ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia LED Hali Sportowej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu z siedzibą w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 23

Szczegóły informacji

Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia LED Hali Sportowej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu z siedzibą w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 23

Status: rozstrzygnięty

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: ZSKŚiA.26.1.730.2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-09-27 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-09-27 12:05:00

Ogłoszono dnia: 2017-09-13 przez Justyna Sakowska

Treść:

ZSKŚiA.26.1.730.2017
Zapytanie ofertowe
z dnia 13 września 2017r.
na dostawę i montaż energooszczędnego oświetlenia LED Hali Sportowej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu z siedzibą w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 23
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579) składam zapytanie i zapraszam do złożenia oferty cenowej na:
Dostawę i montaż energooszczędnego oświetlenia LED Hali Sportowej.
I. Zamawiający
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 23,  11-500 Giżycko
NIP: 8451092971
tel.: 87/4282484
adres e-mail: zsksia1@wp.pl
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.  Dostawa Opraw LED o mocy maksymalnej 111W   - szt. 70
Wymagane parametry :
 - max moc oprawy 111W                                                                                                                                                          
 - min. strumień oprawy 13600lm                                                                                                     
 - skuteczność  min. 123 lm/W                                     
 - temp. barwowa 4000K  +/- 5%                                                                                                                                                                                         
 - max wymiary oprawy - 52cmx35cm,                                                
 - max wysokość 9 cm                                                                                                                 
 - waga max 6,5kg
 - IK 07                                                                                              
 - obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo                                                                                
 - kolor oprawy szary                                                                      
 - klosz z szyby hartowanej                                                         
 - efektywność zasilacza min. 95%                                                      
 - przyłącze elektryczne - 3-polowe złącze                                                                                          
 - obrotowo - symetryczny rozsył światła                                 
 - bezpośredni sposób świecenia
 - kąt świecenia 100˚
 - UGR >22
 - Ra min. 80                                               
 - zakres temperatury pracy: basen do +40˚C, sale sportowe do  +35˚C                                                     
 - min. żywotność (L70B50) - 60 000 h
 - IP 66                                                                                                                   
 - odporność na uderzenia piłką
 - I klasa ochronności
 
Minimalna gwarancja na oprawy: 3 lata
Maksymalna gwarancja na oprawy: 5 lat
2.   Demontaż i montaż opraw                                    -   szt. 70
3.  Przełożenie linii zasilającej znad trybun o 1,5 m   -   szt. 1
Przykładowy kształt oprawy:
 
III. Miejsce i termin składania ofert
a) oferty można składać osobiście, korespondencyjnie  w sekretariacie Zespołu Szkół
     Kształtowania Środowiska  i Agrobiznesu w Giżycku, ul. T. Kościuszki 23, 11-500  
     Giżycko lub pocztą elektroniczną na adres:  zsksia1@wp.pl  do   dnia 27 września 2017r.    
     (środa) do godz. 1200
b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c) Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
     (w toku badania i oceny ofert).
d) wzór oferty stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2017r. o godz. 1210 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska  i Agrobiznesu w Giżycku, ul. T. Kościuszki 23, 11-500  Giżycko
 
IV. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia powinien zostać zakończony w terminie do  24 listopada  2017r.
 
 
V. Płatności
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu zadania - na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru oraz harmonogramem płatności, w stosunku miesięcznym zatwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zmawiającego.
Sposób finansowania zamówienia – cykliczne płatności w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru prac.
Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w 36 równych ratach miesięcznych. W przypadku gdy Wykonawca zlecił wykonanie części robót lub usług podwykonawcom – to zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana będzie od przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
VI. Warunki wymagane  od wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie
   przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                 
   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
VII. Wymagane dokumenty
Uzupełniony formularz ofertowy – załącznik 1
 
VIII – kryterium wyboru – cena 80%,  gwarancja 20%
 
a) Opis kryterium „cena 80%, ” ( C )
                                                                                                     
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu  ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
            
                   Cena brutto oferty najtańszej
C =   ------------------------------------ • 80 (Wc)
                      Cena brutto oferty badanej
gdzie:
C
ilość punktów jakie otrzyma oferta w kryterium „Cena brutto”;
Wc
Waga procentowa dla kryterium „cena brutto” = 80
 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalną liczbę punktów 80.
 
b) Opis kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” ( G )
 
Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Termin gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót z klauzulą „odbieram”.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót z klauzulą „odbieram”.
 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy. 
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 20, a wartość podana w formularzu ofertowym (dłuższa niż 60 miesięcy) zostanie wpisana do umowy.
 
W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje wartości pośrednie pomiędzy okresem gwarancji 36 miesięcy, a 60 otrzyma liczbę punktów obliczoną według wzoru: 
 
 • za udzielenie gwarancji na minimalny wymagany okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy, wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w tym kryterium;
 • za udzielenie gwarancji na okres wynoszący od 37 do 48 miesięcy, wykonawca otrzyma 10 (dziesięć) punktów w tym kryterium;
 • za udzielenie gwarancji na okres wynoszący od 49 do 59 miesięcy, wykonawca otrzyma 15 (piętnaście) punktów w tym kryterium;
 • za udzielenie gwarancji na okres wynoszący 60 miesięcy, wykonawca otrzyma 20 (dwadzieścia) punktów w tym kryterium;
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalną liczbę punktów 20.
W przypadku nie podania okresu gwarancji, oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z zapisami SIWZ.
Zamawiający jednocześnie zastrzega, że okres proponowanej gwarancji nie może być dłuższy niż okres funkcjonowania firmy Wykonawcy na rynku pod niezmienioną nazwą.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
 
                              P = C + G
gdzie:
P – Łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto”
G – liczba punktów uzyskana w kryterium „okres gwarancji”
 
Niniejsze zamówienie  zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona, i którego oferta za realizację  zamówienia uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
 
IX. Informacje dodatkowe
 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
W sprawie procedury postepowania – Emir Asanowicz,  e-mail: zsksia1@wp.pl
W sprawie przedmiotu zamówienia –  Emir Asanowicz,  e-mail: zsksia1@wp.pl
 
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 2. Zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,
 3. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 4. Zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 5. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
 6. Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.
 
 
Załączniki:
 1. Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Sakowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2017-09-13 14:37:44
Wprowadził informację do BIP: Justyna Sakowska Data udostępnienia informacji: 2017-09-13 14:49:01
Osoba, która zmieniła informację: Kamila Gaińska-Wójcik Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 15:06:25
Artykuł był wyświetlony: 324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu