ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Konkurs ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Szczegóły informacji

Konkurs ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Status: rozstrzygnięty

Tryb: konkurs - nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiat Giżycki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2017-11-30 12:45:00

Ogłoszono dnia: 2017-10-30 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
 
 1. Organizator konkursu – Emitent
  Powiat Giżycki
  Starostwo Powiatowe
  aleja 1 Maja 14   11-500 Giżycko
  tel.: (87) 428-59-58
  e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl

   
 2. Określenie przedmiotu konkursu
  1. Przedmiot zamówienia
   Powiat Giżycki, zwany dalej Organizatorem lub Emitentem, podjął decyzję o emisji obligacji i określił warunki tej emisji w uchwale Nr XXXV.225.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
   Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Giżyckiego na kwotę 10.500.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę rozchodów Powiatu Giżyckiego w latach 2017-2019.
   Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:
   Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:


   Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
    
   • Seria A17 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
   • Seria B17 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
   • Seria C17 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
   • Seria D17 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
   • Seria E17 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
   • Seria F17 o wartości 700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
   • Seria G17 o wartości 700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
   • Seria H17 o wartości 700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
   • Seria A18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
   • Seria B18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
   • Seria C18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
   • Seria D18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
   • Seria E18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
   • Seria F18 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
   • Seria G18 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
   • Seria H18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
   • Seria I18 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
   • Seria J18 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
   • Seria A19 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
   • Seria B19 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
   • Seria C19 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
   • Seria D19 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
   • Seria E19 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
   • Seria F19 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
   • Seria G19 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
   • Seria H19 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
   • Seria I19 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
   • w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii A17, A18, A19,
   • w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii B17, B18, B19,
   • w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C17, C18, C19,
   • w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii D17, D18, D19,
   • w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii E17, E18, E19,
   • w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii F17, F18, F19,
   • w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii G17, G18, G19,
   • w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii H17, H18, H19,
   • w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii I18, J18, I19.
  2. Zadania Agenta Emisji
   Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:
   • Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
   • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
   • Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
   • Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
   • Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.
     
 3. Warunki udziału w konkursie
  W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:
  • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
  • Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
  • Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
  • Są bankiem lub domem maklerskim,
  • Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
  • Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
    
 4. Warunki prowadzenia konkursu
  Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu: Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:
  • Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
  • Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
  • W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
  • Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
  • Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaże informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  • W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
  • Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje:
   Wojciech Pawełczyk tel. +48 22 127 35 41, e-mail: wojciech.pawelczyk@aesco.com.pl
  • Ze strony Emitenta: Elżbieta Makar - Skarbnik Powiatu Giżyckiego,
   Dane kontaktowe: tel. +48 87 428 59 58 w. 56, e-mail: skarbnik@powiatgizycki.pl
    
 5. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu
  1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert
   Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków: Oferta powinna składać się z: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku (pokój nr 13), Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, nie później niż do dnia 20 listopada 30 listopada 2017 r. do godziny 12:45.
   Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.
   • Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXXV.225.2017 Rady Powiatu Giżyckiego z dnia 26 października 2017 r.;
   • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
   • Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
   • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
   • Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Giżyckiego. Nie otwierać przed dniem 20 listopada 30 listopada 2017 r. godz.13:00.
   • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;
   • Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
   • Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
   • Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
   • Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu
   W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:
   • Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, w dniu 30 listopada 2017 r. o godzinie 13:00 w sposób jawny.
   • Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
   • Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
   • Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
  3. Wybór najkorzystniejszej oferty
   • Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
   • Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
   • W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.
     
 6. Zawarcie umowy
  Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:
  • Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
  • Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
  • Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
    
 7. Załączniki
  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie Oferenta
  3. Pakiet Informacyjny (komplet materiałów znajduje się tutaj: http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/10032/Obligacje/ )
   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2017-10-30 10:32:43
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-30 11:06:26
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Sakowska Data ostatniej zmiany: 2017-12-01 09:45:45
Artykuł był wyświetlony: 353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu