ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie prac remontowych w budynku przy al. 1 Maja 14 w GiżyckuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie prac remontowych w budynku przy al. 1 Maja 14 w Giżycku

Szczegóły informacji

Wykonanie prac remontowych w budynku przy al. 1 Maja 14 w Giżycku

Status: ogłoszony

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.20.2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-07-23 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-07-10 przez

Treść:

Giżycko, 09 lipca 2019 r.
WO.272.3.20.2019                                                                          
 
Ogłoszenie
z dnia 09 lipca 2019 r.
w sprawie wykonania prac remontowych w budynku, przy Al. 1 Maja 14 w Giżycku
 
Na podstawie art. 701  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie przetargu na wykonanie prac remontowych w budynku, przy Al. 1 Maja 14 w Giżycku
 
 1. Zamawiający:
  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 087 428 59 58 wew. 31, 27, fax. 087 428 55 06, e-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku, przy Al. 1 Maja 14, zgodnie z książką przedmiarów, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania:

   POMIESZCZENIA:
   PARTER:
   1. Pok. 9:
    • cyklinowanie wraz z lakierowaniem parkietu o powierzchni – 23,76 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 56,259 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 23,76 m2.
   2. Pok. 10:
    • cyklinowanie wraz z lakierowaniem parkietu o powierzchni – 23,54 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 56,113 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 23,54 m2.
   3. Pok. 11:
    • cyklinowanie wraz z lakierowaniem parkietu o powierzchni – 22,01 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 57,54 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 22,01 m2.
   4. Pok. 12:
    • cyklinowanie wraz z lakierowaniem parkietu o powierzchni – 15,40 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 48,276 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 15,40 m2;
   5. Pok. 13:
    • cyklinowanie wraz z lakierowaniem parkietu o powierzchni – 24,02 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 83,712 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 24,02 m2.
   6. Pok. 15:
    • cyklinowanie wraz z lakierowaniem parkietu o powierzchni – 25,33 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 82,413 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 25,33 m2.
   7. Pok. 16:
    • cyklinowanie wraz z lakierowaniem parkietu o powierzchni – 26,35 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 63,804 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 26,35 m2.
   8. Pok. 17:
    • cyklinowanie wraz z lakierowaniem parkietu o powierzchni – 17,05 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 52,201 m2;
    • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 17,05 m2.
   9. Wnoszenie i wynoszenie mebli, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 
II PIĘTRO:
 1. Pok. 208:
  • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 50,94 m2;
  • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 21,32 m2;
  • rozebranie paneli podłogowych wraz z ułożeniem nowych na powierzchni 21,32 m2.
 2. Pok. 208a:
  • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 50,225 m2;
  • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 21,21 m2;
  • rozebranie paneli podłogowych wraz z ułożeniem nowych na powierzchni 21,21 m2.
 3. Pok. 209:
  • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 48,462 m2;
  • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 17,93 m2;
  • rozebranie paneli podłogowych wraz z ułożeniem nowych na powierzchni 17,93 m2.
 4. Pok. 210:
  • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych kolorową jasną farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 49,917 m2;
  • przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu białą farbą o jakości nie gorszej niż Dulux – 23,13 m2;
  • rozebranie paneli podłogowych wraz z ułożeniem nowych na powierzchni 23,13 m2.
 5. Wnoszenie i wynoszenie mebli, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 6. Wywóz i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia.
 1. Zamawiający przewiduje ewentualne zlecenie dodatkowych prac, których wykonanie może stać się niezbędne do prawidłowej realizacji zadania na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
 2. W sytuacji konieczności dokonania prac zamiennych lub dodatkowych nie uwzględnionych w zakresie niniejszego zapytania, a niezbędnych do wykonania zadania, strony ustalą szczegółowy ich zakres po uprzednim ich zgłoszeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.   
 1. Termin wykonania:
  Wykonawca może złożyć ofertę na oba warianty terminu wykonania prac remontowych bądź na jeden wybrany przez siebie:
  1. Wariant I – do 31 października 2019 r.
  2. Wariant II – do 28 lutego 2020 r.
 2. Opis warunków udziału:
  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
  1. powinni spełniać następujące warunki:
   1. posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
   2. posiadać zdolność  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
   3. posiadać zdolność w zakresie sytuacji technicznej i zawodowej;
  2. wykonają zamówienie w terminie do 31 października 2019 r. lub do 28 lutego 2020 r.
 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
  1. formularz ofertowy – załącznik nr 2.
 4. Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.
  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za zamówienie i odpowiadająca warunkom postawionym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
  2. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do podania wskaźników przyjętych do ustalenia ceny za wykonanie zadania. Przyjęte wskaźniki posłużą do ustalenia ceny za ewentualne wykonanie dodatkowego lub zamiennego zamówienia.
 5. Termin i miejsce składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w terminie do 23 lipca 2019 r. (wtorek) do godz. 1100.
  Ofertę należy złożyć:
  1. osobiście lub przez operatora pocztowego w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13;
  2. drogą elektroniczną na adres: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl (skany dokumentów). W przypadku wybrania oferty przesłanej drogą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, dostarczyć Zamawiającemu oryginały oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu.
 6. Termin i miejsce rozpatrywania ofert:
  23 lipca 2019 r. godz. 1115 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 208.
 7. Warunki finansowania:
  1. za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, po uprzednim protokolarnym odbiorze wykonania robót;
  3. faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:
   NABYWCA: Powiat Giżycki, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, NIP: 845-18-62-251
   ODBIORCA/PŁATNIK: Starostwo Powiatowe w Giżycku, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
 8. Warunki rozpatrzenia oferty:
  1. Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
   1. złożenie oferty w terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu;
   2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
   3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę z zastrzeżeniem pkt. 7 ppkt.2;
  2. w przypadku wątpliwości co do złożonych dokumentów, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentów;
  3. oferty nie spełniające warunków zamówienia zostaną odrzucone.
 9. Dodatkowe informacje:
  1. złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego w zakresie podpisania umowy;
  2. Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach niniejszego ogłoszenia w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie spełniających warunków ogłoszenia lub zaproponowania ceny przekraczającej możliwości finansowe Zamawiającego.
 
Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – książka przedmiarów;
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – formularz ofertowy;
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – projekt umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-07-10
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Bykowska Data wprowadzenia do BIP 2019-07-10 12:18:49
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-07-10 12:57:09
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-07-10 12:57:09
Artykuł był wyświetlony: 71 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu