ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego

Szczegóły informacji

Holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego

Status: rozstrzygnięty

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WK.272.1.2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-08-17 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-08-03 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

Giżycko, 3.08.2018 r.
WK.272.1.2018
 
Ogłoszenie
zamówienia nie przekraczającego równowartość 30 000 Euro
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego
 
Na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie przetargu na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego
 
 1. Zamawiający:
  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 087 428 59 58 wew. 50, fax. 087 428 55 06,
  e-mail: komunikacja@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu polegająca na holowaniu z dróg położonych na terenie Powiatu Giżyckiego i parkowaniu pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdów z drogi całodobowo przez 7 dni w tygodniu i ewentualnego parkowania wydaną przez uprawniony organ w trybie art. 130a cyt. ustawy, dotyczący następujących pojazdów:
  1. rowerów lub motorowerów
  2. motocykli
  3. pojazdów o dmc do 3,5 t
  4. pojazdów o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t
  5. pojazdów o dmc powyżej 7,5 t do 16 t
  6. pojazdów o dmc powyżej 16 t
  7. pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
 3. Termin wykonania:
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 12.09.2018 r. do 12.09.2021 r.
 4. Opis warunków udziału:
  1.  Posiadanie przez wykonawcę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym i przedłożenie kserokopii  niniejszego dokumentu do składanej oferty;
  2. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - wykonawca prowadził lub prowadzi działalność w zakresie holowania i parkowania pojazdów w okresie co najmniej 6 miesięcy i przedłoży dokument, że niniejsze usługi były wykonywane w sposób należyty. Dokument powinien pochodzić od podmiotów, z którymi współpracował albo współpracuje albo na rzecz których wykonywał lub wykonuje usługę holowania lub parkowania pojazdów;
  3. Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma pojazdami specjalnymi typu laweta do przewozu pojazdów do 3,5 tony, jednym pojazdem do holowania pojazdów do 7,5 tony i jednym pojazdem do holowania pojazdów powyżej 16 ton odpowiednio przystosowanym i wyposażonym w wyciągarkę i złoży ksero dowodów rejestracyjnych potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem (jeżeli z dowodów rejestracyjnych nie wynika własność- prawo do dysponowania w/w pojazdami) - posiada lub dysponuje parkingiem ogrodzonym, oświetlonym, strzeżonym z całodobowym dozorem, z wydzielonym miejscem do przetrzymywania pojazdów z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych z wydzielonym miejscem oświetlonym i zabezpieczonym przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych i złoży stosowne oświadczenie o posiadaniu lub dysponowaniu w/w parkingiem, (Załącznik nr 1d) - do wyżej wymienionych warunków wykonawca przedłoży na płytce CD zdjęcia posiadanych pojazdów do holowania i zdjęcia parkingu.
  4. Posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej usługi holowania i prowadzenia parkingu na kwotę nie niższą niż 100 000zł w stosunku rocznym i złoży dokument (polisę) potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia- o ile jest ubezpieczony. Albo złoży oświadczenie do oferty, że w przypadku wygrania przetargu zobowiąże się ubezpieczyć działalność na warunkach jak wyżej, a przed podpisaniem umowy na wykonywanie usługi holowania i parkowania okaże oryginał umowy ubezpieczenia. Ponadto wykonawca złoży oświadczenie (w formularzu ofertowym - załącznik nr 2), że zobowiązuje się na każdy kolejny rok trwania umowy, aż do jej rozwiązania, przedkładać dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na warunkach wyżej opisanych.
 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
  1. wypełniony kosztorys ofertowy  załącznik nr 1
  2. wypełniony formularz ofertowy  załącznik nr 2
  3. oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania załącznik nr 3,
  4. oświadczenie o dysponowaniu pojazdami, załącznik nr 4
  5. oświadczenie o dysponowaniu parkingiem, załącznik nr 5,
  6. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, załącznik nr 6,
  7. podpisany projekt umowy,  załącznik nr 7
  8. płytka CD ze zdjęciami posiadanych pojazdów do holowania i parkingu.
  9. kopia dokumentu potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej a w przypadku  nie posiadania ubezpieczenia na dzień otwarcia ofert - złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do ubezpieczenia na warunkach określonych w SIWZ oraz   w przypadku wygrania przetargu  okazania dokumentu ubezpieczenia  przed podpisaniem umowy kopia aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności w zakresie  holowania  i parkowania  pojazdów w okresie co najmniej 6 miesięcy  i przedłożenie  dokumentu(ów), że  niniejsze usługi  były wykonywane w sposób należyty.
  11. ksero dowodów rejestracyjnych potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem (jeżeli z dowodów rejestracyjnych nie wynika własność - prawo do dysponowania  w/w pojazdami)                                                  
 6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena zgodnie z kosztorysem ofertowym – załącznik nr 1 i formularzem ofertowym – załącznik nr 2.
 7. Termin i miejsce składania ofert:
  Do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13 lub przesłanie pocztą na wskazany adres.
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert:
  17 sierpnia 2018 r. godz. 1015 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 4.
 9. Warunki finansowania:
  1. za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata wynagrodzenia następować będzie  w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni, wystawioną na Starostwo Powiatowe w Giżycku od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
 10. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie;
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
  3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę;
  4. w przypadku wątpliwości ze złożonymi dokumentami Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentu.
 11. Opis przygotowania oferty:
  Formularz ofertowy i oświadczenie powinny być podpisane przez upoważnione osoby. Kserokopie przedkładanych dokumentów potwierdza za zgodność osoba uprawniona do składania oświadczeń woli. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie należy dostarczyć na wskazany adres Starostwa Powiatowego w Giżycku i opisać: „Przetarg na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego”. Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 7. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania do adresata.
 12. Uwagi:
  Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: Naczelnik Wydziału Komunikacji– Karol Obolewicz, tel. 087 428 59 58 wew. 50, e-mail: komunikacja@gizycko.starostwo.gov.pl
 
Załączniki:
 1. kosztorys ofertowy  załącznik nr 1
 2. formularz ofertowy  załącznik nr 2
 3. oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania załącznik nr 3,
 4. oświadczenie o dysponowaniu pojazdami, załącznik nr 4
 5. oświadczenie o dysponowaniu parkingiem, załącznik nr 5,
 6. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, załącznik nr 6,
 7. projekt umowy,  załącznik nr 7

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karol Obolewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-08-03 12:00:57
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-03 12:03:23
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Maciejczuk Data ostatniej zmiany: 2018-08-17 13:07:26
Artykuł był wyświetlony: 181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu