacji technicznej i zawodowej;
  2. posiadać doświadczenie w zakresie dostaw tablic rejestracyjnych. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w przypadku wykonania w sposób należyty co najmniej 2 dostaw tablic rejestracyjnych w ilości 5000 każda i w tym zakresie złoży oświadczenie wg zał. Nr 3,
  3. posiadać zaświadczenie marszałka województwa o dokonaniu wpisu do rejestru w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych,
  4. oświadczą w formie oferty – zał. Nr 1 zobowiązanie się do realizacji zamówienia wg zasad określonych w umowie – zał. nr 4 .
 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
  1. formularz ofertowy – załącznik nr1;
  2. oświadczenie – załącznik nr 2;
  3. wykaz dostaw – załącznik nr 3;
  4. Załącznik nr 4 – projekt umowy;
  5. zaświadczenie marszałka województwa o dokonaniu wpisu do rejestru w   zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.
 6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną jednostkową brutto za 1 tablicę i odpowiadająca warunkom postawionym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
 7. Termin i miejsce składania ofert:
  Do 31 maja 2017 r. (środa) do godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13 lub przesłanie pocztą na wskazany adres.
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert:
  31 maja 2017 r godz. 1015 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 4.
 9. Warunki finansowania:
  1. za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata wynagrodzenia za każdą zamawianą dostawę tablic wg zapotrzebowania Zamawiającego następować będzie w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni, od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, wystawioną w następujący sposób:
   NABYWCA: Powiat Giżycki, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14, NIP: 845-18-62-251
   ODBIORCA/PŁATNIK: Starostwo Powiatowe w Giżycku, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14
 10. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie;
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
  3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę;
  4. w przypadku wątpliwości ze złożonymi dokumentami Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentu.
 11. Opis przygotowania oferty:
  Formularz ofertowy i oświadczenie powinny być podpisane przez upoważnione osoby. Kserokopie przedkładanych dokumentów potwierdza za zgodność osoba uprawniona do składania oświadczeń woli. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie należy dostarczyć na wskazany adres Starostwa Powiatowego w Giżycku i opisać: „WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH”. Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 7. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania do adresata.
 12. Uwagi:
  Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: Naczelnik Wydziału Komunikacji– Karol Obolewicz, tel. 087 428 59 58 wew. 50, e-mail: komunikacja@gizycko.starostwo.gov.pl
 
Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik nr 3 – wykaz dostaw.
 4. Załącznik nr 4 – projekt umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karol Obolewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 09:18:56
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 09:21:21
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-05-31 12:34:51
Artykuł był wyświetlony: 455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu