ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Weryfikacja warunków technicznych oraz bieżąca kontrola i weryfikacja wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Giżyckiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”

Szczegóły informacji

Weryfikacja warunków technicznych oraz bieżąca kontrola i weryfikacja wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Giżyckiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Zarząd Powiatu Giżyckiego

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 525956-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-03-15 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-03-02 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

Ogłoszenie nr 525956-N-2018 z dnia 2018-03-02 r.
 
Zarząd Powiatu w Giżycku: Weryfikacja warunków technicznych oraz bieżąca kontrola i weryfikacja wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Giżyckiego, w ramach
projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Giżycku, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. 1 Maja 14 , 11500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 4285958 w. 27,
e-mail naczelnik@gizycko.starostwo.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: forma pisemna
Adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. nr 13
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Weryfikacja warunków technicznych oraz bieżąca kontrola i weryfikacja wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Giżyckiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”
Numer referencyjny: WG.272.4.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Weryfikacja warunków technicznych oraz bieżąca kontrola i weryfikacja wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Giżyckiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Przedmiotem zamówienia w ujęciu ogólnym jest usługa polegająca na weryfikacji warunków technicznych dla zamówienia na Cyfryzację danych PZGiK oraz bieżącej kontroli i monitoringu realizacji prac związanych z: modernizacją ewidencji gruntów i budynków, utworzeniem baz danych EGiB lub poprawą ich jakości i aktualności, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 t.j.), utworzeniem bazy BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 113 z późn, zm.), utworzeniem/modernizacją zbiorów danych przestrzennych i opisowych osnowy poziomej szczegółowej (BDSOG), zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) cyfryzacją dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB oraz operatów technicznych z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzacji powykonawczych, klasyfikacji gruntów oraz uzupełnieniem/aktualizacją baz systemu PZGiK służącego do pozyskiwania, ewidencjonowania, przekazywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu Powiatu Giżyckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
II.5) Główny kod CPV: 72316000-3
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data zakończenia: 2019-10-31
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W przypadku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie - Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W przypadku sytuacji ekonomicznej lub finansowej w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie - Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej i technicznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował należycie niżej wymienione usługi, przy czym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zrealizowali łącznie wszystkie poniżej wymienione usługi tj.: a) co najmniej jedno zamówienie na wykonanie: kontroli wykonania (weryfikacji) przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB lub operatów technicznych lub przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB lub operatów technicznych, przy czym wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 30 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy i 00/100), b) co najmniej jedno zamówienie na wykonanie: kontroli (weryfikacji) wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przy czym wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 100 000 zł brutto (słownie złotych sto tysięcy i 00/100), c) co najmniej jednego zamówienia na kontrolę wykonania opracowania BDOT 500 lub GESUT, lub wykonania opracowania BDOT 500 lub GESUT, przy czym wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 50 000 zł brutto (słownie złotych pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) Uwaga: Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zamówień. W przypadku wykazania wymienionych wyżej usług w jednym lub kilku zamówieniach wykonawca musi określić w wykazie wykonanych usług wartość brutto wymienionych wyżej usług (osobno wartość każdej usługi).
2) dysponuje bądź będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, co najmniej osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) 3 osobami do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru, zatrudnionymi na podstawie Umowy o pracę w pełnym wymiarze (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późń. zm.), posiadającymi doświadczenie w kontroli jakości prac geodezyjnych, nadzoru z których: • 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. Nr 1629 ze zm.) oraz brała udział w charakterze osoby pełniącej funkcję Inspektora (lub tożsamą) kontroli i nadzoru, w co najmniej jednym zamówieniu polegającym na wykonaniu kontroli jakości prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i brała udział w charakterze osoby pełniącej funkcję Inspektora (lub tożsamą) kontroli i nadzoru, w co najmniej jednym zamówieniu polegającym na wykonaniu kontroli opracowania mapy zasadniczej w postaci cyfrowej lub opracowaniu mapy zasadniczej w postaci cyfrowej, • 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz brała udział w charakterze osoby pełniącej funkcję Inspektora (lub tożsamą) kontroli i nadzoru, w co najmniej jednym zamówieniu polegającym na wykonaniu kontroli jakości prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub jednym zamówieniu polegającym na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, którego jednym z etapów była wewnętrzna kontrola jakości, • 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz brała udział w charakterze osoby pełniącej funkcję Inspektora (lub tożsamą) kontroli i nadzoru, w co najmniej jednym zamówieniu polegającym na wykonaniu kontroli jakości opracowania mapy zasadniczej w postaci cyfrowej lub jednym zamówieniu polegającym na wykonaniu opracowania mapy zasadniczej w postaci cyfrowej, którego jednym z etapów była wewnętrzna kontrola jakości, b) 1 osobą - Kierownikiem Prac, która spełnia łącznie następujące wymagania: • posiada wykształcenie wyższe, • pełniła funkcję Kierownika Prac, w co najmniej jednym zamówieniu polegającym na wykonaniu kontroli jakości prac łącznie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków i opracowania mapy zasadniczej w postaci cyfrowej i wykonania przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB lub operatów technicznych lub brała udział w odrębnych zamówieniach polegających na wykonaniu kontroli jakości prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków, kontroli opracowania mapy zasadniczej w postaci cyfrowej, kontroli wykonania przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB lub operatów technicznych oraz kontroli wykonania zasilenia portalu mapowego danymi przestrzennymi pzgik; c) 1 osobą – specjalistą ds. ewidencji gruntów i budynków, posiadającą: • uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. Nr 1629); • doświadczenie w kontroli jakości prac co najmniej jednego zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków lub w realizacji co najmniej jednego zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków, d) 1 osobą – specjalistą ds. BDOT500/GESUT, posiadającą: • uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. Nr 1629); • doświadczenie w kontroli jakości prac co najmniej jednego zamówienia na opracowanie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej lub w realizacji co najmniej jednego zamówienia na opracowanie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej, e) 1 osobą – specjalistą do spraw gleboznawczej klasyfikacji gruntów, posiadającą: • doświadczenie w zakresie kontroli (weryfikacji) czynności klasyfikatora wynikające z weryfikacji co najmniej 1 projektu ustalenia klasyfikacji gruntów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do ofert oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 9 do SIWZ).
3) Wykonawca dysponuje narzędziem portalowym umożliwiającym bieżący monitoring postępu prowadzonych prac geodezyjnych oraz weryfikację ich wyników. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 4 ppkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 4 ppkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione odpowiednio w terminach: nie wcześniej niż określonych w pkt 4 ppkt 4 lit a) - 3 m-ce , w pkt 4 ppkt 4 lit. b) - 6 m-cy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.(rozdz.VI.7.1 a-c) – Załącznik nr 3 do SIWZ b) oświadczenie o dysponowaniu narzędziem portalowym umożliwiającym bieżący monitoring postępu prowadzonych prac geodezyjnych oraz weryfikację ich wyników, złożone w Załączniku Nr 3 do SIWZ c) Wykaz osób spełniających wymagania określone w rozdz. VI 7.2.a-e – Załącznik nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy Wykonawca może przedłożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej spowoduje, że oferty zostaną odrzucone. Na ofertę składają się: 1) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 2) Aktualne oświadczenie na dzień składania ofert stanowiący załącznik nr 5 i 6 do niniejszego SIWZ 3) Pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty – w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez inną osobę lub osoby niż wynikające z dokumentów rejestrowych, 4) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ. 5) Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 6) Załącznik nr 3 – Wykaz usług 7) Załącznik nr 4 – Wykaz osób W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazał Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający dla zachowania terminu 3 dni dopuszcza przesłanie oświadczenia najpierw w formie elektronicznej, a później niezwłoczne dostarczenie Zamawiającemu w formie pisemnej w oryginale. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w podpunkcie 8, może przyjąć formę dowolnego dokumentu lub dokumentów. Zobowiązanie powinno być skonkretyzowane, jednoznaczne oraz wskazywać na fakt rzeczywistego dysponowania przez Wykonawcę udostępnionymi przez podmiot trzeci zasobami. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące zł).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku, nr rachunku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu WG.272.4.1.2018 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający udzieli Kontrolującemu zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w wysokości odpowiadającej 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Zwiększenie zakresu kontroli 35,00
Okres świadczenia rękojmi 5,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-15, godzina: 12:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2018r. o godz. 12.30 we Starostwie Powiatowym w Giżycku, ul. Generała J. Zajączka 2, pokój 109A.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).
3. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: - zatrudnienia przy realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę niepełnosprawną zgodnie z definicją osoby niepełnosprawnej określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ;
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2018-03-02 13:57:38
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-02 14:17:54
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-17 11:38:10
Artykuł był wyświetlony: 442 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu