ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Giżycku

Szczegóły informacji

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Giżycku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.30.2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-10-19 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2017-10-10 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

WO.272.3.30.2017                                                                                      
Ogłoszenie
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Giżycku
 
Na podstawie art. 701  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Giżycku.
 1. Zamawiający:
  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58, fax. 87 428 55 06, e-mail: informatyk@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
   1. część I: dostawa nowego sprzętu komputerowego z aktualnej produkcji 2017 r., wymienionego w załączniku nr 1 (poz. 1-6) do budynku Starostwa Powiatowego w Giżycku, przy Al. 1 Maja 14, do pokoju nr 224 A na II piętrze (winda w budynku od poziomu 0 do I piętra);
   2. część II: dostawa urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolor A4 z aktualnej produkcji 2017 r. wymienionego w załączniku nr 1 (poz. 7) do budynku Starostwa Powiatowego w Giżycku, przy ul. Gen. J. Zajączka 2, do pokoju 109a na I piętrze;
   3. część III: dostawa nowych kserokopiarek z aktualnej produkcji 2017 r., wymienionych w załączniku nr 1 (poz. 8) do budynku Starostwa Powiatowego w Giżycku, przy ul. Gen. J. Zajączka 2, do pokoju nr 107 na I piętrze (jedna kserokopiarka) oraz do pokoju nr 303 na III piętrze (jedna kserokopiarka);
  2. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia w zakresie wszystkich części lub wybranych części: I, II lub III.
  3. oferta na kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne (część II zamówienia) powinna zawierać:
   1. cenę urządzenia gotowego do pracy wraz z zapasowym kompletem oryginalnych tonerów o standardowej wydajności (łącznie z kosztem przeglądów gwarancyjnych – o ile producent to przewiduje);
   2. koszt oryginalnych materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wydrukowania 72 000 stron łączących w sobie druk monochromatyczny i kolorowy.
  4. część III zamówienia obejmuje również usługę konserwacji w okresie gwarancyjnym. Wykonawca, w oferowanej cenie uwzględnia łączny koszt przeglądów urządzeń (dojazd, robocizna, materiały nie objęte gwarancją, a niezbędne dla jej zachowania). W formularzu ofertowym Wykonawca podaje koszt 1 konserwacji, liczbę konserwacji jednej kopiarki i łączny koszt konserwacji za okres gwarancyjny.
  5. zamawiany sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne i kserokopiarki z aktualnej produkcji 2017 r. muszą być nowe, nieużywane, bardzo dobrej jakości i funkcjonalności;
  6. wskazane parametry techniczne sprzętu komputerowego i kserokopiarek są parametrami minimalnymi i Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić. Jednakże Wykonawca oferując przedmiot zamówienia opcjonalnie może zaproponować sprzęt o wyższych parametrach technicznych od podanych w warunkach zamówienia.
 3. Termin wykonania:
  W zakresie części I, II i III: dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i kserokopiarki w ciągu 21 dni od podpisania umowy;
 4. Opis warunków udziału:
  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
  1. powinni spełniać następujące, wg załącznika nr 3, warunki:
   1. posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
   2. posiadać zdolność  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
   3. posiadać zdolność w zakresie sytuacji technicznej i zawodowej;
  2. wykonają zamówienie w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
  1. formularz ofertowy – załącznik nr 2 i załącznik nr 2a;
  2. oświadczenie – załącznik nr 3;
 6. Kryteria oceny ofert:
  1. Część I – najniższa cena
   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu (spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1). Na cenę urządzenia składa się cena sprzętu i cena dokonywanych przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca poda w ofercie cenę jednostkową jednego przeglądu oraz ich liczbę w ciągu całego okresu gwarancyjnego celem zachowania warunków gwarancyjnych (w tym liczbę przeglądów w ciągu roku). 
  2. Część II:
   Kc – cena urządzenia wielofunkcyjnego (łącznie z kosztem przeglądów gwarancyjnych – o ile producent to przewiduje) – 70 pkt;
   Ke – koszt eksploatacji – 30 pkt.
   Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach kryterium cena (Kc) oraz kryterium koszt eksploatacji (Ke).
   1. Kryterium cena (Kc): oferta z najniższą ceną otrzyma 70 punktów, liczonych wg poniższego wzoru:
    Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny = (Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert / Cena oferty badanej) x 70 pkt
   2. Kryterium koszt eksploatacji (Ke): oferta z najniższym kosztem eksploatacji otrzyma 30 punktów, liczonych wg poniższego wzoru:
    Punktacja badanej oferty wg kryterium koszt eksploatacji = (Najniższy koszt eksploatacji spośród złożonych ofert / Koszt eksploatacji oferty badanej) x 30 pkt

    Na koszt eksploatacji składa się koszt oryginalnych materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wydrukowania 72 000 stron łączących w sobie druk monochromatyczny i kolorowy.
    Przykład:
    Wydajność tonera czarnego – 4000 stron.
    Wydajność tonera kolorowego – 3000 stron.

    72000:4000 = 18 tonerów czarnych
    72000:3000 = 24 tonery kolorowe – mnożymy razy 3 kolory = 72

    Całkowity koszt będzie sumą 18 x cena tonera czarnego i 72 x cena tonera kolorowego.

    Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów przy zastosowaniu wzoru: Kc + Ke

    UWAGA:
    Dostawca materiałów eksploatacyjnych do drukarek wybierany jest przez Zamawiającego corocznie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
    Jako punkt odniesienia do kryterium - oszacowania kosztów eksploatacji - proszę przyjąć ceny brutto tonerów oryginalnych publikowane na stronie sklepu CentrumDruku (www.centrumdruku.com.pl) aktualnych na dzień 10 października 2017 roku.
    W przypadku podania innych cen, ceny ze złożonej oferty Wykonawcy zostaną przeliczone przez Zamawiającego wg wymaganego j.w. jednolitego cennika na 10.10.2017r. a następnie skorygowane, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony. W przypadku nie wyrażenia zgody na skorygowanie ceny wg wymagań niniejszego postępowania oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
  3. Część III – najniższa cena
   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu (spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1). Na cenę kserokopiarki składa się cena sprzętu i cena dokonywanych przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca poda w ofercie cenę jednostkową jednego przeglądu oraz ich liczbę w ciągu całego okresu gwarancyjnego celem zachowania warunków gwarancyjnych (w tym liczbę przeglądów w ciągu roku). 
 7. Termin i miejsce składania ofert:
  Do 19.10.2016 r. (czwartek) do godz. 1000:
  1. osobiście lub przez operatora pocztowego w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13;
  2. drogą elektroniczną na adres: informatyk@gizycko.starostwo.gov.pl (skany dokumentów). W przypadku wybrania oferty przesłanej drogą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, dostarczyć Zamawiającemu oryginały oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu.
 8. Termin i miejsce rozpatrywania ofert:
  19.10.2016 r. godz. 1015 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 208.
 9. Warunki finansowania:
  1. wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru sprzętu;
  3. faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:

   NABYWCA: Powiat Giżycki
   11-500 Giżycko
   Al. 1 Maja 14
   NIP: 845-18-62-251

   ODBIORCA/PŁATNIK:
   Starostwo Powiatowe w Giżycku
   11-500 Giżycko
   Al. 1 Maja 14
 10. Warunki rozpatrzenia oferty:
  1. Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
   1. złożenie oferty w terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu;
   2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
   3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę z zastrzeżeniem pkt. 7 ppkt.2;
  2. w przypadku wątpliwości co do złożonych dokumentów, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentów;
  3. oferty nie spełniające warunków zamówienia zostaną odrzucone.
 11. Dodatkowe informacje:
  1. złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego w zakresie podpisania umowy;
  2. Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach niniejszego ogłoszenia w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie spełniających warunków ogłoszenia lub zaproponowania ceny przekraczającej możliwości finansowe Zamawiającego.
 
 
Załączniki:
 1. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
 2. załącznik nr 2 – formularz ofertowy;
 3. załącznik nr 2a – formularz ofertowy – szczegóły techniczne oferowanego sprzętu;
 4. załącznik nr 3 – oświadczenie;
 5. załącznik nr 4 – projekt umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Bykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 15:27:26
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 15:30:14
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-20 14:31:22
Artykuł był wyświetlony: 344 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu