ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie, dostawa, i montaż nowych mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku.

Szczegóły informacji

Wykonanie, dostawa, i montaż nowych mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.27.2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-09-18 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2017-09-07 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

Giżycko,07.09.2017r
WO. 272.3.27.2017
 
Zapytanie ofertowe wstępne
z dnia 7 września  2017 r.
w sprawie wykonania mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku
 
Na podstawie art. 66  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016r. poz.380 z późn. zm. ) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2017, poz.1579) składam wstępną ofertę na wykonanie, dostawę, i montaż nowych mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku w następującym zakresie:
 
 1. Zamawiający: Powiat Giżycki- Starostwo Powiatowe w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58,wew. 31, 27, fax. 87 428 55 06, e-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl, sekretarz@gizycko.starostwo.gov.pl 
 2. Przedmiot zamówienia – wykonanie, dostawa i montaż nowych mebli biurowych o następujących parametrach jakościowych i funkcjonalno-użytkowych (wymagania):
  1. Szafy na segregatory w ilości 4 sztuk – wykonane z fabrycznie nowych elementów, o wysokim standardzie jakościowym wykonania; o następujących wymiarach i pozostałych parametrach:
   • 120 szerokość,
   • 45 głębokość,
   • 250 wysokość,
   • w kolorze nawiązującym do pozostałych mebli w pomieszczeniu,
   • z drzwiami przesuwnymi,
   • prowadnice i rolki o mocnej konstrukcji,
   • drzwi szaf z łączonych w 2 różnych kolorach płyt (jaśniejszej i ciemniejszej),
   • wewnątrz szafy podłużna ścianka po środku stabilizująca całą konstrukcję,
   • rozstaw półek pozwalających na ustawienie segregatorów;
   • drzwi z b. dobrej jakości zamkami na kluczyk( co najmniej dwa kluczyki w zestawie),
   • tylna ściana szaf z całej płyty.
  2. Szafa na segregatory w ilości 1 sztuki – wykonana z fabrycznie nowych elementów, o wysokim standardzie jakościowym wykonania; o następujących wymiarach i pozostałych parametrach:
   • 170 szerokość,
   • 45 głębokość,
   • 240 wysokość,
   • w kolorze nawiązującym do pozostałych mebli w pomieszczeniu,
   • z drzwiami przesuwnymi,
   • prowadnice i rolki o mocnej konstrukcji,
   • drzwi szaf z łączonych w 2 różnych kolorach płyt (jaśniejszej i ciemniejszej),
   • wewnątrz szafy podłużna ścianka po środku stabilizująca całą konstrukcję,
   • rozstaw półek pozwalających na ustawienie segregatorów;
   • drzwi z b. dobrej jakości zamkami na kluczyk( co najmniej dwa kluczyki w zestawie),
   • tylna ściana szaf z całej płyty lub płyt łączonych o mocnej konstrukcji.
  3. Wszystkie wskazane w pkt 2.1-2.2 szafy powinny być wykonane z materiałów b. dobrej jakości (płyta, zawiasy, prowadnice, zamki, pozostałe podzespoły itp) dostosowane do stylistyki wizualnej pomieszczeń biurowym, w których będą montowane oraz z zastosowaniem nowych, ciekawych trendów w zakresie stylu(design). Kolor płyty, uchwyty do mebli powinny być użyte w podobnej interesującej stylistyce(uprzednie uzgodnienie z Zamawiającym). Półki w szafach powinny mieć możliwość regulowania położenia na różnej wysokości. Podane wymiary mebli są orientacyjne i mogą po uprzednim dokładnym wymierzeniu przez Wykonawcę ulec uściśleniu (do +/- 10 cm).
  4. Meble Wykonawca dostarczy do siedziby Starostwa Powiatowego w Giżycku na Al. 1 Maja 14 (parter) – 2 szafy i na ul. Zajączka 2 (parter) - 2 szafy oraz 1 szafę na III  p. We wskazanych pomieszczeniach dokona ich montażu;
 3. Termin wykonania:   
  1. w ciągu 30 dni od podpisania umowy wykonanie, dostawa i montaż 2 szaf na segregatory;
  2. pozostałe szafy w ciągu 45 dni od podpisania umowy;
  3. ewentualnie- terminy mogą być zmienione w toku negocjacji, jednakże nie powinny znacząco odbiegać od w/w.
 4. Opis warunków udziału:
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. złożą formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia wraz z wizualizacją(projekt wykonania mebli wraz z określeniem marki zastosowanych  akcesoriów – zawiasy, prowadnice, płyty, zameczki itp ) i określeniem udzielonej gwarancji;
  2. będą spełniali warunki postawione w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Kryteria oceny ofert:
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium wizualizacji(projekt wykonania mebli), przy czym Zamawiający ustala dla:
  1. kryterium cena - 80 pkt ( liczone: cena minimalna/cena badana x 80 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia łącznie z projektem, wykonaniem, transportem do siedziby Zamawiającego i montażem.
  2. dla kryterium wizualizacji (projekt wykonania mebli, jakość proponowanych akcesoriów i okres udzielonej gwarancji – 20 pkt w tym do 5 pkt za gwarancję). W ramach tego kryterium członkowie Komisji indywidualnie dokonają oceny zaproponowanego przez Wykonawcę projektu mebli, przydzielając liczbę pkt od 1 do 20 i następnie na podstawie przyznanych indywidualnie pkt wyliczona zostanie średnia matematyczna pkt. Przy ocenie kryterium wizualizacji Zamawiający będzie brał pod uwagę i oceniał proponowane wzornictwo (design) mebli (również z nawiązaniem do pomieszczeń, w których będą montowane), ich funkcjonalność użytkową (ergonomia, ciekawe rozwiązania sposobów wykorzystania poszczególnych części mebli), zastosowanie materiałów wykończeniowych (zawiasy, listwy wykończeniowe, prowadnice itp.), kolorystykę, ciekawe połączenie kolorów płyt itp. W ramach tej oceny Zamawiający przeznaczy max do 5 pkt na udzieloną gwarancję tj jeden pkt za każdy udzielony 1 rok gwarancji. Za udzieloną gwarancję powyżej 5 lat Wykonawca otrzymuje 5 pkt. 
Wizualizacja może być wykonania w formie odręcznego szkicu z określeniem zastosowanych kolorów płyt, dostarczeniem próbek płyt, dostarczeniem przykładowych zdjęć mebli lub wizualizacji zaprojektowanej na podstawie programów komputerowych do projektowania itp.  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnej oferty, jednakże zaproponowana opcja wykonania mebli musi posiadać parametry jakościowe i funkcjonalno-użytkowe nie gorsze z postawionymi warunkami.
Zalecana jest wizja lokalna w siedzibie Zamawiającego w celu pozyskania informacji do wykonania wizualizacji.
 
 1. Termin i miejsce składania  ofert :
  Do 18 września 2017roku. (poniedziałek) do godz. 1200  
  • osobiście, korespondencyjnie do Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13 lub
  • przesłanie faxem 087 428 55 05, lub
  • pocztą elektroniczną na adres archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Termin i miejsce otwarcia ofert:
  18 wrzesień 2017 r. godz. 12.10 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 208.
 3. Warunki finansowania:
  1. za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata za wykonanie zgodnie z postawionymi warunkami zamówienia nastąpi  przelewem w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury, po uprzednim protokolarnym przyjęciu przedmiotu zamówienia;
  3. faktura wystawiona zostanie na:
   1. Nabywca: Powiat Giżycki Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, NIP 845-18-62-251,
   2. Płatnik: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
  4. faktura płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
 4. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu podpisanej przez upoważnioną osobę; Wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej przed podpisaniem umowy złoży ofertę w oryginale lub złoży podpis na wydruku oferty przesłanej elektronicznie;
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania poprzez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu ofertowym;
  3. spełnienie warunków pozwalających wykonać zamówienie tj w zakresie posiadania:
   1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
   2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
   3. zdolności technicznej lub zawodowej.
 5. Opis przygotowania oferty:
  Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego w terminie i formie wskazanym w ust.6.  
 6. Dodatkowe informacje:
  1. w toku analizy ofert Zamawiający może wnioskować do Wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień;
  2. w przypadku ustalenia najkorzystniejszej oferty Zamawiający podejmie dalsze negocjacje z Wykonawcą w zakresie ustalenia szczegółów zamówienia i związanych z podpisaniem umowy;
  3. złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego w zakresie podpisania umowy;
  4. Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach niniejszego ogłoszenia w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie spełniających warunków ogłoszenia lub zaproponowania ceny przekraczającej możliwości finansowe Zamawiającego.
 7. Uwagi:
  Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest sekretarz- Ewa Gudel, tel. 87 428 59 58 wew. 31, e-mail: sekretarz@gizycko.starostwo.gov.pl i podinspektor Anna Bykowska , tel. 87 428 59 58 w. 27, e-mail archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 
Załączniki:
 1. załącznik do oferty – formularz ofertowy;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 15:53:21
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 15:55:32
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Sakowska Data ostatniej zmiany: 2017-09-19 15:06:54
Artykuł był wyświetlony: 222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu