ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego” - naniesione zmianyDrukuj informację Zamówienie publiczne: Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego” - naniesione zmiany

Szczegóły informacji

Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego” - naniesione zmiany

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Zarząd Powiatu Giżyckiego

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 570507-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-07-20 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-06-12 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

Ogłoszenie nr 570507-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.
Zarząd Powiatu w Giżycku: Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: ThinkIT Consulting Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 32 02-953 Warszawa
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Giżycku, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. 1 Maja  14 , 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 4285958 w. 27, e-mail naczelnik@gizycko.starostwo.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2018r. do godziny 12.00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój nr 13.
Adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój nr 13.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”
Numer referencyjny: WG.272.4.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje:
1) dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków EGiB poprzez aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków dla wybranych jednostek ewidencyjnych, do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 t.j.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB”, na podstawie materiałów z zasobu geodezyjnego, danych posiadanych przez inne urzędy i jednostki które stanowią treść ewidencji gruntów i budynków oraz włączenie tej bazy do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem geodezyjnym i kartograficznym”, poprawę jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków wyszczególnionych w projektach modernizacji, harmonizację bazy EGiB z bazą BDOT500 oraz będącą już w zasobie bazą GESUT, a w tym:
  a) wykonanie pomiarów oraz obliczeń związanych z modernizacją EGiB w tym opracowanie operatów technicznych z wykonanych prac geodezyjnych oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) dla obrębów objętych modernizacją wraz z przekazaniem plików w formacie GML oraz innym uzgodnionym z Zamawiającym;
  b) udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo- kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obrębów modernizowanych, udział w czynnościach rozstrzygania uwag po wyłożeniu, oraz przekazanie plików w formacie GML oraz innym uzgodnionym z Zamawiającym, uwzględniających zmiany wynikające z rozstrzygnięcia uwag po wyłożeniu;
  c) zasilenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK Zamawiającego danymi EGiB;
  d) przygotowanie stosownych zawiadomień do Sądu Rejonowego w Giżycku, w celu aktualizacji wpisów w dziale I KW dla działek, których dane (zmieniające zapisy w dziale I księgi wieczystej) uległy zmianie;
2) utworzenie bazy BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 113 z późn, zm.) a w tym:
  a) przekazanie Zamawiającemu operatu technicznego zawierającego rezultaty wykonanych prac geodezyjnych związanych z utworzeniem bazy BDOT500 wraz z przekazaniem plików w formacie GML oraz innym uzgodnionym z Zamawiającym;
   b) zasilenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK, funkcjonującego u Zamawiającego danymi BDOT500, harmonizacja z bazami funkcjonującymi w PODGiK;
   c) przeszkolenie 4 osób – pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, w prowadzeniu bazy BDOT500;
   d) cyfryzacja operatów technicznych z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzacji powykonawczych, klasyfikacji gruntów oraz uzupełnienie/aktualizacja baz systemu PZGiK służącego do pozyskiwania, ewidencjonowania, przekazywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu Powiatu Giżyckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183);
  e) przeszkolenie 2 osób – pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, w prowadzeniu systemu Ośrodek.
3) modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej z inwentaryzacją punktów osnowy poziomej podstawowej i szczegółowej, utworzenie bazy BDSOG, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352), a w tym: a) przekazanie Zamawiającemu operatu technicznego zawierającego rezultaty wykonanych prac związanych z utworzeniem/modernizacją bazy BDSOG wraz z przekazaniem plików w formacie GML oraz innym uzgodnionym z Zamawiającym; b) zasilenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK, funkcjonującego u Zamawiającego danymi BDSOG; c) przeszkolenie 3 osób – pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, w prowadzeniu bazy BDSOG.
4) cyfryzację dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB oraz utworzenie repozytorium;

II.5) Główny kod CPV: 72312100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72314000-9
80511000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16), ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego – następujące oświadczenia i dokumenty:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp);
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp);
4) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r poz. 716 ze zm.) zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 (art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp);
5) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);
7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp).
Cd warunków udziału w postępowaniu w pkt. VII.2) Inne dodatkowe informacje.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada dostęp do środków finansowych w kwocie określonej przez Zamawiającego.
Informacje dodatkowe Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniony Wykonawca, który: 1) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zdolności dostępu do środków finansowych (art.22 ust.1b pkt 2 PZP) w kwocie określonej przez Zamawiającego wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem oraz dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości oraz zasobami technicznymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniony Wykonawca, który: 2) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej - wiedzy i doświadczenia wykaże (art.22 ust.1b pkt 3 PZP), że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: a) co najmniej dwie (2) usługi (2 zamówienia) polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków, z których każda została przeprowadzona w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne i obejmowała nie mniej niż 2000 działek i budynków łącznie; b) co najmniej dwie (2) usługi (2 zamówienia) polegające na założeniu/aktualizacji BDOT500 lub GESUT, dla obszaru o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 500 hektarów, w każdym zamówieniu; c) co najmniej jedną (1) usługę (1 zamówienie) polegającą na założeniu/modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej dla co najmniej 100 punktów osnowy; d) co najmniej dwie (2) usługi (2 zamówienia) polegające na przetworzeniu zasobów PZGiK szczebla powiatowego z formy papierowej do formy cyfrowej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. 3) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości oraz zasobami technicznymi (art.22 ust.1b pkt 3 PZP) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia: a) co najmniej jedną (1) osobą odpowiedzialną za kierowanie pracami geodezyjnymi – Kierownik prac (robót) geodezyjnych EGiB – posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub uprawnienia równoważne; b) co najmniej jedną (1) osobą odpowiedzialną za kierowanie pracami geodezyjnymi – Kierownik prac (robót) geodezyjnych BDSOG – posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub uprawnienia równoważne; c) co najmniej pięcioma (5) osobami, specjalistami ds. BDOT500/BDSOG, posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub uprawnienia równoważne, w tym jedną (1) osobą do kierowania pracami geodezyjnymi – kierownik prac BDOT500; d) co najmniej trzema (3) osobami, specjalistami ds. ewidencji gruntów i budynków, posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub uprawnienia równoważne; e) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą wykształcenie w kierunku klasyfikacji gruntów, która wykonała co najmniej 3 prace związane z klasyfikacją gruntów, które zostały złożone i przyjęte do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; f) co najmniej jedną (1) osobą odpowiedzialną za kierowanie pracami, która pełniła funkcje kierownika prac przy realizacji co najmniej dwóch usług obejmujących cyfrową archiwizację zasobów, o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych); g) co najmniej dwiema (2) osobami, która posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług obejmujących cyfrową archiwizację zasobów. Zamawiający dopuszcza występowania tej samej osoby nie więcej niż dwa (2) razy, w ramach złożonej oferty. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej dwoma (2) skanerami przelotowymi o formacie min. A3, o wydajności nie mniejszej niż 100 str./min (dla formatu min. A4), wyposażonymi w mechanizmy zabezpieczające skanowane dokumenty przed ich uszkodzeniem.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w 1 lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 j.t.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku, nr rachunku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050, z adnotacją „wadium w ramach postępowania nr WG.272.4.3.2018”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  TAK
Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w wysokości odpowiadającej 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Deklaracja zwiększenia zakresu prac o 10% 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania przepisami art. 144 ust. 1 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu skutecznego po zawarciu przez Strony umowy. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na realizację zawartej umowy; 2) zmiany zasad realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy; 3) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy; 4) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne; 5) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. Zamawiający dopuszcza również możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na przedłużenie terminu zakończenia realizacji Projektu. Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.03.01.00-28-0033/17. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę do dokonania zmian postanowień umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia zmian. Zmiana postanowień zawartej umowy lub wprowadzenie do niej dodatkowych postanowień może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy zostały również opisane we „wzorze umowy” stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 2018-07-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
 
VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Cd warunków udziału w postępowaniu - pkt. III 1.1.)
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego – następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z dowodami określającymi, czy usługi wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.7.2 SIWZ, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ,
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ,
3) oświadczenie w zakresie dysponowania co najmniej dwoma (2) skanerami przelotowymi o formacie min. A3, o wydajności nie mniejszej niż 100 str./min (dla formatu min. A4), wyposażonymi w mechanizmy zabezpieczające skanowane dokumenty przed ich uszkodzeniem zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ,
4) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert potwierdzającej spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdział 4 pkt. 4.7.1) SIWZ.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-06-12
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Stemplewska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 15:00:42
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 18:42:37
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-21 10:54:49
Artykuł był wyświetlony: 1191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu