ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn- Stara Rudówka w m. Stara Rudówka

Szczegóły informacji

Wykonanie chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn- Stara Rudówka w m. Stara Rudówka

Status: rozstrzygnięty

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: SB.2601.15.2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-10-17 09:00:00

Ogłoszono dnia: 2017-10-12 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

Giżycko, 12.10.2017 r.
SB.2601.15.2017
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dla którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Wykonanie chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn- Stara Rudówka w m. Stara Rudówka”.
 
 1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn- Stara Rudówka w m. Stara Rudówka, w lokalizacji od km 6+614,30 do km 6+ 764,65, po stronie prawej. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do ogłoszenia o zamówieniu. Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, przedstawione zostały w specyfikacjach technicznych – stanowiących załącznik do ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zadania zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do ogłoszenia o zamówieniu.
  Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej bip.spgizycko.warmia.mazury.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
 2. Warunki Zamawiającego
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  • posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zadań będących przedmiotem zamówienia,
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;
  • złożą formularz oferty według wzoru, stanowiącego załącznik do ogłoszenia o zamówieniu.
 3. Termin wykonania zamówienia
  Zamawiający wymaga, ażeby zamówienie zostało wykonane w terminie do 08.12.2017 r.
 4. Kryteria oceny ofert
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:   cena = 100% = 100,00 pkt
  Kryterium cena, będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto (wynagrodzenie ryczałtowe), podanej przez wykonawcę w formularzu oferty.
  Oferta z najniższą ceną otrzyma 100,00 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, liczone według wzoru:   Ocena punktowa oferty = (cena oferty najtańszej: cena oferty badanej) x 100 pkt
 5. Przygotowanie i składanie ofert.
  1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i ze złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
  2. Wykonawca winien sporządzić ofertę, według wzoru załączonego do ogłoszenia o zamówieniu. Oferta winna być napisana w języku polskim.
  3. Cenę w ofercie należy podać jako wynagrodzenie ryczałtowe (brutto). Wynagrodzenie winno być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty jest ceną ryczałtową i winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.  Podstawą do obliczenia ceny oferty jest przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne.
  4. Oferta winna być podpisana przez osoby/osobę uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku występowania pełnomocnictwa, należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię (jeżeli dotyczy).
  5. Formularz oferty należy wypełnić i umieścić w opakowaniu, zamknąć opakowanie i złożyć w jednym egzemplarzu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do terminu otwarcia ofert.
  6. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz winno być zaadresowane:
   Zarząd Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4
    oraz opisane: 
   „Oferta na wykonanie chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn- Stara Rudówka          w m. Stara Rudówka”.
   Nie otwierać przed dniem  ……………. r., do godz. ………….”.
   (wpisać aktualną datę i godz. otwarcia oferty)
 6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4, pokój nr 2 (sekretariat), w terminie do 17.10.2017 r. do godz. 900. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2017  r., o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju numer 3.
  3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania oferty.
 7. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  1. Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, bądź też o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty i umieści tą informację na stronie bip.spgizycko.warmia.mazury.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
  2. W piśmie skierowanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o terminie i miejscu zawarcia umowy.
  3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
  4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, obejmujący przedmiot zamówienia, kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) uprawnień budowalnych kierownika robót w specjalności drogowej oraz jego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności.
 8. Dodatkowe informacje
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
   2. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
   3. żądania od Wykonawców szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania.
  2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert niespełniających warunków ogłoszenia albo zaproponowania ceny przekraczającej możliwości finansowe Zamawiającego.
  3. Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Szczegółowych informacji dotyczących wymagań Zamawiającego udziela Kierownik Sekcji budowy dróg i mostów –Teresa Wołodźko, nr tel./faksu 87 4293426 lub osobiście  - pokój nr 3.
 
                                                                                  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
                                                                                                          w Giżycku
                                                                                                   Grzegorz Moszczyński
 
 
 
 
Załączniki:
1) Przedmiar robót, specyfikacje techniczne, projekt zagospodarowania terenu.
2) Formularz oferty.
3) Wzór umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Wołodźko Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 13:30:48
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 13:38:17
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 14:17:01
Artykuł był wyświetlony: 214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu