ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”

Szczegóły informacji

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Giżycku

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 566762-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-07-15 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-06-28 przez

Treść:

Zarząd Powiatu w Giżycku: Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: ThinkIt Consulting Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 32 02-953 Warszawa
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Giżycku, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. 1 Maja 14 , 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska,
tel. 087 4285958 w. 27, e-mail naczelnik@gizycko.starostwo.gov.pl, Adres strony internetowej (URL): http://powiatgizycki.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób: W sposób pisemny, zgodnie z postanowieniami SIWZ
Adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”.
Numer referencyjny: WG.272.4.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1 – Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu. Część 2 – Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego
II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV: 30200000-1
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Data zakończenia:
2019-10-31
2019-12-30
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający ustala ostateczny termin zakończenia i odbioru końcowego prac objętych przedmiotem umowy na dzień:
• dla Części 1 - 30.12.2019r.
• dla Części 2 - 31.10.2019r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował należycie niżej wymienioną dostawę, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, niniejszą dostawę zrealizował co najmniej jeden z Wykonawców w odniesieniu: a) [dotyczącym, odpowiednio, Części 1] co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostarczenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu. b) [dotyczącym, odpowiednio, Części 2] co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu komputerowego, serwerów i macierzy na kwotę co najmniej 30 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
c) Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (rozdz.VI.7.1 a-b) – Załącznik nr 3.
b) Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
2) Aktualne oświadczenie na dzień składania ofert stanowiący załącznik nr 4 i 5 do SIWZ,
3) Pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty,
4) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia – załącznik nr 7.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1) Dla Części 1: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł).
2) Dla części 2: 500,00 zł (słownie: pięćset zł).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
dla części 1 - cena 60,00
dla części 1 - gwarancja 30,00
dla części 1 - liczba godzin instruktażu 10,00
dla części 2 - cena 60,00
dla części 2 - gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:  2019-07-10 2019-07-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr 1:
Nazwa: Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu. Szczegółowy zakres zamówienia wskazany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium               Znaczenie
Cena                             60,00
Gwarancja                     30,00
Ilość godzin instruktażu  10,00

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego Szczegółowy zakres zamówienia wskazany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium                                 Znaczenie
Cena                                        60,00
Gwarancja                                40,00
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-06-28
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Dybaś Data wprowadzenia do BIP 2019-06-28 15:07:20
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-06-28 15:29:32
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-07-15 16:01:00
Artykuł był wyświetlony: 298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu