ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola

Szczegóły informacji

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola

Status: rozstrzygnięty

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: SB.2601.14.2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-10-16 09:00:00

Ogłoszono dnia: 2017-10-11 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

Giżycko, 11.10.2017 r.
SB.2601.14.2017
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dla którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4 zaprasza do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola”.
Wspólny Słownik Zamówień  CPV: 71.32.00.00 -7
 1. Szczegółowy zakres zamówienia  przedstawia opis przedmiotu  - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dokumenty do powyższego zamówienia dostępne są na stronie internetowej bip.spgizycko.warmia.mazury.pl  oraz w siedzibie zamawiającego.
  Wykonawca składający ofertę winien posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zadań będących przedmiotem zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego  w ramach przedmiotowego postępowania.
 2. Kompletną dokumentację należy wykonać  i zdać do  Zamawiającego,   w terminie do 30.04.2018 r.
 3. Wymaganym dokumentem jest oferta Wykonawcy, według załączonego wzoru.
  Oferta winna być podpisana przez osoby/osobę uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
  W przypadku występowania  pełnomocnictwa, należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię (jeżeli dotyczy).
 4. Ofertę (według załączonego wzoru)  należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 2  (sekretariat), w terminie  do  16 października 2017 r., do godz. 900, w zamkniętej kopercie, oznaczonej  nazwą i adresem Wykonawcy oraz  zaadresowanej: „Zarząd Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4” i opisanej: „Opracowanie  dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą  gminną 133002N do miejscowości Marcinowa Wola.  Nie otwierać do 16 października 2017 r. do godz. 902”.
  Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.
 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16 października 2017 roku, o godz. 902 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 3.
  Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty  terminu składania oferty.
 6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie  kryterium:
  cena = 100%  = 100 pkt.
  Ilość punktów zostanie policzona według następującego wzoru: Ocena punktowa oferty = (cena oferty najtańszej : cena oferty badanej) x 100 pkt
  Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
 7. Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, bądź też o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty i umieści tą informację na stronie bip.spgizycko.warmia.mazury.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. W piśmie skierowanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje  go o terminie i miejscu zawarcia umowy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  2. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
  3. żądania od Wykonawców szczegółowych informacji  i wyjaśnień na każdym etapie postępowania.
 9. Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Zamawiający  nie będzie stosował przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Szczegółowych informacji dotyczących wymagań Zamawiającego udziela Kierownik Sekcji budowy dróg i mostów –Teresa Wołodźko, nr faksu/tel. 087- 429 34 26 lub osobiście  - pokój nr 3.
                      
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Grzegorz Moszczyński
 
 
Załączniki:
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Wołodźko Data wprowadzenia do BIP 2017-10-11 14:50:40
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-11 14:53:24
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-30 15:40:25
Artykuł był wyświetlony: 187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu