ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Giżycku - UWAGA! Zmiana w treści ogłoszenia oraz załącznika nr 4 - projekt umowy!

Szczegóły informacji

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Giżycku - UWAGA! Zmiana w treści ogłoszenia oraz załącznika nr 4 - projekt umowy!

Status: rozstrzygnięty

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.32.2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-11-21 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-11-21 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-11-08 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

UWAGA! Zmiana w treści ogłoszenia oraz załącznika nr 4 - projekt umowy!
 
 
Ogłoszenie
z dnia 08.11.2018 r.
w sprawie świadczenia usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Giżycku
o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości 30.000,00 euro
 
Na podstawie art. 701 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wszczyna się w formie przetargu postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu do świadczenia usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Giżycku.
 1. Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58, fax. 87 428 55 06, e-mail:
  sekretarz@gizycko.starostwo.gov.pl
  archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 64110000-0 – usługi pocztowe.
  1. Przedmiotem zamówienia są powszechne usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listowych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  2. Przez Wykonawcę – Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej;
  3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
   1. listy zwykłe krajowe;
   2. listy zwykłe priorytetowe krajowe;
   3. listy zwykłe priorytetowe zagraniczne;
   4. listy polecone krajowe;
   5. listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe;
   6. listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) priorytetowe zagraniczne;
   7. paczki ekonomiczne krajowe, paczki +, paczki ekonomiczne pocztex;
   8. zwroty listów poleconych i zagranicznych.
  4. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju oraz za granicę, zgodnie z porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich przyjęcia od Zamawiającego. Wykonawca potwierdza odpowiednim odciskiem stempla na przesyłce/blankiecie „potwierdzenie odbioru” datę nadania przesyłki przez Zamawiającego;
  5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego oraz wymaga aby punkty pocztowe do odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się w miejscach umożliwiających nieutrudniony odbiór niedoręczonych przesyłek;
  6. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki przyjęte do przemieszczania i doręczania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. 2017 r. poz. 1481 ze zm.), zwanej w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia Prawem Pocztowym oraz ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
  7. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi, Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania na wskazany przez Wykonawcę przy podpisywaniu umowy adres elektroniczny. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji;
  8. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot niniejszego zamówienia z należytą starannością, poprzez zapewnienie właściwych warunków technicznych i organizacyjnych koniecznych do prawidłowego świadczenia usługi pocztowej z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych;
  9. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 87 i 88 Prawa Pocztowego oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 421 ze zm.);
  10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił wzory oznakowania przesyłek rejestrowanych i/lub priorytetowych – ekspresowych, które będą stosowane przy oznakowywaniu przesyłek listowych i paczek (dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu wzoru pieczęci zastępującego w/w oznaczenia);
  11. Znaczek opłaty pocztowej zastąpi wydruk z matrycy maszyny frankującej. Opłata pocztowa za przesyłkę listową (pocztex) i paczki będzie realizowana poprzez zasilenie z maszyny frankującej i wydruki;
  12. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania przesyłek do nadawania w formie odpowiadającej wymogom dla danego rodzaju przesyłek pocztowych, określonych w Prawie Pocztowym oraz w innych aktach prawnych;
  13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących przekazanych przesyłek, Zamawiający wyjaśnia je z Wykonawcą telefonicznie. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w tym zakresie są pracownicy Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku (pracownik ds. obsługi sekretariatu);
  14. Przy braku możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich odbioru, nadanie przekazanych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym, w którym możliwe będzie wyjaśnienie i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
  15. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swoich opakowań przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. Zamawiający będzie korzystał również z wzorów druków „potwierdzenia odbioru” w celu doręczania przesyłek, na zasadach i wg wymagań określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca doręczał przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia:
   1. w dniu następnym, jednak nie później niż w 4 dniu po dniu nadania w przypadku  przesyłek listowych najszybszej kategorii i przesyłek nie będących najszybszej kategorii dostarczanych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
   2. w dniu następnym, jednak nie później niż w 6 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłek nie będących przesyłkami najszybszej kategorii z zastrzeżeniem zapisu w lit. a;
  17. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia (awizo); w przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie, przesyłka jest awizowana powtórnie poprzez pozostawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest niezwłocznie Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata;
  18. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia do siedziby Zamawiającego pokwitowanego przez adresata potwierdzenia odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, jednak nie później niż w terminie  7 dni roboczych od dnia doręczenia;
  19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania: Zamówienie będzie realizowane od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., chyba że wskazany termin zostanie przesunięty ze względu na przesunięcie się terminu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
 4. Opis warunków udziału:
  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać następujące, wg załącznika nr 2, warunki:
  1. posiadać kompetencje lub uprawnienia  do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni ten warunek o ile posiada uprawnienia do wykonywania usługi operatora pocztowego na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych (dokument);
  2. posiadać zdolność  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  3. posiadać zdolność w zakresie sytuacji technicznej i zawodowej:
   Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w zakresie sytuacji technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje placówką – punktem odbioru w każdej gminie na terenie Powiatu Giżyckiego, tj. Giżycka, Wydmin, Rynu, Kruklanek, Miłek wydającym przesyłki oraz wykaże posiadanie punktów odbioru w kraju na terenie gmin miejskich i gmin miejsko – wiejskich w miejscach umożliwiających odbiór niedoręczonych przesyłek. Wymogiem jest aby placówka – punkt odbioru spełniały następujące warunki:
   1. powinny być czynne we wszystkie dni robocze;
   2. powinny być oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą lub logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy;
   3. jeżeli znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność, muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy;
   4. każda placówka – punkt odbioru powinna zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przesyłek przed dostępem osób trzecich, gwarantujące zachowanie tajemnicy pocztowej oraz ochronę danych osobowych
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku w zakresie  sytuacji zawodowej w przypadku, gdy Wykonawca zatrudnia co najmniej 50% doręczycieli na umowę o pracę oraz gdy Wykonawca świadczy usługi pocztowe co najmniej od trzech lat w sposób należyty i określi obszar, na jakim wykonywana jest usługa pocztowa. Zamawiający uzna wykonywanie usługi w sposób należyty w przypadku, gdy Wykonawca poważnie nie naruszał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert obowiązków służbowych; nie naruszał w sposób rażący warunków umowy usługi pocztowej, nie została rozwiązana z nim umowa na wykonywanie usługi pocztowej z jego winy w związku z nienależytym jej wykonywaniem. Przy ocenie tego warunku Zamawiający może dokonać oceny za pomocą stosownych środków dowodowych.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
  1. formularz ofertowy wraz z integralną częścią – tabelą formularza ofertowego – załącznik nr 1;
  2. aktualny odpis z rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  3. oświadczenie że Wykonawca co najmniej od trzech lat w sposób należyty, z określeniem obszaru, na jakim wykonywana jest usługa pocztowa, świadczy usługę pocztową i poważnie nie naruszał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert obowiązków służbowych; nie naruszał w sposób rażący warunków umowy usługi pocztowej, nie została rozwiązana z nim umowa na wykonywanie usługi pocztowej z jego winy w związku z nienależytym jej wykonywaniem – załącznik nr 2.
  4. oświadczenie w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.3, tj. posiadania zdolności w zakresie sytuacji technicznej w zakresie posiadania punktów odbioru w każdej gminie Powiatu Giżyckiego, tj. w Giżycku, Wydminach, Rynie, Kruklankach, Miłkach oraz posiadanie punktów odbioru w kraju na terenie gmin miejskich i gmin miejsko – wiejskich z zachowaniem przez wymienione placówki/punkty odpowiednich wymogów określonych w pkt 4.3 ogłoszenia – załącznik nr 3.
  5. oświadczenie w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.3 ogłoszenia, tj. posiadania zdolności w zakresie sytuacji zawodowej, tj. gdy Wykonawca zatrudnia co najmniej 50% doręczycieli na umowę o pracę – załącznik nr 3.
 2. Kryteria oceny ofert:  Kryteria: Cena 100%
  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto zaproponowana w Tabeli formularza ofertowego, stanowiąca integralną część formularza ofertowego i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
  2. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830 ze zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  3. Zamawiający w celu ustalenia najkorzystniejszej oferty cenowej za usługę pocztową przyjął dla porównania składanych ofert przewidywaną liczbę przesyłek na 2019 r. w oparciu o zrealizowane przesyłki z 2018 r. W oparciu o tak oszacowaną liczbę przesyłek dokonane zostanie ustalenie najkorzystniejszej zaproponowanej ceny przez Wykonawców, poprzez przemnożenie cen jednostkowych za przesyłkę przez liczbę przesyłek danego rodzaju. Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje przesyłek zaproponowane przez Wykonawców w oparciu o powyższe przeliczenie stanowić będą podstawę dla porównania cen i ustalenia przez Zamawiającego ceny najniższej, tj. ceny najkorzystniejszej. Liczba przewidywanych przez Zamawiającego rodzajów przesyłek do wysłania w 2019 r. w ramach usługi pocztowej przez wybranego operatora pocztowego może ulec zmianom, tj. może być zwiększona lub zmniejszona w toku realizacji usługi z uwagi na potrzebę Zamawiającego.
  4. Zaproponowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe za usługę pocztową będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy.
  5. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  6. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień.
 3. Termin i miejsce składania ofert:
  Do 21 listopada 2018 r. do godz. 1200:
  1. osobiście lub przez operatora pocztowego w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13;
  2. drogą elektroniczną na adres: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl (skany dokumentów). W przypadku wybrania oferty przesłanej drogą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, dostarczyć Zamawiającemu oryginały oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert:
  21 listopada 2018 r. godz. 1215 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 208.
 5. Warunki finansowania:
  1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe wg cen ryczałtowych określonych za każdy rodzaj przesyłek.
  2. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna być wystawiona w następujący sposób:
   NABYWCA: Powiat Giżycki, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, NIP: 845-18-62-251
   ODBIORCA/PŁATNIK: Starostwo Powiatowe w Giżycku, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14.
 6. Warunki rozpatrzenia oferty:
  1. Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
   1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie;
   2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
   3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę;
   4. zaakceptowanie wzoru umowy poprzez złożenie podpisu na formularzu ofertowym;
  2. W przypadku wątpliwości ze złożonymi dokumentami Zamawiający będzie występował do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentacji.
  3. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
   1. oczywiste omyłki pisarskie;
   2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
    O wniesionych poprawkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  4. Oferty niespełniające warunków niniejszego postępowania zostaną odrzucone.
 7. Opis przygotowania oferty:
  Formularz ofertowy i oświadczenia powinny być podpisane przez uprawnione osoby. Kserokopie przedkładanych dokumentów potwierdza za zgodność osoba uprawniona do składania oświadczeń woli. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie należy dostarczyć na wskazany adres Starostwa Powiatowego w Giżycku i opisać: „Oferta – świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Giżycku”. Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 7. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania do adresata.
 8. Unieważnienie postępowania:
  Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
  1. nie wpłynie żadna oferta;
  2. wszystkie oferty zostaną odrzucone;
  3. postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, nie dającą możliwości zawarcia ważnej umowy.
 
Załączniki:
 1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z integralną częścią – tabelą formularza ofertowego;
 2. załącznik nr 2 – oświadczenie o należytym świadczeniu usługi pocztowej
 3. załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące zdolności technicznej i zawodowej
 4. załącznik nr 4 – projekt umowy   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Bykowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-08 14:35:59
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-08 14:50:32
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-21 14:59:06
Artykuł był wyświetlony: 121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu