ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Giżycku

Szczegóły informacji

Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Giżycku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.7.2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-02-14 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-01-31 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

Giżycko, 31 stycznia 2018 r.
WO. 272.3.7.2018
 
Zapytanie ofertowe wstępne
z dnia 31 stycznia 2018 r.
świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Giżycku
 
Na podstawie art. 66  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017r. poz.459 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2017, poz.1579 ze zm.) składam wstępną ofertę na wykonywanie usługi Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Giżycku w następującym zakresie:
 1. Zamawiający: Powiat Giżycki- Starostwo Powiatowe w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58,wew. 31, 27, fax. 87 428 55 06, e-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl, sekretarz@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia – przygotowanie jednostki do wdrożenia z dniem 25 maja 2018 r. nowych przepisów w zakresu ochrony danych osobowych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanych dalej -RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, zwanej dalej UDO- (w chwili obecnej w trakcie procedowania) i wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Giżycku. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przy współpracy z pracownikami Starostwa przygotuje jednostkę do wykonywania zadań na podstawie nowych przepisów RODO i UDO i będzie wykonywał zadania IOD, poprzez w szczególności:
  1. dokonanie przeglądu obecnego zasobu danych osobowych w celu opracowania nowych dokumentów i określenia środków technicznych spełniających wymagania RODO i IOD;
  2. przeszkolenie pracowników w zakresie nowych przepisów(max 54 osoby);
  3. przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych przed rozpoczęciem ich przetwarzania/ analiza ryzyka - art. 35 RODO);
  4. monitorowanie przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych w jednostce oraz pełnienie funkcji doradczych w tym zakresie;
  5. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 RODO);
  6. zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego oraz zawiadamianie o tym osób, których dane te dotyczą (art. 33 i 34 RODO);
  7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, dla właścicieli danych osobowych oraz współdziałanie z organem nadzorczym;

   Zamawiający w toku wykonywania przez Wykonawcę zadań IOD będzie przygotowywał wszelkie dokumenty w zakresie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, aktualizować będzie rejestr tych upoważnień, rejestr czynności i innych dokumentów pod nadzorem IOD. Dokumenty będą przetwarzane i gromadzone w Starostwie. Szczegółowy zakres wykonywanych zadań strony uzgodnią w toku dalszych negocjacji. Składając ofertę Wykonawca może zaproponować zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia.
    
 3. Termin wykonania:   
  1. od podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku z możliwością dalszej współpracy;
  2. ewentualnie- terminy mogą być zmienione w toku negocjacji, jednakże nie powinny znacząco odbiegać od w/w.
 4. Opis warunków udziału:
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełnią warunki w zakresie posiadania:
   1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- złożą w tym zakresie oświadczenie na Formularzu Ofertowym,
   2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej- złożą w tym zakresie oświadczenie na Formularzu Ofertowym,
   3. zdolności technicznej lub zawodowej- złożą w tym zakresie oświadczenie, iż posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia i wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat świadczyli usługę w zakresie pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w co najmniej w 2 jednostkach samorządu terytorialnego przez okres co najmniej pół roku lub w 1 jednostce samorządu terytorialnego przez okres co najmniej 1 roku. Zdolność zawodowa (doświadczenie) dotyczy Wykonawcy(podwykonawcy, osób/osoby), która bezpośrednio będzie wykonywała przedmiot zamówienia.
  2. złożą formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.
 5. Kryteria oceny ofert:
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium doświadczenia, przy czym Zamawiający ustala dla:
  1. kryterium cena - 85 pkt (liczone w następujący sposób: cena minimalna/cena badana x 80 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia łącznie z ewentualnym dojazdem do siedziby jednostki.
  2. kryterium doświadczenie 15 pkt, w tym kryterium Zamawiający przyzna max;
   1. 5 pkt, o ile Wykonawca posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat w świadczeniu usługi w zakresie pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w co najmniej 2 jednostkach samorządu terytorialnego przez okres co najmniej pół roku lub 1 jednostce samorządu terytorialnego przez okres co najmniej 1 roku,
   2. 10 pkt o ile Wykonawca posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat w świadczeniu usługi w zakresie pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w co najmniej 4 jednostkach samorządu terytorialnego przez okres co najmniej pół roku lub w 1 jednostce samorządu terytorialnego przez okres co najmniej 2 lat,
   3. 15 pkt o ile Wykonawca posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat w świadczeniu usługi w zakresie pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w co najmniej 6 jednostkach samorządu terytorialnego przez okres co najmniej pół roku lub w 1 jednostce samorządu terytorialnego przez okres co najmniej 5 lat.
   4. Ocenie poddane zostanie doświadczenie Wykonawcy(podwykonawcy, osób/ osoby), które bezpośrednio będą wykonywać przedmiot zamówienia.
 6. Termin i miejsce składania ofert :
  Do 14 lutego 2018 roku. (środa) do godz. 1200  
  • osobiście, korespondencyjnie do Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13 lub
  • przesłanie faxem 087 428 55 05, lub
  • pocztą elektroniczną na adres archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 7. Termin i miejsce otwarcia ofert:
  14 lutego 2018 r. godz. 12.10 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 208.
 8. Warunki finansowania:
  1. za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług chyba, że Wykonawca nie jest podatnikiem VAT;
  2. zapłata za wykonanie zgodnie z postawionymi warunkami zamówienia następować będzie miesięcznie - w miesiącu następującym po miesiącu świadczenia usługi przelewem w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury;
  3. faktura wystawiona będzie na:
   1. Nabywca: Powiat Giżycki Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, NIP 845-18-62-251,
   2. Płatnik: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
  4. faktura płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
 9. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu podpisanej przez upoważnioną osobę; Wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej przed podpisaniem umowy złoży ofertę w oryginale lub złoży podpis na wydruku oferty przesłanej elektronicznie;
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania poprzez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu ofertowym;
  3. spełnienie warunków pozwalających wykonać zamówienie tj w zakresie posiadania:
   1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
   2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
   3. zdolności technicznej lub zawodowej opisanej, jako minimum wymagań w pkt 4.1.c
  4. złożenie oświadczenia w zakresie spełniania warunku zdolności zawodowej, opisanej w pkt 4.1.c, poprzez wskazanie wykonania/wykonywania usług ABI wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane(jednostki samorządowe), oraz załączeniem dowodów określających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   Złożone w tym zakresie dowody posłużą również do oceny Wykonawcy w kryterium doświadczenie (max do 15 pkt).
    
 10. Opis przygotowania oferty: Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego w terminie i formie wskazanym w pkt 6.  
 11. Dodatkowe informacje:
  1. niniejsze zapytanie ofertowe jest zapytaniem wstępnym dającym możliwość Zamawiającemu podjęcie dalszych czynności, o ile zostaną spełnione przez Wykonawców postawione warunki i zostaną przedstawione oferty satysfakcjonujące Zamawiającego.
  2. Zamawiający odrzuci oferty niespełniające warunków ogłoszenia.
  3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  4. w toku analizy ofert Zamawiający może wnioskować do Wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień, przedłożenie dodatkowych oświadczeń lub dokumentów;
  5. w przypadku ustalenia najkorzystniejszej oferty/ofert Zamawiający podejmie dalsze negocjacje z Wykonawcą w zakresie ustalenia szczegółów zamówienia i związanych z podpisaniem umowy;
  6. złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego w zakresie podpisania umowy;
  7. Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach niniejszego ogłoszenia w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie spełniających warunków ogłoszenia lub zaproponowania ceny przekraczającej możliwości finansowe Zamawiającego.
 12. Uwagi:
  Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest sekretarz- Ewa Gudel, tel. 87 428 59 58 wew. 31, e-mail: sekretarz@gizycko.starostwo.gov.pl.
 13. Załączniki:
  1. załącznik do oferty – formularz ofertowy;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 12:22:07
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 12:28:58
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 09:17:41
Artykuł był wyświetlony: 1248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu